Matiee 5

1Kɛ́ Yesu gbɛ̃́ bílapiↄ è, à dɛ̀dɛ sĩ̀sĩwa. Kɛ́ à zↄ̃̀lɛ, aà ìwaↄ mↄ̀ aà kĩ́i, 2ↄ̃ à nà yãdaanɛ́wa à mɛ̀: 3Gbɛ̃́ pↄ́ aa ń gbãasaikɛ dↄ̃ↄ mɛ́ báaadeↄ ũ, asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ ń pↄ́ ũɛ. 4Pↄsiadeↄ mɛ́ báaadeↄ ũ, asa Lua a ń sↄ̃ níninɛ́ɛ. 5Zĩabusanaↄ mɛ́ báaadeↄ ũ, asa aamɛ aaↄ dṹnia vĩ. 6Báaadeↄn yã́zɛde nidɛnaↄ ũ, asa aamɛ aa kã́. 7Báaadeↄn wɛ̃nadↄ̃nɛdeↄ ũ, asa Lua a wɛ̃nadↄ̃nɛ́ɛ. 8Báaadeↄn nↄ̀sɛpuadeↄ ũ, asa aamɛ aa wɛsi Lualɛ. 9Báaadeↄn íbɛlɛmidɛnaↄ ũ, asa wali onɛ́ Lua nɛ́ↄɛ. 10Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ wì ĩadamá yãkɛa a zɛ́wa yã́iↄ ũ, asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ ń pↄ́ ũɛ. 11Báaadeↄn á ũ, tó wà á sↄ̃sↄ̃ mɛ́ wà ĩadàwá, mɛ́ wà yãvãi píi dↄ̀wá ma yã́i. 12À pↄnakɛ, í yáalↄ, asa á asea aↄ zↄ̃ↄ luabɛ. Màa wà ĩadà ãnabi pↄ́ kú á ãaↄwa. 13Ámɛ á wisi ũ dṹniaɛ. Tó wisi í na sù tà, kpelewa wà kɛ à gↄ̃ wisi ũ lↄi? A àie vĩ lↄo, sema wà kↄ́lɛ gbɛ̃́ↄ táa'owà bàasio. 14Ámɛ á gupua ũ dṹniaɛ. Wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kàlɛ sĩ̀sĩ musu lí e àↄ ulɛao. 15Wìli filia na wà pɛ̃na kùlɛwào. Wì di dauwaɛ, i gupu gbɛ̃́ pↄ́ kú uaↄnɛ. 16À gupu gbɛ̃́ↄnɛ beewa, aai á maakɛaↄ e, aai á Mae pↄ́ kú musu sáaukpa. 17Ásu àↄ e ma mↄ Mↄizi ikoyã ń ãnabiↄ yã́ↄ bãdɛi no. Mi mↄ a kee bãdɛio, ma mↄ papaiɛ. 18Sĩana málɛ oɛ́, luabɛ ń dṹniao a gɛ̃, ãma Luayãtaala wɛ̃̀sã nɛ́na ge a pↄ kelenae a bãdɛo, yã́pii a kɛ. 19A yã́ mɛ́ tò tó gbɛ̃́ yã́ pↄ́ wa dìlɛpiↄ mɛ̀ndo gbàɛ, baa a pↄ́ pↄ́ kɛ̃́sãańzi, mɛ́ ì da gbɛ̃́ↄnɛ aa kɛ màa, ade aↄ kɛ̃́sãańzi kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guuɛ. Tó gbɛ̃́ kũa mɛ́ ì danɛ́ màa sↄ̃, ade aↄ zↄ̃ↄ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guuɛ. 20Málɛ oɛ́, tó á maa i dɛ Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń Falisiↄlao, á gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo. 21Á mà wa ò yãadeↄnɛ aasuli gbɛ̃dɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃dɛ̀, wa yã́kpalɛkɛaànↄɛ. 22Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ a pↄ pà a gbɛ̃́deezi, à kà wà yã́kpalɛkɛaànↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee sↄ̃̀sↄ̃ kà wà gɛaànↄ gbãadeↄ kĩ́i. Gbɛ̃́ pↄ́ ò a gbɛ̃́deeɛ mìsaide sↄ̃ à kà aà gɛ́ tɛ́u. 23Tó n mↄ Lua gbai pↄ́ a gbagbakĩi, mɛ́ à dↄ̀ngu wekĩi kɛ́ n gbɛ̃́dee yã́kũannↄ, 24ǹ n gba to sa'okĩi aɛ we, ní gɛ awakpa gbɛ̃́piɛ gĩa, ní ɛa su ǹ sa'o sa. 25Tó n ibɛɛ ye gɛ́nnↄ yã́kpalɛu, kɛ kpakpa kɛaànↄ na e aàↄ dazɛu, kɛ́ asu n kpa yã́kpalɛkɛnawao yã́i. Tó ni kɛ màao, yã́kpalɛkɛnapi a n kpa dↄaiwaɛ, i n dakpɛu. 26Sĩana málɛ onɛ, ńyↄ̃ bↄ weo e ǹ gɛ ǹ fĩaboò. Baa tãnga a gↄ̃ tɛnzio. 27Á mà wà mɛ̀ ásuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo. 28Ãma mapi málɛ oɛ́, tó gbɛ̃́ nↄɛ gwà ń làasoo pãleo, à gbãsĩkɛ̀aànↄn we kↄ̀. 29Tó n ↄplaa wɛ́ mɛ́ tò ńlɛ fu, bↄ ǹ vũaa. N mɛgue vũaaa maa dɛ wà n mɛ̀ bṹu zu tɛ́ula. 30Tó n ↄplaa mɛ́ tò ńlɛ fu, zↄ̃ ǹ vũaa. N mɛgue vũaaa maa dɛ n mɛ̀ bṹu taa tɛ́ula. 31Wa ò lↄ, tó gbɛ̃́ lɛ́ gí a nazi, aà gínzila kpawà. 32Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, tó gbɛ̃́ gì a nazi, mɛ́ i kɛ à gbãsĩkɛ̀ no, aà zã́pi mɛ́ tò à gↄ̃̀ gbãsĩde ũ. Tó gbɛ̃́ nↄ pↄ́ wà gìi sɛ̀ sↄ̃, à gbãsĩkɛ̀ɛ. 33Á mà wa ò yãadeↄnɛ lↄ, aali lɛ́ pↄ́ aa kɛ̀ Diiwa kɛ, aasuli bↄ a kpɛo. 34Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, ásuli mɛ á sì ń Luao seo. Ásuli mɛ á sì ń luabɛoo, asa Lua kpalabaaɛ, 35ge dṹnia, asa Lua gbadibↄɛ, ge Yelusalɛũ, asa Kía zↄ̃ↄ wɛ̃́lɛɛ. 36Ńsu mɛ ń sì ń n mioo, asa ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ n mikã mɛ̀ndo puakũ ge ǹ a siakũo. 37Àli mɛ ao ge aawo. Yã́ pↄ́ dɛ beea bↄ̀ Setãu kĩ́iɛ. 38Á mà wà mɛ̀ wà wɛ́ fĩabo ń wɛ́o, swaa ń swaao. 39Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, ásuli gí taiinaio. Tó gbɛ̃́ n sãnkɛ n ↄplaa gɛɛwa, ǹ n ↄzɛɛ pↄ́ dↄɛ̀ lↄ. 40Tó gbɛ̃́ ye n danzii yã́kpalɛkɛnnↄ, ǹ n ulada toɛ̀ lↄ. 41Tó gbɛ̃́ teasi dànɛ ǹ asosɛɛ kiloo do, gɛ́oɛ̀ kiloo pla. 42Tó gbɛ̃́ wabikɛ̀ma, ǹ aà gba. Ńsu gbɛ̃́ pↄ́ ye pↄ́ sɛ̃ama tɛ̃o. 43Á mà wà mɛ̀ àↄ ye á gbɛ̃́deezi, à za á ibɛɛgu. 44Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, àↄ ye á ibɛɛↄzi, à wabikɛ gbɛ̃́ pↄ́ aaì ĩadawáↄnɛ, 45kɛ́ à gↄ̃ á Mae pↄ́ kú musu nɛ́ↄ ũ sĩana. Asa ì ĩatɛ̃ bↄ gbɛ̃vãiↄnɛ ń gbɛ̃maaↄ píiɛ, ì lou ma tàaesaideↄnɛ ń tàaedeↄ píiɛ. 46Tó gbɛ̃́ pↄ́ yeáziↄ ↄ̃ á yeńzi, á àie e Lua kĩ́ie? Baa ↄsinaↄ lí kɛ màao lé? 47Tó á gbɛ̃́ↄ ↄ̃ i fↄkpakpamá ńtɛ̃ɛ, bↄ́ á dɛò dãↄlai? Baa luayãdↄ̃nsaiↄ lí kɛ màao lé? 48A yã́ mɛ́ tò àↄ kú wásawasa lá á Mae pↄ́ kú musu kú wásawasawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\