Matiee 6

1À laaika á lousisiyãkɛa gupuauzi. Ásuli kɛ gbɛ̃nazĩna wɛ́ yã́io. Tó álɛ kɛ màa, á ài'e á Mae pↄ́ kú musu kĩ́io. 2Tó ńlɛ taaside gba pↄ́, ńsu ǹ a kpàwakɛ lán mↄafilideↄwao. Aaì kɛ lousisikpɛↄ guu ń gãaɛↄ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ e ń tↄ́ na sí yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! 3Mpi, tó ńlɛ taaside gba pↄ́, ńsu to n ↄzɛɛ dↄ̃ lá n ↄplaa lɛ́ kɛo. 4To n gbadaa kɛ asiiyã ũ, n Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃ i a fĩabonɛ. 5Tó álɛ wabikɛ, ásu àↄ dɛ lán mↄafilideↄwao. Aaìↄ ye wabikɛa zɛa lousisikpɛui ń zɛ́kpaaↄ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ ń e yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! 6Mpi, tó ńlɛ wabikɛ, gɛ̃ n kpɛa, ní gbata, ní wabikɛ n Mae pↄ́ kú we asii guuwa, n Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃ i sinnↄ. 7Tó álɛ wabikɛ, ásuli yãbↄlɛ dasi lán luayãdↄ̃nsaiↄwao. Aaìↄ e ń yãbↄlɛa dasi mɛ́ a tó ń yã́ ká. 8Ásu àↄ dɛńwao, asa á Mae pↄ́ pↄ́ á a ni vĩ dↄ̃ e àↄ gɛ́ gbɛaiwa. 9Àli wabikɛ à mɛ: Wá Mae pↄ́ kú musu, to wà n tↄ́ kuaadoakɛ dↄ̃, 10to kpala pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i bↄ gupuau, wiↄ n pↄeã kɛ dṹnia guu lá wì kɛ n kĩ́iwa. 11Wá gba ú pↄ́ wá ble gbã. 12Wá tàaeↄ kɛ̃́wá, lá wi gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀wɛ̃ɛↄ kɛ̃wa. 13Ńsu to wà fu yↄ̃awao, wá kɛ̃́ vãiwa. 14Tó a gbɛ̃́ↄ kɛ̃̀ ń ń tàaeↄ, á Mae pↄ́ kú musu a á kɛ̃́ sↄ̃ɛ. 15Tó i gbɛ̃́ↄ kɛ̃́ ń ń tàaeↄ sↄ̃o, á Maepi a á kɛ̃́ ń á tàaeↄo. 16Tó á lɛyea sↄ̃, ásuli oosisi lán mↄafilideↄwao. Aaì ń oa fɛ̃́nkpa kɛ́ gbɛ̃́ↄ e dↄ̃ wa lɛyea yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! 17Mpi, tó ń lɛyea, oopi, ní nísidↄↄ, 18kɛ́ gbɛ̃́ↄ su dↄ̃ ń lɛyeao, sema n Mae pↄ́ kú asii guu bàasio. N Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃pi i a fĩabonɛ. 19Ásu àizɛɛ kãaaázi dṹnia guu lao. Lakĩi kↄ̀ↄↄ ń pↄ́ tã́nkpakɛao ì pↄ́ ↄ̃̀ↄkpau, mɛ́ kpã́iↄ ì gufↄ̃ aa pↄ́ↄ sɛ́lɛ. 20À á àizɛɛ kãaa luabɛ. Wekĩi kↄ̀ↄↄ ń pↄ́ tã́nkpakɛao lí pↄ́ ↄ̃̀ↄkpauo, mɛ́ kpã́iↄ lí gufↄ̃ aa pↄ́ↄ sɛ̀lɛo. 21Gu pↄ́ n àizɛɛ kúu, wekĩi ↄ̃ n laai ìↄ kuu. 22Wɛ́ mɛ́ mɛ filia ũ. Tó n wɛ́ kú gudoũ, n mɛ̀ bṹu aↄ gupua vĩɛ. 23Tó n wɛ́ kú plapla sↄ̃, n mɛ̀ bṹu aↄ gusia vĩɛ. Tó gupua pↄ́ ń kũa dɛ gusia ũ, gusiapi zↄ̃ↄ. 24Gbɛ̃e lí fↄ̃ zↄblè dii mɛ̀n plaɛo. Aↄ za gbɛ̃doguɛ, iↄ ye gbɛ̃dozi. A na gbɛ̃dowa, i saka gbɛ̃dogu. Á fↄ̃ àↄ zↄble Luaɛ n ↄ̃ao sãnuo. 25A yã́ mɛ́ tò málɛ oɛ́, ásuli á wɛ̃ni kã̀akɛ pↄblea ge imia yã́ musuo. Ásuli mɛ kã̀akɛ pↄkasaↄ yã́ musuo. Wɛ̃ni dɛ pↄblealao lé? Mɛ dɛ pↄkasalao lé? 26À gwa bãↄwa. Aali pↄ́tↄ̃o, aali pↄkɛkɛo, aali pↄ́ ká dↄ̃ guuo, kási á Mae pↄ́ kú musu ì blɛ kpámáɛ. Á dɛ bãↄla maamaaɛ fá! 27Á guu, á dé mɛ́ a fↄ̃ à a wɛ̃ni gbã̀a kã́fĩ, baa gↄↄ do, a yãkãakɛa guui? 28Bↄ́yãi i pↄkasa yãkãakɛi? À lá vudeↄ gwa sɛ̃u, lá aa dɛ. Aali zĩkɛo, aali bua tã́o, 29ãma málɛ oɛ́, baa Salomↄↄ ń a ↄdekɛo, i ulada a maa kà ń keewao. 30Sɛ̃̀a lá pↄ́ kú gbã mɛ́ a tɛ́kũ ziapi, lá Lua ì pↄ́ nai màa, ápiↄ, wa á pↄ́ o lↄe? Luanaaifɛ̃nɛndeↄ! 31A yã́ mɛ́ tò ásuli pↄe kã̀akɛ à mɛ, bↄ́ wá blei, ge bↄ́ wá mii, ge bↄ́ wá daio. 32Luayãdↄ̃nsaiↄ ↄ̃ pↄ́ beeↄ píi yã́ ì dↄaanɛ́. Lá á Mae pↄ́ kú musu dↄ̃ kɛ́ pↄ́ beeↄ ni kuwá, 33à to kpala pↄ́ bↄ̀ aà kĩ́i ń yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ Luapiɛo dↄaaɛ́ gĩa, i pↄ́piↄ kaaɛ́ píi. 34A yã́ mɛ́ tò ásu zia yãkãakɛo, asa zia azĩa yã́ dↄ̃. Gↄↄpii taasi mↄ̀wà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\