Matiee 7

1Ásuli kↄ̃ tàae eo, Lua a á tàae e sↄ̃o. 2Asa lá ni gbɛ̃́ tàae e, màa Lua a n tàae e. Zaa pↄ́ ń yↄ̃̀u gbɛ̃́ɛ ↄ̃ Lua a yↄ̃unɛ. 3Bↄ́yãi ńlɛ sɛ̃̀kↄna pↄ́ da n gbɛ̃́dee wɛ́u e, mɛ́ ńlɛ lí miↄna pↄ́ da n wɛ́u yãdao ni? 4Kɛ́ lí miↄna da n wɛ́u, kpelewa ńyↄ̃ o n gbɛ̃́deeɛ: To mà sɛ̃̀kↄna pↄ́ da n wɛ́u bↄnɛi? 5Mↄafilide, lí miↄna pↄ́ da n wɛ́u bↄ gĩa, ní gu'e wásawasa kɛ́ ǹ e sɛ̃̀kↄna pↄ́ da n gbɛ̃́dee wɛ́u bↄɛ̀. 6Ásu Lua pↄ́ kpá gbɛ̃ↄwao. Aa liaaánↄ aa á taitaiɛ. Ásu á òsoↄ zu sàwakusanaↄnɛo. Aa táa'o'owàɛ. 7À wabikɛ, Lua i kpáwá. À wɛɛlɛ, í e. À gbalɛ, Lua i wɛ̃ɛ́. 8Asa gbɛ̃́ pↄ́ wabikɛ̀, wa kpawàɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̀ɛlɛ sↄ̃ a eɛ. Wa zɛwɛ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gbalɛ̀ɛ. 9Á guu, dé mɛ́ a gbɛ kpa a nɛ́wa, tó à pɛ̃ɛ wabikɛ̀wài? 10Ge tó à kpↄ wabikɛ̀wà, a píligona kpawà yã̀? 11Baa ń á vãikɛo, á pↄmaa kpaa á nɛ́ↄwa dↄ̃. Wa á Mae pↄ́ kú musu pↄmaa kpaa gbɛ̃́ pↄ́ aa wabikɛ̀waↄwa pↄ́ o lↄe? 12À kɛ gbɛ̃́ↄnɛ lá á ye aa kɛɛ́wa. Mↄizi ikoyã ń ãnabiↄ yã́ↄ min we. 13À zɛ́lɛ tuuuna sɛ́. Zɛ́ pↄ́ a lɛ́ yàasa mɛ́ a dɛ̀ɛpookĩi vĩ ì gɛ́ńnↄ kaalɛ guuɛ. Bee ↄ̃ gbɛ̃́ daside lɛ́ sɛ́. 14Zɛ́ pↄ́ ì gɛ́ńnↄ àizãna guu lɛ́ tuuuũ mɛ́ a naaa, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa è lɛ́ sɛ́ↄ bílao. 15À laaika ãnabi ɛgɛnaↄzi. Aaì mↄ́ á kĩ́i sã báa daa, àwalɛwan nↄandɛnaↄn ń ũ sↄ̃. 16Á ń dↄ̃ ń yãkɛawa. Wìli kukɛ lɛ̀ líwao. Wìli kpa bo kaaewao. 17Lí maa ì nɛ́ kɛfɛna i, lí vãi ì nɛ́ gia i. 18Lí maa lí fↄ̃ nɛ́ gia ìo, mɛ́ lí vãi lí fↄ̃ nɛ́ kɛfɛna ìo. 19Wì lí pↄ́ lí nɛ́ maa io zↄ̃ zu tɛ́uɛ. 20Beewa á ń dↄ̃ ń yãkɛawa. 21I kɛ gbɛ̃́ pↄ́ ì omɛɛ Dii, Dii, mɛ́ a gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo, sema gbɛ̃́ pↄ́ ì ma Mae pↄ́ kú musu pↄeã kɛ. 22Yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ gbɛ̃́ dasideↄ omɛɛ: Dii, Dii, wi Lua yã́ onɛ́ ń n tↄ́oo lé? Wi tã́ago ń n tↄ́oo lé? Wi dabudabuↄ kɛ dasi ń n tↄ́oo lé? 23Má onɛ́ wásawasa: Má á dↄ̃ gueio, à gomala vãikɛnaↄ! 24A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ɛ beeↄ mà mɛ́ à zĩkɛ̀wà dɛ lán gbɛ̃́ laaide pↄ́ a kpɛdↄ̀ gbɛwawa. 25Kɛ́ lou mà, í dàgua, ĩ́ana kàka sù kpɛ́piwa, ↄ̃ i kwɛo, kɛ́ wa dàalɛ gbɛwa yã́i. 26Gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ɛ beeↄ mà mɛ́ i zĩkɛwào dɛ lán mìsaide pↄ́ a kpɛdↄ̀ bùsu'ũfãawawaɛ. 27Kɛ́ lou mà, í dàgua, ĩ́ana kàka sù kpɛ́piwa, ↄ̃ à kwɛ̀ à lɛ̀lɛ wìliũ. 28Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ ò a làa, aà yãdaanɛ́ bↄ̀ bíla saɛ, 29asa i yãdanɛ́ lá Mↄizi ikoyãdanɛdeↄwao, a dànɛ́ ń ikooɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\