Matiee 8

1Kɛ́ Yesu pìla sĩ̀sĩwa, bíla tɛ́aàzi. 2Ɔ̃ kusude mↄ̀ kùlɛ aà aɛ à mɛ̀: Dii, tó n wei, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ gbãbↄmɛɛ. 3Yesu ↄbↄ̀ nàwà à mɛ̀: Ma wei. Gↄ̃ gbãlɛsai. Wegↄ̃ↄ gↄ̃ɛpi kusu làa. 4Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Ma. Ńsu o gbɛ̃e mao. Gɛ ǹ nzĩa ↄlↄ sa'onaɛ, ní sa pↄ́ Mↄizi dìlɛ o n gↄ̃a gbãlɛsai seela ũ gbɛ̃́ↄnɛ. 5Kɛ́ Yesu lɛ́ gɛ̃ Kapɛnaũ, ↄ̃ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ mↄ̀ aà kĩ́i, à wabikɛ̀wà 6à mɛ̀: Dii, ma zĩkɛna wúlɛa bɛ, à kàaũ, àlɛ wãwãkɛ maamaaɛ. 7Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Má gɛ́ mà aà gbã́gbã. 8Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi òɛ̀: Dii, mi ka ǹ gɛ́ ma bɛo. Baa tó n yã'ò, ma zĩkɛna a gbã́gbã. 9Mapi, wa iko vĩaɛ, mɛ́ má iko vĩ sosaↄwa. Mi o an gbɛ̃doɛ aà gɛ́ le, ì gɛ́. Mi o a pãleɛ aà mↄ kɛ, ì mↄ́. Mi o ma zĩkɛnaɛ aà kɛ kɛ́wa, ↄ̃ ì kɛ. 10Kɛ́ Yesu yã́pi mà, à bↄ̀ aà saɛ, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ pↄ́ aa tɛaziↄnɛ: Sĩana málɛ oɛ́, mi e gbɛ̃e ma náaikɛ̀ kɛ́wa Isailiↄ guuo. 11Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ↄ bↄ gukpɛ ń bɛ'aɛo dasidasi aa mↄ blɛblei n Ablahaũo ń Izaakio ń Yakↄbuo kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iu. 12Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ yãa aaↄ ku kpalapi guuↄ sↄ̃, wa ń zu bàasi gusiauɛ. We aa ↄ́ↄlↄu aa ↄdi ń musu. 13Ɔ̃ Yesu ò sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpiɛ: Ta bɛ. À kɛnɛ lá n ma náaikɛ̀wa. Ɔ̃ aà zĩkɛnapi gbã̀gbã zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ. 14Yesu gɛ̀ Piɛɛ bɛ, ↄ̃ a è aà nada wúlɛa, àlɛ mɛ̀wãakɛ. 15Kɛ́ à ↄkã̀ aà ↄwa, aà mɛ nìni, ↄ̃ à fɛ̀lɛ blɛkɛ̀ɛ̀. 16Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ wà mↄ̀ Yesuɛ ń tã́adeↄ dasidasi, ↄ̃ à tã́apiↄ gònɛ́ n yã'oao, à gyãeↄ gbã̀gbã píi. 17Màa yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò kɛ̀ à mɛ̀: À wá gbãasaikɛ sɛ̀, à wá gyãↄ gòwá. 18Kɛ́ Yesu è bíla kã̀aaazi, ↄ̃ a ò a ìwaↄnɛ: Wà bua ísida baale. 19Ɔ̃ Mↄizi ikoyãdanɛdee mↄ ò Yesuɛ: Mɛtulu, gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píi máↄ tɛnziɛ. 20Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gbɛ̃gbonaↄ ń tòo vĩ, bãↄ ń sakpɛ vĩ, Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ sↄ̃ a ĩ́ampakĩi vĩo. 21Ɔ̃ ìwa pãle òɛ̀: Dii, to e ma de'ia kpagui gĩa. 22Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Tɛmazi. To gɛↄ ń gɛↄ vĩ. 23Yesu gɛ̃̀ gó'ilɛna guu, ↄ̃ aà ìwaↄ dàzɛuaànↄ. 24Kã́ndo zàa'ĩan gbãa kàka ísidaa, í vĩ̀vĩ lɛ́ pɛ́lɛpɛlɛ ń góu. Yesu lɛ́ i'o, 25ↄ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi, aa aà vù aa mɛ̀: Dii, wá suaba, wálɛ kaalɛɛ. 26Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Luanaaifɛ̃nɛndeↄ! Àkɛa á sea vĩ màai? Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gì ĩ́anaɛ ń ío, ↄ̃ gu nìni kílikili. 27Yã́pi bↄ̀ gbɛ̃́piↄ saɛ aa mɛ̀: Gbɛ̃́ kpeletaan wei? Baa ĩ́ana ń ío aaì aà yãmaɛ. 28Kɛ́ Yesu bùa baale Gadala bùsuu, tã́ade gbɛ̃ↄn plaeↄ bↄ̀ gbɛ̀'ɛ pↄ́ dɛ mia ũↄ guu, aa mↄ̀ dàaàlɛ. Aa pãsĩ maamaaɛ, gbɛ̃e lí fↄ̃ zɛ́pi sɛ̀o. 29Aa wiilɛ̀ aa mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ wá daai, Lua Nɛ́? N mↄ ĩadaiwála e a gↄↄ àↄ ka yã̀? 30Sàwakusan waiↄ kúńnↄ kãaa, aalɛ pↄble. 31Ɔ̃ tã́apiↄ awakpà Yesuɛ aa mɛ̀: Tó n wá yá, wá gbaɛ sàwa wai keeↄ guu. 32Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À gɛ́. Ɔ̃ aa gò gbɛ̃́piↄwa, aa dì sàwaↄnɛ. Ɔ̃ sàwa waipiↄ wì ń bao píi, aa pìla sòonawa aa sì ísidau, ↄ̃ aa gàga í guu we. 33Ɔ̃ sàwadãnaↄ bàalɛ̀ tà wɛ̃́lɛ guu, aa yã́piↄ dàu aa sìunɛ́ ń yã́ pↄ tã́adeↄ lèo píi. 34Ɔ̃ wɛ̃́lɛdeↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ dai Yesulɛ ḿpii. Kɛ́ aa aà è, aa awakpàɛ̀ aa mɛ̀ aà bↄnɛ́ ń bùsuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\