Matiee 9

1Yesu gɛ̃̀ gó guu, à ɛ̀a bùa ísidawa, à kà a bɛ wɛ̃́lɛu. 2Ɔ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń gbɛ̃́ kaaũao wúlɛa mákɛlɛu. Kɛ́ Yesu è gbɛ̃́piↄ a náai vĩ, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ: Ma gbɛ̃́, sↄ̃dilɛ! N duuna kɛ̃̀ma. 3Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ ku we, ↄ̃ aa ò ń sↄ̃ guu: Gbɛ̃́ bee lɛ́ dↄ́ɛ ń Luaoɛ. 4Yesu ń làasoo dↄ̃, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi a làasoo vãi dà á sↄ̃ guui? 5Tó má ò aà duuna kɛ̃̀wà, ge tó má ò aà fɛlɛ táa'o, a kpele mɛ́ àai? 6Má ò màa kɛ́ àↄ dↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ duunakɛ̃ama iko vĩ dṹniauɛ. Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ: Fɛlɛ ǹ n mákɛlɛ sɛ ta bɛ. 7Ɔ̃ à fɛ̀lɛ tà a bɛ. 8Kɛ́ bíla è màa, vĩa ń kṹ, aa Lua pↄ́ iko bee taa kpà gbɛ̃nazĩnaↄwa sáaukpà. 9Yesu bↄ̀ we àlɛ gɛ̃, ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Matiee è zↄ̃lɛa a ↄsikpɛu. Yesu òɛ̀: Mↄ tɛmazi. Ɔ̃ à bↄ̀ tɛaàzi. 10Kɛ́ Yesu lɛ́ pↄble aà bɛ, ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄ ku we dasi, aalɛ pↄbleaànↄ ń aà ìwaↄ sãnu. 11Kɛ́ Falisiↄ è màa, ↄ̃ aa aà ìwaↄ là aa mɛ̀: Bↄ́yãi á dii lɛ́ pↄble n ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄi? 12Kɛ́ Yesu yã́pi mà, à mɛ̀: Gbɛ̃́ gbãa baa kú ń lòotoooo, sema gyãe. 13À gɛ làasookɛ yã́ pↄ́ kɛ̃a láuɛ bee miwa wà mɛ̀: Gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛ ↄ̃ má yei, i kɛ sa'oa no. Mi mↄ gbɛ̃maaↄ sísiio, sema duunkɛnaↄ. 14Ɔ̃ Zãa Da'ilɛna ìwaↄ mↄ̀ Yesu là aa mɛ̀: Àkɛa wápiↄ ń Falisiↄ, wiↄ lɛye mↄ̀ↄmↄↄ, mɛ́ n ìwaↄ lí ye sↄ̃o? 15Ɔ̃ Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Nↄsɛna gbɛ̃́ↄ pↄsia kɛ gↄↄ pↄ́ a kúńnↄ nↄsɛ guue? Aawo, ãma a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa nↄsɛnapi bↄ ń guu, gↄↄ bee ↄ̃ aa lɛye sa. 16Gbɛ̃e lí pↄ́lɛ dafu di pↄkasa ziuo, asa a dafu a sↄ̃ↄuɛ, aai kↄ̃ gá, ula zi fↄ̃a i kã́fĩ. 17Wìli vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa, tùupi a pũnaɛ, vɛ̃ɛ i kↄ́lɛ, tùu i ↄ̃̀ↄkpa. Aawo, wì vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu dafu guuɛ, aaiↄ maa píi. 18Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ yã́ beeↄ onɛ́, gbãadee mↄ̀ kùlɛɛ̀ à mɛ̀: Ma nɛnↄɛna kɛ̀sai tia. Mↄ ǹ ↄnawà, i vu. 19Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ tɛ̀aàzi ń a ìwaↄ. 20Nↄɛe ku we, au lɛ́ bↄlɛwà à kà wɛ̃̀ kuɛpla. À mↄ̀ ↄkã̀ Yesu ula lɛ́wa aà kpɛ. 21Asa nↄɛpi lɛ́ mɛ: Baa tó ma ↄkã̀ aà ulawa lé, má gbã́gbãɛ. 22Yesu lìli à aà è, ↄ̃ à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ, nↄɛ! Ma náai pↄ́ ń kɛ̀ mɛ́ n gbãgbã. Wegↄ̃ↄ nↄɛpi gbã̀gbã. 23Kɛ́ Yesu kà gbãadepi bɛ, a è wàlɛ kulɛpɛ, bíla kↄ̃fĩ dↄ. 24Ɔ̃ Yesu mɛ̀: À ázĩa gá. Nɛnↄɛnapi i gao, àlɛ i'oɛ. Ɔ̃ aalɛ Yesu kɛ pↄ́ↄpↄↄ. 25Kɛ́ wà bíla gbàɛ, ↄ̃ Yesu gɛ̃̀ kpɛ́u à nɛ́pi ↄ kũ̀, ↄ̃ à fɛ̀lɛ. 26Ɔ̃ yã́pi bao lì bùsupia píi. 27Kɛ́ Yesu bↄ̀ we, vĩ̀a gbɛ̃ↄn plaↄ tɛaàzi ń wiio aa mɛ̀: Wá wɛ̃nagwa, Davidi Bui! 28Kɛ́ Yesu kà bɛ, vĩ̀apiↄ sↄ̃̀aàzi, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Á ma náai vĩ kɛ́ má fↄ̃ yã́pi kɛɛ́a? Aa wèwà aa mɛ̀: Ao, Dii. 29Ɔ̃ à ↄkã̀ ń wɛ́wa à mɛ̀: A kɛɛ́ lá álɛ ma náaikɛwa. 30Ɔ̃ an wɛ́ wɛ̃̀. Yesu lɛ́ lɛ̀nɛ́ à mɛ̀: Ásu o gbɛ̃e mao. 31Ń beeo aa gɛ̀ aà bao fã̀aa bùsupiu píi. 32Gↄↄ pↄ́ vĩ̀aↄ lɛ́ bↄlɛ, wà mↄ̀ Yesuɛ ń tã́ade lɛ́na naalɛao. 33Kɛ́ Yesu tã́api gòɛ̀, ↄ̃ à yã'ò. Yã́pi bↄ̀ bíla saɛ aa mɛ̀: Wi yã́ bee taa e Isaili bùsuu yãao. 34Ɔ̃ Falisiↄ mɛ̀: Ì tã́a go ń tã́aↄ kía gbãaoɛ. 35Yesu mɛɛwiaↄ ń zↄ̃ɛwiaↄ kɛ̀ɛlɛ píi, à yãdànɛ́ ń lousisikpɛↄ guu, à kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpànɛ́, à gyãeↄ gbã̀gbã píi ń kↄ̃̀ↄↄ píi. 36Kɛ́ à bíla è, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ, asa aa kpasaa mɛ́ aa liaaa lán pↄ́ pↄ́ dãna vĩoↄwaɛ. 37Ɔ̃ Yesu ò a ìwaↄnɛ: Pↄkɛkɛa zↄ̃ↄ mɛ́ zĩkɛnaↄ dasio. 38À wabikɛ Budewa aà zĩkɛnaↄ gbaɛ a pↄ́ kɛkɛi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\