Mise 2

1Waiyoo yãbɛ̃ɛ lɛkpaaĩnaↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì vãi làasookɛ ń lii musuↄ! Tó gu dↄ̀, aaì zĩkɛwà, kɛ́ aa a zɛ́ vĩ yã́i. 2Aaì lua buai aa símá, aaì wɛdↄ kpɛ́i aa kɛ ń pↄ́ ũ. Aaì gbãamↄ gbɛ̃́ɛ, aa aà bɛ ge aà túbi síwà. 3A yã́ mɛ́ tò ma Dii ma mɛ̀: Má dìlɛ mà yã́yia gbɛ̃́ɛ beeↄwa, aa e bↄuo. Aa táa'o ń mio daa ía lↄo, asa wɛ́tɛ̃agↄↄɛ. 4Gↄↄ bee wa yãadańnↄ, an yã́ i gↄ̃ wɛ̃nalɛ ũ wa mɛ: Wà wá ásookɛ̀, wà wá gbɛ̃́ↄ bùsu sìmá, wàlɛ wá bugbɛↄ kpaalɛkↄ̃ɛ ń luayãdↄ̃nsaiↄ. 5A yã́i áↄ gbɛ̃e vĩ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaau à bùsu kpaalɛ ń gbɛlaaoo. 6Ãnabi ɛgɛnaↄ yãbↄ̀lɛ aa mɛ̀: Wasu ãnabikɛkɛ yã́ bee musuo, wí a wá kṹo. 7Yakↄbu buiↄ, màa álɛ oa? Dii pↄ ì pa kpaa yã̀? Aà yãkɛan wea? Dii mɛ̀: Ma yã́ líↄ maa gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́waɛo lé? 8I fɛlɛ ń ma gbɛ̃́ↄ lán ibɛɛↄwa, i gbɛ̃́ pↄ́ yãe daaoↄ ulaↄ símá, lán gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ su ń zĩlaoↄwa. 9I ma gbɛ̃́ nↄɛↄ ya ń bɛ maau, i ń nɛ́ↄ kɛ̃ ma gawiwa gↄↄpii. 10À fɛlɛ tá! Á zↄ̃lɛkĩin lao. Bùsuɛ bee gbãlɛ̀, à ↄ̃̀ↄkpà à kaalɛgyã sɛ̀. 11Tó mↄafilide mↄ̀ ɛɛtò à mɛ̀ á àsi maa o vɛ̃ɛ ń wɛ̃o yã́ musu, ãnabi bee taa gbɛ̃́ɛ beeↄ ìↄ yei. 12Yakↄbu buiↄ, má á naaa píiɛ, má Isaili kↄ̃naↄ kakↄ̃u. Má ń kãaa lán sã pↄ́ kú kaauↄwa, an dã́dãkɛkĩi súu aↄ dↄ ń dasi yã́i. 13Gbɛ̃́ pↄ́ zɛwɛ̃̀nɛ́ a dↄaanɛ́, aa bĩ́ibↄlɛ gboo, aai bↄlɛu. An kía mɛ́ a dↄaanɛ́, ma Dii má zɛmikũnɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\