Mise 2:12

12Yakↄbu buiↄ, má á naaa píiɛ, má Isaili kↄ̃naↄ kakↄ̃u. Má ń kãaa lán sã pↄ́ kú kaauↄwa, an dã́dãkɛkĩi súu aↄ dↄ ń dasi yã́i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More