Mise 2:4

4Gↄↄ bee wa yãadańnↄ, an yã́ i gↄ̃ wɛ̃nalɛ ũ wa mɛ: Wà wá ásookɛ̀, wà wá gbɛ̃́ↄ bùsu sìmá, wàlɛ wá bugbɛↄ kpaalɛkↄ̃ɛ ń luayãdↄ̃nsaiↄ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More