Mise 3

1Ɔ̃ ma ɛa ma mɛ̀: À swã́kpa á Yakↄbu bui kíaↄ, á Isaili kpalablenaↄ! I kũ àↄ yã́zɛde dↄ̃o lé? 2Á za maau, á ye vãizi, i ma gbɛ̃́ↄ báa bo, i ń báasi wolo ń wáwa. 3I ń mɛbaasi só, i ń báa wolo ń mɛwa, i ń wáↄ wíwi, i ń nↄ̀ↄ fùukɛ dàau, i tↄɛtↄɛ ka do'oou. 4Tó aa wiilɛ̀a sa, má wemáo. Gↄↄ bee má wɛsɛ mà ń kĩ́i gwao yãvãi pↄ́ aa kɛ̀ yã́i. 5Yã́ pↄ́ Dii òn kɛ, à mɛ̀: Ãnabi pↄ́ aaì ma gbɛ̃́ↄ sã́sãↄ, tó aa pↄ́ è aa sò, aaì mɛ aafia aↄ ku. Tó aai pↄ́ e aa dà lɛ́ɛo sↄ̃, aaì mɛ aa zĩ̀ sↄukɛ. 6A yã́i tò gwãasĩna a kúlɛwá, wɛ́pungu'ea aↄ kuo. Gusia a daálaɛ, màsokɛa aↄ ku lↄo. Ĩatɛ̃ a gɛ̃ ãnabipiↄnɛ kpɛ́u, fãanɛ aↄ sianɛ́. 7Wí a gu'enaↄ kṹ, màsokɛnaↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i. Ampii aa ↄku ń lɛ́wa, kɛ́ málɛ wemáo yã́i. 8Mapi sↄ̃, gbãa mↄ̀a Dii Nisĩna pↄ́ ũ. Yã́zɛde dɛ̀dɛa ń ikoo kɛ́ mà Yakↄbu buiↄ tàaeↄ onɛ́, mà to Isailiↄ ń duuna dↄ̃. 9À yã́pi ma á Yakↄbu bui kíaↄ, á Isaili kpalablenaↄ! Á ye yã́zɛde gĩyãio, i yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ fuangbaɛ. 10I Siↄna kã́fĩ ń gbɛ̃dɛao, i to Yelusalɛũ zↄ̃ↄkũ ń yãdↄↄsaio. 11A kíaↄ ì yã́gↄ̃gↄ̃ gbagusaɛ yã́i, a sa'onaↄ ì yãdadanɛ́ ài'ea yã́i, a ãnabiↄ ì màsokɛ ↄ̃a yã́i. Ɔ̃ aaì Dii tↄ́ sɛ́ aa mɛ: Dii kú wá guuo lé? Yã́ a wá leo. 12A yã́i wa Siↄna sa pa bugbɛ ũɛ, Yelusalɛũ i gↄ̃ bɛzia ũ, Lua kpɛ́ sĩ̀sĩ i gↄ̃ sĩ̀sĩ líkpɛde ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\