Mise 6

1À swã́kpa yã́ pↄ́ Dii òi! À mɛ̀ mà fɛlɛ zɛ, mà bↄ ń yã́o gbɛ̀sĩsĩↄ wáa, mà to sĩ̀sĩↄ ma lↄↄ ma. 2Gbɛ̀sĩsĩↄ, à yã́ pↄ́ Dii lɛ́ bↄo ma! Dṹnia zĩ́na pↄ́ ìↄ ku gↄↄpiiↄ à swã́kpa! Asa Dii lɛ́ bↄbↄ ń a gbɛ̃́ↄɛ, a yã́ vĩ ń Isailiↄ. 3Ma gbɛ̃́ↄ, bↄ́ má kɛ̀ɛ́i? Bↄ́ má kɛ̀ a kpasamanↄi? À omɛɛ! 4Ma á bↄ́lɛ Egipi, ma á bↄ́ zↄbleu, Ma Mↄizi zĩ̀ à dↄ̀aaɛ́ ń Aalonao ń Miliaũo. 5Vãi pↄ́ Mↄabuↄ kí Balaki dìlɛ à kɛɛ́ ń yã́ pↄ́ Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ wèwào, à to à dↄágu ma gbɛ̃́ↄ. Ma dↄaaɛ́ sɛa za Sitiũ e a gɛ ka Giligali, kɛ́ à e ma maakɛaↄ dↄ̃. 6Bↄ́ má gɛ zɛò Dii aɛi? Bↄ́ má kúlɛò Lua Musudeɛi? Má gɛ zɛ aà aɛ ń gáae wɛ̃donao yã̀? Má sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oowà yã̀? 7A sãsa mɛ̀n ↄ̀aa sↄo si yã̀, ge nísi ta mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi? Má a nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia kpá ma tàae fĩabobↄ ũ yã̀? Má nɛ́ pↄ́ bↄ̀ ma plɛu kpa ma duuna awakpabↄ ũ yã̀? 8Gbɛ̃nazĩna, wà yã́ pↄ́ maa ònɛ. Yã́ kpele Dii lɛ́ gbɛamai? Yã́ kɛ a zɛ́wa, níↄ ye gbɛ̃kɛkɛai. Ǹ nzĩa busa, ní tɛ́ Luazi. 9À Dii lↄↄ ma dↄ, àlɛ lɛzu mɛɛwiadeↄzi. Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ↄ̃nↄ ũ. À go pↄ́ a á gbɛ̃ gwa, í Lua pↄ́ dìlɛ yãma. 10Ɔvãi ku vãikɛnaↄ ua e tia ń zaa mↄafilide pↄ́ dɛ láaipↄ ũo. 11Gbɛ̃́ pↄ́ kiloo gbɛ̃blebↄ vĩ a gbiayↄ̃bↄ vãiↄ kũa, má aà bↄ maa nɛe? 12Mɛɛwiaɛ bee ↄdeↄ pãsĩ maamaaɛ, mɛ́ a gbɛ̃́ kĩniↄ ì ɛɛtoto, mↄafiliyã mɛ́ kú ń lɛ́u. 13A yã́ mɛ́ tò ma na á dɛdɛawa, málɛ á ásookɛ á duuna yã́i. 14Á pↄble, kási á kã́o, á nↄ̀sɛ a gↄ̃ da giiɛ. Á pↄ́ dilɛ kũ̀sũa ũ, a gↄↄplakɛo, asa má á kũ̀sũapi kpa zĩ̀blenaↄwaɛ. 15Á pↄ́tↄ̃, kási á kɛkɛo. Á nísi kɛ, kási á a mↄaokɛo. Á vɛ̃ɛ dafu kɛ, kási á a imio. 16Á Ɔmɛli yã'onɛ kũa ń Ahabu bɛdeↄ yãkɛaↄ píi, a ń ↄlɛsɛ̀. A yã́i tò má á dúuzↄ̃, mí tó wà á mɛɛwiadeↄ láanikɛ, í gↄ̃ bui píiɛ gbɛ̃́ sↄ̃́sↄ̃bↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\