Nauũ 1

1Niniva yã́ pↄ́ Ɛlekosi gbɛ̃́ Nauũ è taalan kɛ: 2Dii nↄ̀sɛ ì fɛlɛ à tↄsimá, Dii ì tↄsimá, pↄfɛ̃den aà ũ, Dii ì tↄsi a ibɛɛↄwa, ìↄ fɛ̃a a wɛ̀lɛↄzi. 3Dii pↄ lí pa kpaao, a gbãa vĩ zↄ̃ↄ, ìli tó tàaede bↄ̀ pão. Dii ku zàa'ĩana ń zàao guu, luabɛpuana dɛ aà kɛ̀sɛ luutɛ̃ ũ. 4Ì ísia lele, gugii i bↄ, ì to swa píi í ba, Basana ń Kaamɛlio i gↄ̃ wɛ̃nannↄ, Libã bùsu sɛdɛ lá bↄlↄↄ i giigaga. 5Gbɛ̀sĩsĩↄ ì deedee Dii aɛ, sĩ̀sĩↄ ì yↄ́, dṹnia ì lualua aà yã́i, tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ píi. 6Dé mɛ́ a fↄ̃ gí aà kpɛ̃nɛmuuii? Dé mɛ́ a fↄ̃ àↄ zɛa aà pↄkũma pãsĩ bↄbↄmagↄↄi? Aà pↄfɛ̃ ì bↄ lán tɛ́waɛ, gbɛsiↄ i wi aà aɛ. 7Dii maa, a dɛ mikpakĩi ũ wɛ́tɛ̃agↄↄ, gbɛ̃́ pↄ́ nàaàziↄ ↄ̃ a ń yã́ dↄ̃. 8A a wɛ̀lɛↄ midɛ ń idaaguao, a a ibɛɛpiↄ ya ń kpá gusiau. 9Lɛ́ kpele aalɛ kpaaĩ Diizii? A a midɛ, aa wɛ́tɛ̃amↄɛ́ gɛ̃n plao. 10Aa igbɛ̃ aa kã́, aai gↄ̃ ye lɛu, tɛ́ i kṹmá míↄmiↄ lán sɛ̃̀ giiwa. 11Niniva gbɛ̃e lɛ́ lɛ́ gia da gbɛ̃́ↄwa, àlɛ lɛkpaaĩ ń gbɛ̃́ↄ Diizi. 12Ma Dii ma mɛ̀: Baa tó an zĩgↄ̃ↄ mↄ̀ ń dasilɛu, wa ń kwɛ́ɛ, aai sãalɛ. Baa kɛ́ ma á swãgàga yãa, má gága lↄo. 13Má zuu pↄ́ aa dàɛ́ gboo, má mↄ pↄ́ aa kàwá kɛ̃́kɛ̃. 14Yã́ pↄ́ ma Dii má ò Niniva yã́ musun kɛ: N gbɛ̃e a gↄ̃ n tↄ́ aↄ kuwà lↄo. Má pↄ́ ãaↄ ń pↄ́ kásaa pↄ́ kú n tã́akpɛuↄ wíwi, mí mia'ɛ yↄ̃nɛ, asa wɛ̃́lɛ gian n ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\