Nauũ 3

1Waiyoo gbɛ̃dɛnaↄ wɛ̃́lɛ! ìliↄ ku gbɛ̃taitaisaio. Mↄafili pàɛwà ń pↄ́ pↄ́ wa sìmáↄ. 2Flã̀ kↄ̃fĩ ń sↄ̃́go gbá kↄ̃fĩo ma dↄ! Sↄ̃́ↄ lɛ́ bàalɛ, an góↄ lɛ́ vĩvĩ. 3Zĩgↄ̃ sↄ̃deↄ lɛ́ suwà, an fɛ̃nda wɛ́tɛ̃ lɛ́ pipi, an sↄ̃naↄ lɛ́ tɛkɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń paɛpaɛↄ dasi, gɛↄ gↄ̃̀ kpálɛ, wa fↄ̃ dↄdↄo. Wàlɛ kpakpa gɛↄla. 4Káaluapi lɛnakasaanɛ́ yã́iɛ. Aà kákaa maa, ì kpáńzi, à buiↄ kà zↄbleu ń lɛnakasaanɛ́o, à ń ↄ̃̀ↄkpà a gbɛ̃́ kↄ̀ↄlɛkɛa guu. 5Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má fɛlɛnnↄ, má n zwãa sɛ kanɛ n mia, mí tó buiↄ n puizi e, mí n asii ↄlↄ an kíaↄnɛ. 6Má n pápa ń pↄ́ gĩ vãio, mí n kɛ pↄ́ↄpↄↄ, mí tó gbɛ̃́pii wɛfĩma. 7Gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìnlɛↄ bàalɛnɛ aai mɛ: Niniva gↄ̃̀ da fↄ̃̀ii. Dé mɛ́ a wɛ̃nakɛ a yã́ musui? Má wá nↄ̀sɛnininaↄ euɛ̀i? 8N maa dɛ Tɛbɛsi pↄ́ kálɛa Niili saɛa yã̀? Swapi í mɛ́ kàedài a bĩ́i ũ. 9Etiopiↄ ń Egipiↄ mɛ́ wɛ̃́lɛpi wá ũ, a gbãa lɛ́ vĩo, Putiↄ ń Libiiↄ ku a zɛnnↄdeↄ guuɛ. 10Kási wà tà ń Tɛbɛsideↄ zĩ̀zↄↄ ũ, wà ń nɛ́ↄ wìwi zɛ́kpaaↄ guu píiɛ. Wà likpà an bɛɛɛdeↄ sɛa yã́ musu, wà mↄkà an gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa. 11Á Ninivadeↄ sↄ̃, ma pↄkũmabↄbↄma í a zↄ̃lɛwáɛ, í gↄ̃ sãalɛa, íↄ mikpakĩi wɛɛlɛ á ibɛɛↄ yã́i. 12Á zɛgikĩiↄ gↄ̃ lán libɛ pↄ́ màwaɛ. Tó wa zĩ̀a, aa kwɛ a blenaↄnɛ. 13Gwa! Á zĩgↄ̃ↄ dɛ lán nↄɛↄwaɛ, á wɛ̃́lɛↄ bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃a á wɛ̀lɛↄnɛ dàii. Tɛ́ lɛ́ kṹ bↄlɛpiↄ gbã́aↄwa. 14À ítↄtↄ kálɛ, asa wa á kákaɛ. À gɛ̃ bɛ̀lɛu, í ↄ̃zↄ̃wà! À bilikibↄò, í á bĩ́i gbãa kã́fĩ! 15Tɛ́ a gi kṹwá weɛ, wi á dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Wa á kaalɛ kwasutɛ̃ↄ pↄblea ũɛ. À kↄ̃ lán kwaↄwa! À gusisi lán kwasutɛ̃ↄwa! 16Á laatanaↄ dasikũ̀ lán saanaↄwa, aaì gbɛ̃ble, aaì gɛ̃zɛa. 17Á gudↄ̃anaↄ dɛ lán kwasutɛ̃ↄwa, á zĩ̀kan dↄaanaↄ dasi lán kwaↄwa, aa kpa bĩ́iwa niɛniɛ. Tó ĩatɛ̃ bìlɛ, aaì gɛ̃zɛa, wìliↄ ń tákĩi dↄ̃o. 18Asiliↄ kía, n gbɛ̃́ↄ dↄaanaↄ i'ò, n zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gàga. N gbɛ̃́ↄ fãaaa sĩ̀sĩↄ musu, gbɛ̃e ku à ń kãaao. 19Wíwia pↄ wà n wiwi ɛsɛ vĩo, n bↄpi láaa vĩo. Gbɛ̃́ pↄ́ n bao mà ali ↄtaalɛ n yã́ musuɛ, asa gbɛ̃e i gí n pãsĩ kpálɛsai mai a mɛwao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\