Nɛɛmii 5:11

11í ń buaↄ ń ń vɛ̃ɛbuↄ ń ń kù kpɛ́ↄ ń ń kpɛ́ↄ sↄaanɛ́ ń pↄ́ basↄode pↄ́ álɛ símá ↄ'i ũo, ↄ̃a ń pↄ́wɛnao ń vɛ̃ɛo ń nísio píi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More