Nɛɛmii 5:13

13Ma a ulada kpòɛ ma mɛ̀: Lua gbɛ̃́ pↄ́ i zĩkɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀piwao kpoɛ màa, i aà bɛ ń aà àizɛɛↄ siwà. Lua aà kpoɛ aà gↄ̃ gii màa. Bíla mɛ̀: Ãmi! Ɔ̃ aa Dii sáaukpà. Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ kɛ̀ lá aa a lɛgbɛ̃̀wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More