Nɛɛmii 5:15

15Dↄaana káau pↄ́ dↄ̀aamɛɛↄ aso gbia tↄ̃̀ gbɛ̃́ↄwa, aa pↄblea ń vɛ̃ɛo sì baadewa ń ã́nusu ↄwatɛ̃ blablao. An ìwaↄ gbãablèmá lↄ. Mapi sↄ̃ mi kɛ màao, asa má Lua vĩa vĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More