Nɛɛmii 5:18

18Lá gu lɛ́ dↄ wìↄ zu kɛkɛmɛɛ mɛ̀ndodo ń sã mɛkpaaↄ mɛ̀n soolosoolo ń koↄ, mɛ́ wìↄ vɛ̃ɛ ba zↄ̃ↄzↄ̃ↄ gↄↄ kwi ń gↄↄ kwio. Gia ń beeo mi dↄaanakɛblɛ gbɛamáo, asa zĩ pↄ́ gbɛ̃́ beeↄ lɛ́ kɛ zↄ̃ↄ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More