Nɛɛmii 5:5

5Baa tó wá bui doũɛ, mɛ́ wá nɛ́ↄ doũ ń ń nɛ́ↄ, wálɛ wá nɛ́ↄ yiamá zↄↄ ũ teasi. Wá nɛnↄɛeↄ lɛ́ zↄble kↄ̀, mɛ́ wá gbãa i ka wà pↄe kɛo, asa wá buaↄ ń wá vɛ̃ɛbuↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More