Nɛɛmii 5:8

8Má ònɛ́: Wa wá gbɛ̃́ Yuda pↄ́ gↄ̃̀ buipãleↄ pↄ́ ũↄ bò wá gbãa lɛ́u, ↄ̃ á tò á gbɛ̃́ↄ lɛ́ ńzĩa yiawá lↄa? Ɔ̃ aa nílɛ kpɛ̃́, aai yãe e òo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More