Nɛɛmii 7

1Kɛ́ wà bĩ́ibò mɛ́ ma a bↄlɛ gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, wà bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ń lɛ̀sinaↄ ń Levii buiↄ dìlɛ. 2Ɔ̃ ma a dãuna Anani dìlɛ Yelusalɛũ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ ń kibɛ ziia Ananiao, asa gbɛ̃́ náaideɛ. A Lua vĩa vĩ dɛ gbɛ̃́ dasidela. 3Má ònɛ́: Wasuli Yelusalɛũ bↄlɛ gbaↄ wɛ̃o e ĩatɛ̃ gɛ lí gbãakũ. Wàli zɛtata wà gbã́aↄ dau e bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ tá. Wà Yelusalɛũdeↄ dilɛdilɛ gudↄ̃anaↄ ũ lↄ, an gbɛ̃eↄ aaↄ ku gudↄ̃akĩi, an gbɛ̃eↄ ń bɛ saɛ. 4Wɛ̃́lɛpi zↄ̃ↄ mɛ́ a bàlumaↄ vĩ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ bílao. Wi e ɛ̀a a kpɛ́ↄ dↄ̀dↄ yãao. 5Ma Lua làasoo dàmɛɛ ma sↄ̃u, ↄ̃ ma kíabuiↄ kã̀aa ń gbãadeↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi, kɛ́ wà ń tↄ́ dalau ń buiwa yã́i. 6Babɛli kí Nɛbukanɛza Isailiↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ yãa, à tàńnↄ Babɛli. An gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛpiu aa sù Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo, baade ń a bɛoↄn kɛ: 7Aa sù ń Zolobabɛlio ń Yesuao ń Nɛɛmiio ń Azaliao ń Laamiao ń Naamanio ń Maadoseo ń Bilisão ń Misipaao ń Bigivaio ń Leuũo ń Baanao sãnu. Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ sùpiↄ naoan kɛ: 8Palↄsi buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla ń baswaaↄ̃kwi ń plao (2.172). 9Sefatia buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń baswaaↄ̃kwi ń plao (372). 10Ala buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃o ń blakwi ń plao (652). 11Paata Mↄabu bui pↄ́ dɛ Yesua ń Yoabuo buiↄ ũↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla ń ↄ̀aa síiↄ̃ ń bao plasaio (2.818). 12Elaũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa soolo ń blakwi ń síiↄ̃o (1.254). 13Zatu buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa síiↄ̃ ń blasↄoo (845). 14Zakai buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń baswaaↄ̃o (760). 15Binui buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń blakwi plasaio (648). 16Bebai buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń baasↄo ń àaↄ̃o (628). 17Azegada buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla ń ↄ̀aa do ń basoolo ń plao (2.322). 18Adonikaũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń bàaↄ̃sↄo ń plao (667). 19Bigivai buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla ń bàaↄ̃sↄo ń plao (2.067). 20Adini buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń bàaↄ̃ sↄosaio (655). 21Atee pↄ́ dɛ Ezekia bui ũ buiↄ gbɛ̃ↄn basↄo plasai (98). 22Asuũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basoolosↄo ń àaↄ̃o (328). 23Bezai buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basoolosↄo mɛ̀ndosaio (324). 24Alifi buiↄ gbɛ̃ↄn basↄokwi ń plao (112). 25Gabaↄ̃ↄ buiↄ gbɛ̃ↄn basↄo sↄosai (95). 26Bɛtɛlɛũdeↄ ń Nɛtofadeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do kuɛplasai (188). 27Anatodeↄ gbɛ̃ↄn basoolosↄo ń àaↄ̃o (128). 28Bɛtazamavɛdeↄ gbɛ̃ↄn bla ń plao (42). 29Kiliayaaliũdeↄ ń Kefiladeↄ ń Beelodeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basopla ń àaↄ̃o (743). 30Lamadeↄ ń Gɛbadeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń bao ń mɛ̀ndoo (621). 31Mimasadeↄ gbɛ̃ↄn basoolo ń plao (122). 32Bɛtɛlideↄ ń Aideↄ gbɛ̃ↄn basoolo ń àaↄ̃o (123). 33Nɛbo pãle buiↄ gbɛ̃ↄn blakwi ń plao (52). 34Elaũ pãle buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa soolo ń blakwi ń síiↄ̃o (1.254). 35Aliũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basooloo (320). 36Yelikodeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basoplasↄoo (345). 37Lodideↄ ń Adidadeↄ ń Onↄdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basoolo ń mɛ̀ndoo (721). 38Senaadeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ ń ↄ̀aa síiↄ̃ ń basoolokwio (3.930). 39Sa'ona bui pↄ́ sùↄn kɛ: Yesua bui Yedaia buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo baasↄo ń plao sai (973). 40Imɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo ń blakwi ń plao (1.052). 41Pasuu buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa soolo ń blasↄo ń plao (1.247). 42Aliũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo ń gɛ̃o ń plao (1.017). 43Levii bui pↄ́ sùↄn kɛ: Odeva bui Yesua ń Kamiɛlio buiↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi ń síiↄ̃o (74). 44Asafa bui lɛ̀sinaↄ gbɛ̃ↄn basoplasↄo ń àaↄ̃o (148). 45Saluũ ń Ateeo ń Talemↄo ń Akubuo ń Atitao ń Sobaio bui bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ gbɛ̃ↄn basopla plasai (138). 46Lua ua zĩkɛnaↄá gbɛ̃́ɛ beeↄ buiↄnɛ: Ziha, Asufa, Tabao, 47Kelosi, Siaa, Padoni, 48Lebana, Agaba, Salemai, 49Anana, Gideli, Gaaa, 50Leaia, Lezini, Nɛkoda, 51Gazaũ, Uza, Pasea, 52Besai, Mɛuniũ, Nɛfusiũ, 53Babuku, Akufa, Aluu, 54Bazelu, Mɛida, Aasa, 55Baakosi, Sisela, Tɛma, 56Nɛzia ń Atifao. 57Salomↄↄ zↄ̀blena buiↄá gbɛ̃́ɛ beeↄ buiↄnɛ: Sotai, Sofɛlɛ, Peluda, 58Yala, Daakↄ̃, Gideli, 59Sefatia, Atili, Pokɛlɛ Azebaiũ ń Amↄo. 60Lua ua zĩkɛnapiↄ ń Salomↄↄ zↄ̀blena buipiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla swaaↄ̃saiɛ (392). 61Gbɛ̃eↄ bↄ̀ Tɛmɛla ń Tɛlaasao ń Kelubuo ń Adↄ̃o ń Imɛɛo, ↄ̃ aai e ń buibↄkĩi ↄ̀lↄnɛ́o, tó Isailiↄn ń ũ. 62Delaia ń Tobiao ń Nɛkodao buiↄnɛ, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń bla ń plaoɛ (642). 63Sa'ona bui pↄ́ dɛ Ɔbaia ń Akozio ń Baazilaio buiↄ ũ sù lↄ. Baazilaipi Galada bui Baazilainɛ sɛ̀ yãa nↄ ũ, ↄ̃ à a ã̀nsue tↄ́pi sɛ̀. 64Gbɛ̃́piↄ ń tↄ́ wɛ̀ɛlɛ buibↄkĩi taalau, aai bↄwào, ↄ̃ wà gìnɛ́ ń sa'ozĩo. 65Bùsu dↄaana ònɛ́, mɛ́ i kɛ sa'ona ń yã́ gwà ń Uliũo ń Tumiũo bàasio, aasu Lua blɛ bleo. 66Gbɛ̃́piↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń plao ń ↄ̀aa do ń baswaaↄ̃o (42.360). 67An zↄ̀blenaↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ku lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla ń ↄ̀aa do ń basopla àaↄ̃saio (7.337). Lɛ̀sinaↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ kúńnↄ lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blasↄoo (245). 68Aa sↄ̃́ↄ vĩ ↄ̀aa àaↄ̃ ń basooloo ń gɛ̃o ń mɛ̀ndoo (736), sↄ̃baonaↄ ↄ̀aa do ń blasↄoo (245), yiongoↄ ↄ̀aa pla ń bla sↄosaio (435), zàa'ĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ soolo ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basooloo (6.720). 69An uabeleeↄ gbadàda zĩ yã́ musu. Bùsu dↄaana gbadà Lua kpɛ́ zĩ kpagolo guu vua kiloo swaaↄ̃ ń kĩnio ń vua taↄ mɛ̀n blakwi ń sa'on ulataoↄ mɛ̀n ↄ̀aa pla ń basoolokwio (530). 70Uabeleeↄ gbadàda Lua kpɛ́ zĩ kpagolo guu, vua kiloo baswaaↄ̃kwi (170) ń ã́nusuo tↄnu do ń kiloo ↄ̀aa doo. 71Gbɛ̃́ kĩniↄ gbadàda lↄ, vua kiloo baswaaↄ̃kwi (170) ń ã́nusuo tↄnu do ń kiloo basↄoo ń sa'on ulataoↄ mɛ̀n bàaↄ̃sↄo ń plao (67). 72Sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ń lɛ̀sinaↄ ń gbɛ̃pãleeↄ ń Lua ua zĩkɛnaↄ ń Isaili kĩniↄ zↄ̃̀lɛzↄ̃lɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\