Naokɛa 1

1Isailiↄ bↄa Egipi wɛ̃̀ plaade, a mↄ plaade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, Dii yã'ò Mↄiziɛ kpaaũkpɛu Sinai guwaiwaiu à mɛ̀: 2À Isailiↄ naokɛ daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, ní gↄ̃ɛↄ tↄ́ dalau píi. 3Mpi ń Aalonao à Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ kãaa, í gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaapiↄ nao gã ń gão. 4À gbɛ̃́ pↄ́ dɛ uabele ũↄ sɛ bui ń buio guu dodo aa dↄálɛ. 5Gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ kúánↄpiↄ tↄ́n kɛ: Lubɛni buiↄ guu Sedeu nɛ́ Ɛlizuu. 6Simɛↄ buiↄ guu Zulisadai nɛ́ Selumiɛ. 7Yuda buiↄ guu Aminadabu nɛ́ Naasↄ̃. 8Isakaa buiↄ guu Zuaa nɛ́ Nɛtanɛli. 9Zabulↄni buiↄ guu Heloni nɛ́ Ɛliabu. 10Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ buiↄ guu Amihudu nɛ́ Ɛlisama. Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu Pedazuu nɛ́ Gamaliɛli. 11Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu Gidoni nɛ́ Abidã. 12Dã buiↄ guu Amisadai nɛ́ Ahiɛzɛɛ. 13Asɛɛ buiↄ guu Ɔkɛlana nɛ́ Pagiɛli. 14Gada buiↄ guu Deuɛli nɛ́ Ɛliasafa. 15Nɛfatali buiↄ guu Enana nɛ́ Ahila. 16Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sɛ́ gbɛ̃́ↄ guu ń deziↄ buiↄ kía ũↄn we. Aamɛ Isaili bui dↄaanaↄ ũ. 17Mↄizi ń Aalonao gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń tↄ́ dↄ̀dↄpiↄ sɛ̀, 18ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ kã̀aa píi mↄ plaade gↄↄ sɛ̃́iazĩ. Aa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ tↄ́ dàlau píi daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. 19Mↄizi ń nao Sinai guwaiwaiu lá Dii dìlɛɛwa. 20Wà gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ nào, ↄ̃ wà gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaapiↄ tↄ́ dàlau dodo baade iawa daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. 21Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni buiↄ guu, gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń sooloo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (46.500). 22- 23Simɛↄ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ mɛ̀ndosai ń ↄ̀aa do ń basↄooɛ (59.300). 24- 25Gada buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blasↄo ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń blakwioɛ (45.650). 26- 27Yuda buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (74.600). 28- 29Isakaa buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (54.400). 30- 31Zabulↄni buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń soplao ń ↄ̀aa plaoɛ (57.400). 32- 33Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (40.500). 34- 35Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao ń ↄ̀aa dooɛ (32.200). 36- 37Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń sↄoo ń ↄ̀aa plaoɛ (35.400). 38- 39Dã buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń plao ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄooɛ (62.700). 40- 41Asɛɛ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń mɛ̀ndoo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (41.500). 42- 43Nɛfatali buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (53.400). 44Gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń Aalonao ń Isailiↄ kía gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ ń naoↄn we. Wà kíapiↄ sɛ̀ bui ń buio guu mɛ̀ndodoɛ. 45Kɛ́ aa Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ nào ualɛ ń ualɛo, Isaili pↄ́ kà zĩkaapiↄ 46gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa pla ń basoplakwioɛ (603.550). 47Wì Levii bui uadeↄ da nao guuo, 48asa Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 49Ńsu Levii buiↄ naoo. Ńsu ǹ ń tↄ́ dalau ń Isaili bui kĩniↄo. 50Ikoyã zwã̀akpɛ zĩ na Levii buiↄnɛ ń ↄzĩ ń a pↄkeleↄ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. Aamɛ aaliↄ zwã̀akpɛ sɛa ń a pↄkeleↄ píi, aaiↄ dɛ zwã̀akpɛpi zĩkɛnaↄ ũ, aali bòokpa aa liai. 51Tó álɛ fɛlɛ, aamɛ aali zwã̀akpɛpi woɛwoɛ. Tó a ka bòokpakĩi, aali ɛa pɛ́ɛpɛɛ. Tó gbɛ̃pãle sↄ̃̀i, à gàɛ. 52Isailiↄ lí bòokpakpa gã ń gão, baade ń a dàlapooo. 53Levii buiↄ mɛ́ aali bòokpa aa lia ikoyã zwã̀akpɛi, kɛ́ másu pↄkũmabↄbↄ Isailiↄwao yã́i. Ikoyã zwã̀akpɛ gwaa mɛ́ Levii buiↄ zĩ ũ. 54Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\