Naokɛa 10

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Kã̀ae pí mɛ̀n pla ń ã́nusu pↄ́ wa gbɛ̃̀gbɛ̃ maannↄo gbɛ̃́ↄ kãaabↄ ũ, kɛ́ aali fɛlɛ bòou. 3Tó wà kã̀aepiↄ pɛ̀, gbɛ̃́pii i mↄ kãaanzi kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ. 4Tó kã̀ae mɛ̀ndo wa pɛ̀, Isaili bui dↄaana pↄ́ aa dɛ kía ũↄ mɛ́ aali mↄ kãaanzi. 5Tó wà kã̀aepiↄ pɛ̀ gbã́ugbãu, gbɛ̃́ pↄ́ an bòo ku gukpɛ oiↄ mɛ́ aali fɛlɛ káau. 6Tó wà a gɛ̃n plaade pɛ̀ gbã́ugbãu, gbɛ̃́ pↄ́ an bòo ku gɛↄmidↄkĩi oiↄ mɛ́ aali fɛlɛ. Kã̀aepɛa gbã́ugbãupi mɛ́ gbɛ̃́ↄ daa zɛ́u seela ũ. 7Tó wàlɛ gbɛ̃́ↄ kãaa, wàli pɛ́ gbã́ugbãu. 8Aalona nɛ́ sa'onaↄ mɛ́ aali kã̀aepiↄ pɛ́. Aↄ dɛɛ́ ikoyã ũ gↄↄpiiɛ, ápiↄ ń á buiↄ. 9Gↄↄ pↄ́ a ka á bùsuu, tó álɛ gɛ́ zĩkai ń á wɛ̀lɛ pↄ́ sù fɛ̀lɛánↄↄ, àli kã̀aepiↄ pɛ́ gbã́ugbãu, kɛ́ á yã́ e dↄ ma Dii á Luagu, mí á bↄ á wɛ̀lɛpiↄ ↄzĩ. 10Gↄↄ pↄ́ álɛ pↄnakɛ sↄ̃, dikpɛn lò, mↄ dafu gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́n lò, àli kã̀aepiↄ dↄ á sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄwa ń á sáaukpasaↄ, á yã́ i dↄmagu. Mámɛmaa Dii á Lua. 11Wɛ̃̀ plaade mↄ plaade gↄↄ baode zĩ́, tɛlu gò ikoyã zwã̀akpɛa, 12ↄ̃ Isailiↄ ń pↄ́ↄ nàaa aa fɛ̀lɛ bòou Sinai guwaiwaiu, aalɛ bòokpakpa e tɛlu gɛ̀ zɛ̀ Palana guwaiwaiu. 13An fɛlɛa bòou sɛ̃́ian we. Aa kɛ̀ lá Dii dà Mↄiziɛ a ònɛ́wa. 14Yuda zĩgↄ̃ↄ mɛ́ fɛ̀lɛ ń bòou gã ń gão sɛ̃́ia ń ń dàlapooo. Aminadabu nɛ́ Naasↄ̃ mɛ́ ń dↄaana ũ. 15Zuaa nɛ́ Nɛtanɛli mɛ́ Isakaa zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 16Heloni nɛ́ Ɛliabu mɛ́ Zabulↄni zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 17Geesↄ̃ buiↄ ń Mɛlali buiↄ zwã̀akpɛ wòɛwoɛ, ↄ̃ aa sɛ̀ aa dàò zɛ́u. 18Ɔ̃ Lubɛni zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ ń bòou gã ń gão ń ń dàlapooo. Sedeu nɛ́ Ɛlizuu mɛ́ ń dↄaana ũ. 19Zulisadai nɛ́ Selumiɛ mɛ́ Simɛↄ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 20Deuɛli nɛ́ Ɛliasafa mɛ́ Gada zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 21Ɔ̃ Kɛata buiↄ Lua pↄ́ↄ sɛ̀ aa dàò zɛ́u. Wà zwã̀akpɛpi pɛ̀ɛpɛɛ e aaↄ gɛ́ kái. 22Ɔ̃ Ɛflaiũ zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ ń bòou gã ń gão ń ń dàlapooo. Amihudu nɛ́ Ɛlisama mɛ́ ń dↄaana ũ. 23Pedazuu nɛ́ Gamaliɛli mɛ́ Manase zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 24Gidoni nɛ́ Abidã mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 25Ɔ̃ Dã zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ ń bòou gã ń gão ń ń dàlapooo. Aamɛ aa ku gbɛzã. Amisadai nɛ́ Ahiɛzɛɛ mɛ́ ń dↄaana ũ. 26Ɔkɛlana nɛ́ Pagiɛli mɛ́ Asɛɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 27Enana nɛ́ Ahila mɛ́ Nɛfatali zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. 28Lá Isailiↄ ì fɛlɛ ń bòon we gã ń gão. 29Obaba mɛ́ Mↄizi ã̀nsue Leuɛli nɛ́ ũ, Madiã buiɛ. Mↄizi òɛ̀: Wálɛ dazɛu, wálɛ gɛ́ bùsu pↄ́ Dii mɛ̀ á wá gbau. Mↄ ǹ gɛ́wanↄ, wí maakɛnɛ, asa Dii namablea we lɛgbɛ̃̀wɛ̃ɛɛ. 30Ɔ̃ a òɛ̀: Má gɛ́o. Má tá ma bùsuu ma bɛdeↄ kĩ́iɛ. 31Mↄizi mɛ̀: N yã́ na. Ńsu wá tó weo, asa ń bòokpakĩi maa dↄ̃, mɛ́ ńyↄ̃ fↄ̃ kɛ wá wɛ́ ũ. 32Tó n gɛwanↄ, wá maa pↄ́ Dii a kɛwɛ̃ɛ kɛnɛ sↄ̃ɛ. 33Isailiↄ fɛ̀lɛ Dii gbɛ saɛ, aa táa'ò gↄↄ àaↄ̃. Wà dↄ̀aa ń Dii bàakuańnↄ kpagoloo bòokpakĩi wɛɛlɛinɛ́. 34Kɛ́ aa fɛ̀lɛ aa dàzɛu, Dii tɛlupi kúńla fãanɛ. 35Tó wà dàzɛu ń kpagoloo, Mↄizi ì mɛ: Fɛlɛ Dii, n ibɛɛↄ i fãaa, n zangudeↄ i bàalɛnɛ. 36Tó wa dìlɛ, Mↄizi ì mɛ: Dii, ɛa su Isaili dasidasiↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\