Naokɛa 11

1Isailiↄ zↄakà Diizi ń taasikɛa yã́i. Kɛ́ Dii mà, aà pↄ pà, ↄ̃ à tɛsↄ̃̀má, an bòo saalo tɛkũ̀. 2Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ wiilɛ̀ Mↄiziwa. Kɛ́ à wabikɛ̀ Diiwa, ↄ̃ tɛ́pi zɛ̀. 3Ɔ̃ wà tↄkpà gupiɛ Tabela, kɛ́ Dii tɛsↄ̃̀má we yã́i. 4Buipãleↄ ku Isailiↄ guu, aalɛ blɛ maa bɛɛkɛ, ↄ̃ Isailiↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ sↄ̃ aa mɛ̀: Má wá nↄ̀ↄ eu wà soi? 5Wálɛ kpↄ pↄ́ wá sò Egipi wá pↄeãwa bɛɛkɛ ń gólaↄ ń blebusunaↄ ń ɛfↄↄ ń ɛmasaↄ ń ɛmasa gisoↄ. 6Tiasa wá lɛ́ gà, asa wili pↄe eo, sema mana bàasio. 7Manapi wɛ́ keleũ, a dɛ lán lí'ↄwaɛ. 8Isailiↄ ì sɛ́lɛ wà lↄ gbɛu ge aaì zↄ̃ góu. Aaì disa aa kàa kɛò. A í na lán kàagbaalawa. 9Tó fíi kpà bòou gwã́, ↄ̃ manapi ì bↄ. 10Mↄizi mà wàlɛ ↄ́ↄlↄ ualɛ ń ualɛo. Dii pↄ pà maamaa, ↄ̃ à kɛ̀ Mↄiziɛ ĩ́i, 11a òɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ ĩadaai? Bↄ́yãi ma yã́ i kanguo, ↄ̃ n gbɛ̃́piↄ gwaa aso dìmɛɛi? 12Mámɛ ma gbɛ̃́piↄ nↄsìa? Mámɛ ma ń ía? Bↄ́yãi ń òmɛɛ mà ń kuɛ lán nↄɛ nɛadewa, mà gɛ́ńnↄ bùsu pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀ an deziↄnɛ guui? 13Mákĩi má nↄ̀ↄ eu mà kpa gbɛ̃́piↄwa píii? Asa aalɛ wiilɛa, aalɛ mɛ mà ń gba nↄ̀ↄ wà soɛ. 14Má fↄ̃ gbɛ̃́piↄ kuɛ píi madoo, asa an aso dɛmalaɛ. 15Tó màa ńyↄ̃ kɛmɛɛ, ma wɛgwa, ní ma dɛ gↄ̃̀ↄ. Ńsu to mà taasipi kɛ lↄo. 16Ɔ̃ Dii òɛ̀: Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ ń ń dↄ̃ dↄaana ũↄ kãaa gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi, ní mↄ́ńnↄ kpaaũkpɛu, aaiↄ kunnↄ we. 17Má pila mà yã'onɛ we, mí Nisĩna pↄ́ kuma kĩni go mà dinɛ́, aai gbɛ̃́ↄ gwaa aso sɛnnↄ, kɛ́ ńsu ǹyↄ̃ ń sɛa ndo lↄo yã́i. 18O gbɛ̃́ↄnɛ aa gbãbↄ ńzĩaɛ zia yã́i, aai nↄ̀ↄ e só. Asa aa wiilɛ̀a aa mɛ̀, má wa nↄ̀ↄ eu la wà soi? Aa mɛ̀ wa dáama vĩ Egipi. A yã́i tò má ń gba nↄ̀ↄ aa só. 19Aa só, i kɛ gↄↄ do no, gↄↄ pla no, gↄↄ sↄo no, gↄↄ kwi no, gↄↄ bao no. 20Aa so mↄ gbãa doɛ e à bↄ ń níu, a ni i bↄńla. Asa ma Dii má kú ń guuɛ, ↄ̃ aa pãkpàmazi. Aa zↄadↄ̀a aa mɛ̀, bↄ́yãi wa bↄi Egipii? 21Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀: Gↄ̃ɛↄ kumanↄ tá guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ɛ (600.000), ↄ̃ n mɛ̀ ńyↄ̃ ń gba nↄ̀ↄ aa so e mↄ gbãa doa? 22Baa tó wà sãↄ ń zuↄ dɛ̀dɛ dasidasi, a mↄ́máe? Tó wa ísia kpↄↄ sɛ̀lɛ píi, a mↄ́máe? 23Dii wèwà à mɛ̀: Ma gbãa a ka noa? Ńyↄ̃ e tia, tó yã́ pↄ́ má ònɛ a kɛ ge a kɛo. 24Mↄizi bↄ̀ à Dii yã́piↄ ònɛ́. À Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi à ń lia zwã̀akpɛi. 25Ɔ̃ Dii pìla tɛlu guu à yã'òaànↄ. À Nisĩna pↄ́ kuwà kĩni go dì gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwipiↄnɛ. Kɛ́ Nisĩnapi dìnɛ́, aa ãnabikɛkɛ̀, bee gbɛa aai ɛa kɛ̀ lↄo. 26Gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń sɛ́ↄ, an gbɛ̃ↄn plaↄ gↄ̃̀ bòou, gbɛ̃do tↄ́n Ɛledada, gbɛ̃do sↄ̃ Mɛdada. Aai gɛ́ zwã̀akpɛ kĩ́io, kási Lua Nisĩnapi dìnɛ́ sↄ̃ɛ, ↄ̃ aa ãnabikɛkɛ̀ bòou. 27Ɛ̀waasoe bàalɛ̀ gɛ ò Mↄiziɛ à mɛ̀: Ɛledada ń Mɛdadao lɛ́ ãnabikɛkɛ bòou. 28Nuni nɛ́ Yozuee dɛ Mↄizi zↄbãna ũ za a ɛ̀waasogↄↄɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Ba Mↄizi, gínɛ́. 29Ɔ̃ Mↄizi òɛ̀: N nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ ma yã́ musu yã̀? Tó Dii a Nisĩna dì a gbɛ̃́ↄnɛ aa gↄ̃̀ ãnabiↄ ũ píi, a maao lé? 30Ɔ̃ Mↄizi ɛ̀a bòou ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ. 31Dii tò ĩ́ana bↄ̀ ísia oi à mↄ̀ ń bùuↄ, aa lì bòoa. Aa lìa bòoi gupiiu à kà tagↄↄ do ũ, mɛ́ an daa lɛsĩ kà gã̀sĩsuu pla. 32Fãanɛ bee ń gwãasĩnao ń a gu sìa dↄao aa fɛ̀lɛ gɛ̀ bùuↄ sɛ̀lɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ i sɛ́lɛ bílao sɛ̀lɛ koto bao. Ɔ̃ aa fã̀lɛ, aa a giikà. 33Kɛ́ aa a nↄ̀ↄ dà ń lɛ́u gↄ̃̀ↄ aai e sò bílao, ↄ̃ Dii pↄ pàńzi à gagyãkàńgu. 34Ɔ̃ wà tↄkpà gupiɛ Lɛ́'udeↄ Mia, asa wekĩi wà gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́'u ń kṹↄ vĩ̀u. 35Ɔ̃ Isailiↄ fɛ̀lɛ we, aa gɛ̀ Azelo aa gↄↄplakɛ̀ we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\