Naokɛa 12

1Miliaũ ń Aalonao Mↄizi tàae è Etiopi nↄ pↄ́ a sɛ̀ yã́ musu, asa à Etiopi nↄ sɛ̀ɛ. 2Aa mɛ̀: Mↄizi ado ↄ̃ Dii dìlɛ à a yã́ òa? A tò wá ò sↄ̃o lé? Dii yã́pi mà. 3Mↄizi sↄ̃ nↄ̀sɛdoũdeɛ, aà sáa kú dṹnia guuo. 4Wegↄ̃ↄ Dii ò Mↄizi ń Aalonao ń Miliaũoɛ: À bↄlɛ gɛ́ kpaaũkpɛu á gbɛ̃ↄn àaↄ̃. Ɔ̃ aa gɛ̀ ń gbɛ̃ↄn àaↄ̃ ḿpii. 5Dii pìla tɛlu guu à zɛ̀ kpɛ́pi kpɛɛlɛ. À Aalona ń Miliaũo sìsi, ↄ̃ aa sↄ̃̀aàzi ń pla ḿpii. 6A ònɛ́: À ma yãma. Tó ma ãnabie kú á guu, mi bↄ mↄwà wɛ́pungu'ea guu, mi yã'oɛ̀ nana guuɛ. 7Kási a dɛ màa ń ma zↄ̀blena Mↄizioo. Zĩkɛn náaideɛ ma ua. 8Wi yãbↄ kↄ̃ lɛ́u. Mili yã'oɛ̀ ma a bakũaanakɛ̀ɛ̀o. Ì wɛsi ma taalɛ. Àkɛa i ma zↄ̀blena Mↄizi tàae'ea vĩakɛo ni? 9Ɔ̃ Dii pↄ pàńzi à ɛ̀a tà. 10Kɛ́ tɛlupi gò kpɛ́pia, kusu lì Miliaũla gↄ̃̀ↄ, à puakũ̀ lán buawa. Kɛ́ Aalona gwà, a è kusu lìaàla, 11ↄ̃ a ò Mↄiziɛ: N yã́ na Baa! Ńsu to wà mìsaikɛ tàae pↄ́ wá kɛ̀ gbɛ'eo. 12Ńsu to aàↄ dɛ lán nɛ́ pↄ́ wa ì gɛ̀, aà mɛgueↄ yaikɛ̀wao. 13Mↄizi wiilɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Lua, n yã́ na! Ǹ aà gbã́gbã. 14Ɔ̃ Dii òɛ̀: Tó aà mae lɛ́'ikà aà oawa, aↄ dɛɛ̀ wíyã ũ gↄↄ soplao lé? Wà aà ya bↄ bòo kpɛ gↄↄ sopla gĩa, wi gbasa wà aà sí. 15Miliaũ ku bòo kpɛ e gↄↄ sopla. Isailiↄ i dazɛuo e wà ɛ̀a wà aà sì. 16Bee gbɛa aa fɛ̀lɛ Azelo aa gɛ̀ bòokpà Palana guwaiwaiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\