Naokɛa 13

1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Gbɛ̃́ↄ zĩ aa gɛ́ Kanaa bùsu pↄ́ málɛ kpá Isailiↄwa kɛɛlɛi. Ǹ ń deziↄ bui gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dↄaana ũↄ sɛ mɛ̀ndodo ǹ ń zĩ. 3Ɔ̃ à ń gbáɛ màa bↄa Palana guwaiwaiu lá Dii òwa. Gbɛ̃́piↄá Isaili dↄaanaↄnɛ ḿpii. 4An tↄ́ↄn kɛ: Lubɛni buiↄ guu Zakuu nɛ́ Samua, 5Simɛↄ buiↄ guu Oli nɛ́ Safata, 6Yuda buiↄ guu Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu, 7Isakaa buiↄ guu Yosɛfu nɛ́ Igali, 8Ɛflaiũ buiↄ guu Nuni nɛ́ Ozee, 9Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu Lafu nɛ́ Paleti, 10Zabulↄni buiↄ guu Sodi nɛ́ Gadiɛli, 11Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu Susi nɛ́ Gadi, 12Dã buiↄ guu Gemali nɛ́ Amiɛli, 13Asɛɛ buiↄ guu Mikaila nɛ́ Setuu, 14Nɛfatali buiↄ guu Vofesi nɛ́ Nabi, 15Gada buiↄ guu Maki nɛ́ Geuɛli. 16Gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń zĩ́ bùsu gwaiↄn we. Mↄizi tↄkpà Nuni nɛ́ Ozeeɛ Yozuee. 17Kɛ́ Mↄizi lɛ́ ń zĩ Kanaa bùsu gwai, a ònɛ́: À bↄ ń Nɛgɛvɛ guwaiwaio, í sĩ̀sĩↄ kṹ. 18À gwa lá bùsupi dɛ, tó a gbɛ̃́ↄ gbãa ge aa busɛ, tó aa dasi ge aa bílao, 19tó an bùsu maa ge a vãi, tó an wɛ̃́lɛↄ bĩ́i vĩ ge a vĩo, 20tó a tↄↄlɛ tàae vĩ ge a nao, tó a líↄ vĩ ge a vĩo. À kↄaikɛ, í bùsupi libɛↄ sɛ́lɛ suò. Asa vɛ̃ɛ káauↄ magↄↄɛ. 21Ɔ̃ aa gɛ̀ bùsupi gwàgwa za Zini guwaiwai lɛ́u e Leobɛ, Amata bↄlɛu. 22Kɛ́ aa pã̀ Nɛgɛvɛ guwaiwaia, aa kà Hɛblↄ̃, gu pↄ́ Anaki buiↄ Aimani ń Sesaio ń Talemaio kuu. Hɛblↄ̃ kálɛa dↄaaa Zoã pↄ́ kú Egipiɛ wɛ̃̀ soplaɛ. 23Kɛ́ aa kà Ɛsikↄli guzulɛu, aa vɛ̃ɛ ligↄ̃n nɛde zↄ̃̀ we aa kà lía, ↄ̃ gbɛ̃ↄn plaↄ sɛa. Aa gbɛafu ń kaadↄɛnao sɛ̀ lↄ. 24Wà tↄkpà gupiɛ Ɛsikↄli guzulɛ, vɛ̃ɛ ligↄ̃n nɛde pↄ́ Isailiↄ zↄ̃̀ we yã́i. 25Kɛ́ aa bùsupi gwà gↄↄ bla, ↄ̃ aa ɛ̀a sù. 26Kɛ́ aa sù Kadɛsi, Palana guwaiwaiu, aa gɛ̀ Mↄizi ń Aalonao ń Isailiↄ píi kĩ́i. Aa sù ń baoo Isailiↄnɛ píi, ↄ̃ aa bùsupi libɛↄ ↄ̀lↄnɛ́. 27Aa ò Mↄiziɛ: Wa gɛ bùsu pↄ́ ń wá zĩ́u. Vĩ ń zↄ́'io di weɛ. À a libɛↄ gwa kɛ. 28Ãma bùsupideↄ gbãa. An wɛ̃́lɛↄ bĩ́i vĩ mɛ́ an wɛ̃́lɛpiↄ zↄ̃ↄ maamaaɛ. Wa Anaki buiↄ è we. 29Amalɛkiↄ ku Nɛgɛvɛ guwaiwaiu. Itiↄ ń Yebusiↄ ń Amↄleↄ ku gusĩsĩdeu, mɛ́ Kanaaↄ ku ísia saɛ ń Yuudɛ̃ saɛo. 30Kalɛbu tò gbɛ̃́ pↄ́ lia Mↄiziziↄ nìlɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Wà gɛ bùsupi síi, asa wá zĩblemáɛ. 31Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa gɛ̀aànↄↄ mɛ̀: Wá fↄ̃ gɛ̃ gbɛ̃́piↄzio, asa an gbãa dɛwálaɛ. 32Ɔ̃ aa sakà Isailiↄnɛ bùsu pↄ́ aa gwàgwapiu aa mɛ̀: Bùsu pↄ́ wa pãa wa gɛ a asiigwaipiá bùsu pↄ́ ì a gbɛ̃́ↄ mↄ́mↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wa ń é weↄ píiá gbɛ̃́ gbã̀aↄnɛ. 33Wa gbɛ̃́ gbã̀agbãaↄ è we Anaki buiↄ ũ. Wálɛ e kↄ̀ↄtɛ̃ↄn wá ũ, màa wá dɛ ń wɛ́u sↄ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\