Naokɛa 15

1Yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ 2a ò Isailiↄnɛn kɛ: Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ kpáwá á bɛ ũ guu, 3mɛ́ a zu ge sã sɛ̀ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge sa pãle oòa, sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na ũ, lɛ́gbãdↄa pↄ́n nò, gban nò, dikpɛ pↄ́n nò, 4àli ma gba ń pↄ́wɛntio kiloo do yãalɛa ń nísio litili do, 5í vɛ̃ɛ kpa litili dodo sã ge ble bↄlↄna pↄ́ álɛ sapi oò miwa. 6Tó sãsaɛ sↄ̃, pↄ́wɛnti kiloo pla yãalɛa ń nísio litili do ń kĩnio, 7í vɛ̃ɛ kpaoa litili do ń kĩnio sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. 8Tó a zugaae yãkɛ̀kɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge sa pↄ́ wì lɛ́gbã dↄoa ge sáaukpa sa'obↄ ũ, 9àli ma gba ń pↄ́wɛntio kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio litili pla, 10í vɛ̃ɛ kpaoa litili pla sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na obↄ ũ. 11Àli kɛ màa zu ge sãsa ge sãnɛbↄlↄ ge blenɛbↄlↄ miwa. 12Àli kɛ màa pↄ́ pↄ́ a a yãkɛ̀kɛ dasilɛu. 13Tó á bùsu gbɛ̃e lɛ́ sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na oa, aàli kɛ màa. 14E á buiwa tó bↄ̀mↄ ge gbɛ̃pãle kúánↄ, mɛ́ a ye sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na oa, sema aà kɛ lá i kɛwa. 15Á kↄ̃kãaa guu ikoyãpi doũ ápiↄnɛ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kúánↄↄɛ. Ikoyãpi iↄ ku e á buiwa. Ápiↄ ń bↄ̀mↄↄ á doũ mɛɛɛ. 16Ikoyã pↄ́ má dìlɛ doũ ápiↄnɛ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kúánↄↄɛ. 17Yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ 18a ò Isailiↄnɛn kɛ lↄ. Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ táuánↄ guu, 19mɛ́ a bùsupi blɛ blè, àli ma gba. 20Àli kàa kɛ ń pↄ́wɛn káau tío, í ma gba pↄgbɛ̃zɛ pↄ́ ũ. 21Àliↄ ma gba á pↄ́wɛn káau típi e á buiwa. 22Tó a zãmɛɛ yã́wa, mɛ́ á yãdilɛa pↄ́ má ò Mↄiziɛpi kee kũao, 23yã́ pↄ́ má dìlɛ Mↄizi òɛ́ za a dilɛzĩ e á buiwapi, 24tó a zã yã́piwa, mɛ́ i gĩkɛ no, àli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na o ń zugaaeo ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo, lá má òwa ń blesanao duun awakpabↄ ũ. 25Sa'ona lí mↄa awau Isaili píi yã́ musu, mí ń duuna kɛ̃́má, asa aa zã̀ yã́waɛ, ↄ̃ aa mↄ̀mɛɛ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũo ń duun awakpabↄo. 26Má sùuukɛ ń á Isailiↄ píi ń bↄ̀mↄ pↄ́ kúánↄↄ, asa zãayãwapiá ápii yã́ɛ. 27Tó gbɛ̃e zã̀ yã́wa à duunakɛ̀, aàli blè núnu wɛ̃dona kpa duun awakpabↄ ũ, 28sa'ona lí awagbɛaa adeɛ. Tó à awagbɛ̀aa, má aà kɛ̃́. 29Gbɛ̃́ pↄ́ zã̀ yã́wa píi, ikoyã doũpiɛ, Isaili bùsu gbɛ̃́n nò, bↄ̀mↄ pↄ́ kúńnↄn nò. 30Ãma gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ ń mio daa ía, bùsu gbɛ̃́ ge bↄ̀mↄn nò, à dↄ̀ɛmanↄɛ, wa ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu wà dɛ. 31Asa a sakà ma yã́u, à bↄ̀ ma yãdilɛa kpɛɛ. Wà ade dɛ, aàpi ń a tàaeo. 32Gↄↄ pↄ́ Isailiↄ ku guwaiwaiu, aa ń gbɛ̃́dee kũ̀ ń yàawɛo kã́mabogↄↄzĩ. 33Gbɛ̃́ pↄ́ aa aà èↄ gɛ̀aànↄ Mↄizi ń Aalonao kĩ́i ń gbɛ̃́ kĩniↄ. 34Ɔ̃ aa aà dàkpɛu, asa aa yã́ pↄ́ aa kɛɛ̀ sã́asã dↄ̃o. 35Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Sema wà aà dɛ. Gbɛ̃́pii aà pápa ń gbɛo bòo kpɛ. 36Ɔ̃ wà aà sɛ̀ bↄ̀ò bòo kpɛ, wà aà pàpa ń gbɛo wa dɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa. 37Yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ 38a ò Isailiↄnɛn kɛ lↄ: Àliↄ tufada á pↄkasa lɛ́i e á buiwa. Àli tufapiↄ dai ń babuunao, 39iↄ dɛɛ́ tùfa pↄ́ áliↄ gwa ũ, kɛ́ ma yãdilɛaↄ àↄ dↄágu, íↄ kũa, kɛ́ ásu gbãsĩkɛ yã́ pↄ́ a á wɛ́ ge a á sↄ̃ ble musuo yã́i. 40Ma yãdilɛaↄ iↄ dↄágu, íↄ kũa, íↄ dɛ ma gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoaↄ ũ. 41Mámɛmaa Dii á Lua. Ma á bↄ́lɛ Egipi bùsuu kɛ́ màↄ dɛ á Lua ũ. Mámɛmaa Dii á Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\