Naokɛa 16

1Isaa nɛ́ Kole, Kɛata tↄũna, Levii bui, ń Ɛliabu nɛ́ↄ Datani ń Abilaũo ń Pɛlɛti nɛ́ Onio, Lubɛni buiↄ, bã̀nkũ̀ 2aa fɛ̀lɛ Mↄiziwa. Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ tↄde pↄ́ wì ń sísi kↄ̃kãaauↄ kúńnↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blakwio. 3Aa kã̀aa Mↄizi ń Aalonaozi aa ònɛ́: Á yã́ↄ kɛ̀ zài! Isailiↄ píiá Dii gbɛ̃́ↄnɛ, a kúńnↄ. Bↄ́yãi i ázĩa dilɛ dɛ Dii gbɛ̃́piↄlai? 4Kɛ́ Mↄizi yã́pi mà, à wùlɛ a gbɛɛu, 5a ò Koleɛ ń a gbɛ̃́ↄ à mɛ̀: Zia kↄↄ Dii a gbɛ̃́ pↄ́ dɛ a gbɛ̃́ ũ ↄlↄɛ́, a to gbɛ̃́ pↄ́ a sɛ sↄ̃azi. 6Mpi ń n gbɛ̃́ↄ, lá á kɛn la: Á baade tɛ́sibↄ sɛ 7à tɛ́siò zia, í tulaletikaa Dii aɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ Dii a sɛ mɛ́ aↄ dɛ aà gbɛ̃́ ũ. Á yã́ↄ kɛ̀ zài Levii buiↄ. 8Ɔ̃ Mↄizi ɛ̀a ò Kole buipiↄnɛ: Levii buiↄ, à yãma. 9Lá Isailiↄ Lua á sɛ́ a gbɛ̃́ↄ guu, a tò i dↄaanɛ́ a sísia guu, i sↄ̃azi a zwã̀akpɛ zĩ kɛi, bee i mↄ́wáoa? 10A tò i sↄ̃azi, mpi ń n Levii deeↄ, ↄ̃ álɛ sa'onkɛ wɛɛlɛ lↄa? 11Mpi ń n gbɛ̃́ↄ a kãaa Diiziɛ. Dén Aalona ũ kɛ́ álɛ zↄadↄwài? 12Mↄizi gbɛ̃́ zĩ̀ Ɛliabu nɛ́ↄ Datani ń Abilaũo sísii, ↄ̃ aa mɛ̀: Wá mↄ́o. 13N bↄwanↄ bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu, kɛ́ wà gaga guwaiwaiuɛ. Bee i mↄmao, ↄ̃ ń ye ǹ gbãablewá lↄa? 14I kɛ bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu ↄ̃ n gɛuwanↄo. I kɛ bua ń vɛ̃ɛbuↄ ↄ̃ n wá gbáo. Ń ye wɛzɛ̃ kɛwɛ̃ɛ yã̀? Wá mↄ́o. 15Ɔ̃ Mↄizi pↄ fɛ̃̀ maamaa, a ò Diiɛ: Ńsu ǹ ń gba sio. Baa zàa'ĩna mi símáo, mi yãvãikɛ an gbɛ̃eɛo. 16Ɔ̃ Mↄizi ò Koleɛ: Mpi ń n gbɛ̃́ↄ píi, à gɛ́ Dii kĩ́i zia. Aalona a gɛ́ sↄ̃ɛ. 17Á baade a tɛ́sibↄ sɛ à tɛsi à tulaletikaa, í sↄ̃ò Diizi. Gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blakwio, baade ń a tɛ́sibↄo. Mpi ń Aalonao sↄ̃, baade ń a tɛ́sibↄo. 18Ɔ̃ an baade a tɛ́sibↄ sɛ̀, à tɛsì à tulaletikàa. Aa gɛ̀ zɛ̀ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ ń Mↄizio ń Aalonao. 19Kɛ́ Kole gbɛ̃́pii kã̀aa Mↄizi ń Aalonaozi kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ↄ̃ Dii gawi bↄ̀ Isailiↄwa píi. 20Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 21À ázĩa kɛ̃ gbɛ̃́piↄwa mà ń midɛ gↄ̃̀ↄ. 22Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao wùlɛ ń gbɛɛu aa mɛ̀: Lua! Lua pↄ́ ì wɛ̃ni kpa pↄ́piiwa! Gbɛ̃́ mɛ̀ndo mɛ́ duunakɛ̀, ↄ̃ ńyↄ̃ pↄfɛ̃bↄbↄ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaapiↄwa píia? 23Ɔ̃ Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 24O bílaɛ aa go Kole ń Datanio ń Abilaũo fã́ani oi. 25Ɔ̃ Mↄizi fɛ̀lɛ à gɛ̀ Datani ń Abilaũo bɛ. Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ tɛaàzi. 26A ò bílaɛ à mɛ̀: À go gbɛ̃vãipiↄ fã́ani. Ásu ↄkã an pↄewao, kɛ́ ásu gagańnↄ an duuna yã́io. 27Ɔ̃ aa gò Kole ń Datanio ń Abilaũo fã́ani. Kɛ́ Datani ń Abilaũo bↄ̀lɛ, aa zɛ̀zɛ ń kpɛɛlɛ ń ń naↄ ń ń nɛ́ↄ ń ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ. 28Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀: Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ ma zĩ mà yã́ɛ beeↄ kɛ píi, i kɛ mazĩa pↄeã no. 29Tó gbɛ̃́ɛ beeↄ gaa kɛ̀ lán gbɛ̃́pii gaawa, tó ga doũpiɛ, i kɛ Dii mɛ́ ma zĩo. 30Tó Dii yã́ pↄ́ wì kaa yãao kɛ̀ sↄ̃, tó tↄↄlɛ lɛ'ɛ̀lɛ à ń mↄmↄ ń ń pↄ́ↄ píi, mɛ́ aa tà miau bɛ̃́ɛ, áↄ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ beeↄ sakà Diiguɛ. 31Kɛ́ à yã́ beeↄ ò a làa, tↄↄlɛ pↄ́ aa zɛwà wɛ̃̀aa. 32Tↄↄlɛ lɛ'ɛ̀lɛ à ń mↄmↄ ń ń bɛdeↄ ń Kole zĩkɛnaↄ ń ń àizɛɛↄ píi. 33Aa tà miau bɛ̃́ɛ, tↄↄlɛ kũ̀aamá ń ń pↄ́ↄ píi, aa gɛ̃̀lɛ. 34Kɛ́ aa wiilɛ̀, Isaili pↄ́ liańziↄ bàalɛ̀ píi, asa aa mɛ̀: Tↄↄlɛ lɛ́ wá mↄmↄɛ fá! 35Ɔ̃ tɛ́ bↄ̀ Dii kĩ́i à gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blakwi pↄ́ aalɛ tulaletikatɛaↄ kàalɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\