Naokɛa 18

1Dii ò Aalonaɛ: Mpi ń n nɛ́ↄ ń Levii buiↄ píi, ma kúkĩi kua gbãlɛsai gↄ̃̀ á yã́ ũɛ, mɛ́ sa'onkɛkɛa gbãlɛsai dɛ mpi ń n nɛ́ↄ yã́ ũ. 2Tó mpi ń n nɛ́ↄ álɛ zĩkɛ ikoyã zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ, nìli n gbɛ̃́ Levii buiↄ sɛ nama aa kɛnnↄ. 3Aali zĩkɛnɛ aa laaidↄ kpɛ́piwa, ãma aasuli sↄ̃ ma kúkĩi pↄ́ↄzio ge gbagbakĩi, kɛ́ ampiↄ ń ápiↄ ásu gagao yã́i. 4Aali nawá aa laaidↄ kpaaũkpɛwa ń kpɛ́pi zĩo píi, ãma gbɛ̃pãle suli sↄ̃ázio. 5Laaidↄa ma kúkĩi ń gbagbakĩiowa gↄ̃̀ á yã́ ũɛ, kɛ́ másu pↄkũmabↄbↄ Isailiↄwa lↄo yã́i. 6Mámɛ ma á Levii deeↄ sɛ̀ Isailiↄ guu, ma ń dílɛɛ́ aaↄ dɛ ma zĩkɛnaↄ ũ, aaↄ kpaaũkpɛ zĩ kɛ. 7Mpi ń n nɛ́ↄ ámɛ á sa'ozĩ kɛ gbagbakĩi ń pↄ́ pↄ́ kú zwã̀akpɛuↄ yã́ musu. Málɛ sa'ozĩ naɛ́ á ↄzĩ gba ũɛ. Tó gbɛ̃pãle sↄ̃̀i, à gàɛ. 8Dii ò Aalonaɛ: Ma pↄ́ pↄ́ wì ma gba zĩ nànɛ n ↄzĩɛ. Ma sa pↄ́ Isailiↄ ì oa kpàmaɛ ń n nɛ́ↄ á baa ũ e gↄↄpii. 9Ma pↄ́ pↄ́ i tɛ́kũoↄá n pↄ́ɛ. Pↄ́ pↄ́ wa ma gbaↄ píi, pↄ́wɛntin nò, duun awakpabↄn nò, tàae fĩabobↄn nò, n pↄ́ɛ ń n nɛ́ↄ. 10Á gↄ̃ɛↄ píi í ble gu pↄ́ a kua adoau, íↄ dↄ̃ kɛ́ ma pↄ́ɛ. 11Kɛ́ beeá n pↄ́ɛ lↄ: Sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄmɛɛ, Isailiↄ lí ma gba. Ma n gbaɛ, á baan we gↄↄpii, mpi ń n gbɛ̃́ↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. N bɛ gbɛ̃́ pↄ́ i gbãlɛo píi aàli ble. 12Nísi maa píi ń vɛ̃ɛ maa píio ń pↄ́wɛna káau pↄ́ aaì kpaao, máli n gbaɛ. 13An bua pↄ́ káau pↄ́ aaì mↄomɛɛ á n pↄ́ɛ píi. N bɛ gbɛ̃́ pↄ́ i gbãlɛo píi a ble. 14Pↄ́ pↄ́ Isailiↄ dìlɛ ma pↄ́ ũ ń a mìbao á n pↄ́ɛ píi. 15Gbɛ̃nazĩn nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́ia pↄ́ wà mↄ̀omɛɛↄá n pↄ́ɛ. To aali nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ ń pↄtuo pↄ́ dɛ tɛ̃ ũ nɛsana sɛ̃́iaↄ bo. 16Tó nɛ́ kà mↄ do, wàli bo ã́nusu ↄwatɛ̃ sↄo, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ ma kúkĩiwa. 17Ńsu to wà zu ge sã ge blè nɛsana sɛ̃́ia boo, asa beeá ma pↄ́ɛ. Ǹ a au ká gbagbakĩiwa, ní a nísi kpasa pↄ́ pↄ́ wì kátɛu à tɛ́kũ a gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. 18A nↄ̀ↄ iↄ dɛ n pↄ́ ũ, lá sáaukpa sa'obↄ kùla ń a ↄplaa gbáo dɛ n pↄ́ ũwa. 19Pↄ́ pↄ́ Isailiↄ ì ma gba píi, máli kpámaɛ ń n gbɛ̃́ↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ e gↄↄpii. Ma bàa aↄ kunnↄ ń n buiↄ e gↄↄpiiɛ, aↄ lɛ́ vĩo. 20Dii ɛ̀a ò Aalonaɛ: Ńyↄ̃ↄ tↄↄlɛ vĩ Isaili bùsuuo, ńyↄ̃ baa e a guuo. Mámɛ má n baa ũ, n asea ũ. 21Pↄ́ kwide pↄ́ Isailiↄ ì bↄ, má dìlɛ Levii buiↄ pↄ́ ũ píiɛ. Kpaaũkpɛ zĩ pↄ́ aaì kɛ asean we. 22Isailiↄ su sↄ̃ kpaaũkpɛi lↄo. Tó aa sↄ̃̀i, aa ń duuna gbɛ'eɛ, aai ga. 23Levii buiↄ lí kpaaũkpɛ zĩ kɛ, kpɛ́pi kua gbãlɛsai gↄ̃̀ ń yã́ ũɛ e an buiwa. Aa e kpaalɛ sɛ́ ń Isaili bui kĩniↄo, 24asa pↄ́ kwide pↄ́ Isailiↄ ì bↄmɛɛ, máli kpá Levii buiↄwa píiɛ. Bee yã́i ma mɛ̀ aa e kpaalɛ sɛ́ ń Isaili bui kĩniↄo. 25Yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ, 26a ò Levii buiↄnɛn kɛ lↄ: Tó a Isailiↄ pↄ́ kwide pↄ́ máli kpáwá á pↄ́ ũpi è, àli a kwide bↄmɛɛ sↄ̃. 27Bee aↄ dɛɛ́ lán pↄgbɛ̃zɛ ń vɛ̃ɛfɛ̃kĩio gbawaɛ. 28Màa ápiↄ sↄ̃ áli ma gba pↄ́ kwide pↄ́ Isailiↄ ì bↄɛ́. Àli sa'ona Aalona gba ma pↄ́ ũ. 29Pↄ́ pↄ́ wà á gbáↄ píi, àli ma gba a maa. 30O Levii buiↄnɛ: Tó a ma gba a maa, a kĩni iↄ dɛɛ́ lán pↄgbɛ̃zɛ ń vɛ̃ɛfɛ̃kĩio pↄ́wa. 31À a kĩnipi ble gu pↄ́ á yeiu, ápiↄ ń á bɛdeↄ, asa bee mɛ́ kpaaũkpɛ zĩ pↄ́ i kɛ asea ũ. 32Tó a ma gba a maa, áↄ tàae vĩ a yã́ musuo, á pↄ́ pↄ́ Isailiↄ kpàa gbãlɛ à gao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\