Naokɛa 19

1Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 2Ikoyã pↄ́ má dìlɛn kɛ: O Isailiↄnɛ aa zununu tɛ̃a sãasai pↄ́ aafia mɛ́ wì zuu daɛ̀ yãao sɛ mↄonɛ. 3Kpa sa'ona Ɛleazaawa, i bↄò bòo kpɛ, wi dɛ aà wáa, 4i ↄtona zↄ̃ a auwa à fã́ɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ oi gɛ̃n sopla. 5Wi zupi kpasa à tɛ́kũ aà wáa, a báa ń a nↄ̀ↄo ń a auo ń a guupↄↄ i tɛ́kũ píi. 6Sa'onapi i sɛdɛ yàa ń ése ṹao ń sãkã tɛ̃ao sɛ zu tɛ́ pↄ́ kũ̀ zupiwa guu. 7Bee gbɛa i a pↄkasaↄ pí, i zu'o, i gbasa su bòou. Kási aↄ gbãlɛaɛ e oosi. 8Gbɛ̃́ pↄ́ zupi kpàsa sↄ̃, aà a pↄkasaↄ pí, i zu'o. Kási aↄ gbãlɛaɛ e oosi. 9Gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛao i zununupi túfu sɛ́lɛ, i ka gugbãlɛsaiu bòo kpɛ. Isailiↄ ìↄ kũa gbãbↄbↄ pↄ́ wì íkaɛ̀ wà duuna woloomá ũ. 10Gbɛ̃́ pↄ́ túfupi sɛ̀lɛ aà a pↄkasaↄ pí. Kási aↄ gbãlɛaɛ e oosi. Yã́pi i gↄ̃ ikoyã ũ Isailiↄnɛ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú ń guuↄ píi. 11Gbɛ̃́ pↄ́ ↄnà gɛwa aↄ gbãlɛaɛ e gↄↄ sopla. 12Ali gbãbↄ azĩaɛ ń ípio a gↄↄ àaↄ̃de ń a gↄↄ soplade zĩ́o, i gↄ̃ gbãlɛsai. Tó i gbãbↄ azĩaɛ a gↄↄ àaↄ̃de ń a gↄↄ soplade zĩ́oo, a gi àↄ gbãlɛaɛ. 13Gbɛ̃́ pↄ́ ↄnà gɛwa mɛ́ i gbãbↄ azĩaɛo, a tò Dii kpɛ́ gbãlɛ̀ɛ. Wà ade bↄ Isailiↄ guu, kɛ́ wi gbãbↄ'i káwào yã́i. À gbãlɛ̀ɛ mɛ́ a kú ń a gbãsĩoɛ. 14Tó gbɛ̃́ gà kpɛ́u, yã́ pↄ́ wa dìlɛ a musun kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ kpɛ́piu ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ, aaↄ gbãlɛaɛ e gↄↄ sopla. 15Pↄ́ pↄ́ da lɛ́'ɛ, wì a nɛ́ taɛo gbãlɛa lↄɛ. 16Tó gbɛ̃́ ↄnà gbɛ̃́ pↄ́ wa dɛ̀ ń fɛ̃ndaowa ge gɛ ge gɛwa ge mia, aↄ gbãlɛaɛ e gↄↄ sopla. 17Tó gbɛ̃́ gbãlɛ̀ màa, wà zù gbãbↄbↄ pↄ́ tɛkũ̀ túfu dã, wi í maa kaɛ̀ ta guu. 18Gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛao ése ṹa sɛ zↄ̃ ípiwa, i fã́ɛ kpɛ́wa ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi ń gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ ge gbɛ̃́ pↄ́ ↄnà gɛwawa ge gbɛ̃́ pↄ́ wa dɛ̀ ge gɛ ge mia. 19Gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛao i ípi fã́ gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛ̀wa a gↄↄ àaↄ̃de ń a gↄↄ soplade zĩ́o. I gbãbↄ adeɛ a gↄↄ sopladepi zĩ́, ade i a pↄkasaↄ pí, i zu'o, i gↄ̃ gbãlɛsai oosi. 20Tó gbɛ̃́ gbãlɛ̀ mɛ́ i gbãbↄ azĩaɛo, wà ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu, asa à Dii kúkĩi gbãlɛ̀ɛ. 21Aaↄ ikoyãpi kũa gↄↄpiiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gbãbↄ'ipi fã̀ lí a pↄkasaↄ pí. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ gbãbↄ'ipiwa aↄ gbãlɛaɛ e oosi. 22Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛa ↄkã̀wà ì gbãlɛɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ pↄ́piwa ìↄ gbãlɛaɛ e oosi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\