Naokɛa 2

1Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 2Isailiↄ baade lí bòokpa a dàlapoo gbáu ń a ua seelao pɛ́lɛa. Aali bòokpa wà lia kpaaũkpɛi kɛ̃awà yↄↄ. 3Yuda bui gãliↄ mɛ́ aali bòokpa gukpɛ oi ń ń dàlapooo. An dↄaanan Aminadabu nɛ́ Naasↄ̃ ũ. 4Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (74.600). 5Isakaa bui gãliↄ lí bòokpa ń saɛ. An dↄaanan Zuaa nɛ́ Nɛtanɛli ũ. 6Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (54.400). 7An saɛ Zabulↄni buiↄ. An dↄaanan Heloni nɛ́ Ɛliabu ũ. 8Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń soplao ń ↄ̀aa plaoɛ (57.400). 9Ampii an bòo wì mɛ Yuda buiↄ bòo, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do, gɛ̃o mɛ̀ndosai mɛ́ kuo, ń ↄ̀aa plaoɛ. (186.400) Aamɛ aali dazɛu káau. 10Lubɛni bui gãliↄ mɛ́ aali bòokpa gɛↄmidↄkĩi oi ń ń dàlapooo. An dↄaanan Sedeu nɛ́ Ɛlizuu ũ. 11Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń sooloo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (46.500). 12Simɛↄ buiↄ lí bòokpa ń saɛ. An dↄaanan Zulisadai nɛ́ Selumiɛ ũ. 13Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ mɛ̀ndosai ń ↄ̀aa do ń basↄooɛ (59.300). 14An saɛ Gada buiↄ. An dↄaanan Deuɛli nɛ́ Ɛliasafa ũ. 15Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blasↄo ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń blakwioɛ (45.650). 16Ampii an bòo wì mɛ Lubɛni buiↄ bòo, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoplakwi ń mɛ̀ndoo ń ↄ̀aa pla ń blakwioɛ (151.450). Aamɛ aali dazɛu plaade ũ. 17Levii bui bòodeↄ mɛ́ aali kpaaũkpɛ sɛ aa daò zɛ́u, aaiↄ bɛ guoguo. Lá an bòo kálɛa dɛ, màa aaliↄ bɛ zɛ́u. Baade iↄ ku a ↄi tɛa a dàlapoozi. 18Ɛflaiũ bui gãliↄ lí bòokpa bɛ'aɛ oi ń ń dàlapooo. An dↄaanan Amihudu nɛ́ Ɛlisama ũ. 19Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (40.500). 20Manase buiↄ líↄ kú ń saɛ. An dↄaanan Pedazuu nɛ́ Gamaliɛli ũ. 21Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao ń ↄ̀aa dooɛ (32.200). 22An saɛ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ. An dↄaanan Gidoni nɛ́ Abidã ũ. 23Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń sↄoo ń ↄ̀aa plaoɛ (35.400). 24Ampii an bòo wì mɛ Ɛflaiũ buiↄ bòo, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄokwi plasai ń basↄooɛ (108.100). Aamɛ aali dazɛu àaↄ̃de ũ Levii buiↄ gbɛa. 25Dã bui gãliↄ mɛ́ aali bòokpa gugbãntoo oi ń ń dàlapooo. An dↄaanan Amisadai nɛ́ Ahiɛzɛɛ ũ. 26Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń plao ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄooɛ (62.700). 27Asɛɛ buiↄ mɛ́ aali bòokpa ń saɛ. An dↄaanan Ɔkɛlana nɛ́ Pagiɛli ũ. 28Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń mɛ̀ndoo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (41.500). 29An saɛ Nɛfatali buiↄ. An dↄaanan Enana nɛ́ Ahila ũ. 30Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (53.400). 31Ampii an bòo wì mɛ Dã buiↄ bòo, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoplakwi ń soplao ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (157.600). Aali dazɛu gbɛzã ń ń dàlapooo. 32Isaili pↄ́ wà ń nao ualɛ ń ualɛoↄn we. An zĩgↄ̃ↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń àaↄ̃o ń basoplakwioɛ (603.550). 33Kási wi Levii buiↄ da naopi guu ń ń Isaili deeↄo, lá Dii ò Mↄiziɛwa. 34Isailiↄ kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa, aa bòokpà ń ń dàlapooo màa, ↄ̃ aa dàzɛu daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\