Naokɛa 20

1Isailiↄ kà Zini guwaiwaiu ḿpii mↄ sɛ̃́ia guu, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ Kadɛsi. Wekĩi Miliaũ gàu, wà aà vĩ̀. 2Í kú aa mio, ↄ̃ aa kã̀aa Mↄizi ń Aalonaozi. 3Aa zↄadↄ̀ Mↄiziwa aa mɛ̀: Tó wa gaga yãa ń gbɛ̃́ pↄ́ gàga Dii aɛↄ, bee sã̀ↄ. 4Bↄ́yãi a mↄwanↄ guwaiwaiɛ beeu kɛ́ wà gaga ń wá pↄtuoↄi? 5Bↄ́yãi a wá bↄ́lɛ Egipi a mↄwanↄ guvãiɛ beeui? Pↄ́wɛna ge kaadↄɛna ge vɛ̃ɛbɛ ge gbɛafu ku lao, mɛ́ í kú la wà mio. 6Mↄizi ń Aalonao kɛ̃̀ bílawa, aa gɛ̀ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ aa wùlɛ ń gbɛɛu, ↄ̃ Dii gawi bↄ̀má. 7Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 8Lípana sɛ́, mpi ń n vĩ̀i Aalonao à gbɛ̃́piↄ kãaa, í yã'o gbɛsi keeɛ ń wáa, í i bↄu. Beewa ńyↄ̃ ibↄnɛ́ gbɛu aa mi ń ń pↄtuoↄ. 9Mↄizi lípana sɛ̀ Dii kpɛ́u lá a òɛwa. 10Mↄizi ń Aalonao ń kãaa gbɛpi pↄlɛu, ↄ̃ a ònɛ́: À ma swã́gbãadeↄ! Gbɛɛ bee guu ↄ̃ wá ibↄuɛ́a? 11Ɔ̃ Mↄizi ↄsɛ̀ musu à gbɛpi lɛ̀ ń a lípanao gɛ̃n pla. Í bↄ̀ maamaa, ↄ̃ aa mì ń ń pↄtuoↄ. 12Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao: Lá i ma náaikɛ a ma luakɛ ↄ̀lↄ Isailiↄnɛo, á gɛ̃ńnↄ bùsu pↄ́ málɛ kpámá guuo. 13Wà tↄkpà ípiɛ Mɛliba í, kɛ́ Isailiↄ zↄakàu Diizi yã́i, ↄ̃ à a luakɛ ↄ̀lↄnɛ́. 14Mↄizi gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa bↄ̀ Kadɛsi aa gɛ̀ Ɛdↄũↄ kía kĩ́i aa mɛ̀: N daɛ Isailiↄ mɛ̀ ń taasi pↄ́ wá léↄ dↄ̃ píi. 15Wá deziↄ gɛ̀ Egipi, ↄ̃ wa gɛ̃gɛ̃ we. Egipiↄ ĩadàwá ń wá deziↄ. 16Wa wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ a sìwanↄ. À Malaika zĩ̀ à wá bↄ́lɛ Egipi. Tiasa wá kú Kadɛsi n bùsu zↄ̃lɛu. 17Wá gba zɛ́ wà gɛ̃ ń n bùsuo. Wá pã buaↄ ge vɛ̃ɛbuↄlao, wá á lↄ̀ↄ'i mio. Wáↄ bɛ kía zɛ́kpaa guuɛ. Wá lilɛ ↄplaai ge ↄzɛɛio e wà gɛ vĩò n bùsua. 18Ɔ̃ Ɛdↄũↄ ònɛ́: Á e bↄlɛ ń wá bùsuoo. Tó a gi, wá bↄ daálɛ ń fɛ̃ndaoɛ. 19Isailiↄ ònɛ́: Wá bↄ ń zɛ́kpaaoɛ. Tó wa á í mì ge wá pↄtuoↄ, wá a fĩabo. Gɛ̃a wálɛ wɛɛlɛ ado. 20Ɛdↄũↄ mɛ̀: Á e gɛ̃o. Ɔ̃ an zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ dasidasi aa mↄ̀ daińlɛ ń gbãao. 21Lá Ɛdↄũↄ gì Isailiↄnɛ aa gɛ̃ ń ń bùsuo, ↄ̃ Isailipiↄ pã̀alɛnɛ́. 22Isailiↄ bↄ̀lɛ Kadɛsi ḿpii, aa gɛ̀ Oo gbɛ saɛ 23Ɛdↄũ bùsu lɛ́u. Wekĩi Dii yã'òu Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 24Aalona a ta a deziↄ kĩ́i tia, a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ Isailiↄ gba guuo, kɛ́ á gbɛ̃ↄn pla a gi ma yãmai Mɛliba yã́i. 25Aalona ń a nɛ́ Ɛleazaao sɛ dɛdɛńnↄ Oo gbɛwa, 26ní Aalona pↄkasaↄ wolowà, ní da aà nɛ́ Ɛleazaaɛ we. We Aalona a gau, i ta a deziↄ kĩ́i. 27Mↄizi kɛ̀ lá Dii òɛwa. À dɛ̀dɛ Oo gbɛwa gbɛ̃́pii wáa, 28à Aalona pↄkasaↄ wòlowà, a dà aà nɛ́ Ɛleazaaɛ, ↄ̃ Aalona gà gbɛpi musu we. Kɛ́ Mↄizi ń Ɛleazaao pìla gbɛpiwa, 29mɛ́ Isailiↄ mà Aalona gà, ↄ̃ aa aà gɛ'ĩanabↄ̀ gↄↄ baakwi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\