Naokɛa 21

1Alade pↄ́ kú Nɛgɛvɛ bùsuu kía á Kanaa gbɛ̃́ɛ. Kɛ́ a mà Isailiↄ bɛ Ataliũ zɛ́u, aalɛ mↄ́, ↄ̃ à bↄ̀ dàńlɛ ń zĩo, à ń gbɛ̃eↄ kũ̀kũ. 2Ɔ̃ Isailiↄ lɛkɛ̀ Diiwa aa mɛ̀: Tó n gbɛ̃́piↄ nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩ, wá ń wɛ̃́lɛↄ kaalɛ míↄmiↄɛ. 3Dii Isailiↄ yãmà, ↄ̃ à Kanaapiↄ kpàmá. Aa ń kaalɛ ń ń wɛ̃́lɛↄ píi, ↄ̃ wà tↄkpà gupiɛ Ɔↄma. 4Kɛ́ aa fɛ̀lɛ Oo gbɛpi saɛ, aa Ísia Tɛ̃a zɛ́ sɛ̀, kɛ́ aa dↄ Ɛdↄũ bùsuzi yã́i. Ɔ̃ aa fù mɛnawa zɛ́u, 5aa Lua ń Mↄizio tàae è aa mɛ̀: Bↄ́yãi a wá bↄ́lɛ Egipi, kɛ́ wà gaga guwaiwaiui? Pↄblea kuo, í kúo, wá ye blɛ giaɛ bee gĩyãi lↄo. 6Ɔ̃ Dii mlɛ̃̀ pãsĩnaↄ zĩ̀má, aa ń soso, ↄ̃ aa gàga dasidasi. 7Bíla mↄ̀ Mↄizi kĩ́i aa mɛ̀: Wa duunakɛ̀, asa wa Dii ń mpio tàae è. Awakpaɛ̀wɛ̃ɛ aà mlɛ̃ↄ kɛ̃́wá. Ɔ̃ à awakpàɛ̀nɛ́. 8Dii òɛ̀: Mlɛ̃ pi ǹ na líwa ǹ pɛ́lɛ. Tó mlɛ̃ gbɛ̃́ sò mɛ́ a gwà, a gao. 9Ɔ̃ à mlɛ̃ pì ń mↄgotɛ̃o, a nà líwa a pɛ̀lɛ. Tó mlɛ̃ gbɛ̃́ sò, mɛ́ à mↄgotɛ̃ mlɛ̃pi gwà, ìli gao. 10Isailiↄ dàzɛu, ↄ̃ aa bòokpà Obo. 11Bↄa Obo aa gɛ̀ bòokpà Iye'abaliũ bɛzia guwaiwaiu Mↄabu bùsu gukpɛ oi. 12Bↄa we aa gɛ̀ bòokpà Zeledi guzulɛu. 13Bↄa we aa bòokpà Aanↄ baale, guwaiwai pↄ́ kú Amↄle bùsu zↄ̃lɛu. Aanↄpi mɛ́ Mↄabu ń Amↄle bùsuↄ kↄↄ ũ. 14A yã́ mɛ́ tò wa ò Dii zĩkataala guu wà mɛ̀: Waɛbu pↄ́ kú Sufa bùsuu ń Aanↄ swa'ↄnaↄ, 15ń a í bàasizɛ pↄ́ ì gɛ́ e Aa ń Mↄabu bùsu zↄ̃lɛo. 16Bↄa we lↄ aa gɛ̀ Lↄ̀ↄ, gu pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ: Bíla kãaa, mí í kpámá. 17We ↄ̃ Isailiↄ lɛɛ bee sìu: Lↄ̀ↄ, ibↄ, wí lɛsi n yã́ musu. 18Dↄaanaↄ lↄ̀ↄ yↄ̃̀ ń ń goↄ, wá kíaↄ lↄ̀ↄ bↄ̀ ń ń lípanaↄ. Bↄa guwaiwaiu aa gɛ̀ Matana. 19Matana gbɛa Naaliɛli, Naaliɛli gbɛa Bamↄti. 20Bamↄti gbɛa guzulɛ pↄ́ kú Mↄabu bùsuu Pisiga gbɛpↄlɛu bↄaa ń guwaiwaio. 21Isailiↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Amↄleↄ kí Siↄ̃wa aa mɛ̀: 22Wá gba zɛ́ wà gɛ̃ ń n bùsuo. Wá pã buaↄ ge vɛ̃ɛbuↄlao, wá á lↄ̀ↄ'i mio. Wáↄ bɛ kía zɛ́kpaa guuɛ e wà gɛ vĩò n bùsua. 23Siↄ̃ i ń gba zɛ́ aa bↄ ń a bùsuoo. À a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi, aa bↄ̀lɛ lɛ́ gɛ́má guwaiwaiu. Kɛ́ aa kà Yaaza, aa zĩkà ń Isailiↄ, 24ↄ̃ Isailiↄ ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao, aa ń bùsu sìmá za Aanↄ e Yabokoi Amↄni bùsuu, asa Amↄni bùsu zↄ̃lɛpi pãsĩɛ. 25Isailiↄ Amↄle wɛ̃́lɛↄ sì píi ń Ɛsɛbↄ̃o ń a zↄ̃ɛwiaↄ píi, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛu. 26Ɛsɛbↄ̃ mɛ́ Amↄleↄ kí Siↄ̃ mɛɛwia ũ. Siↄ̃ zĩkà yãa ń Mↄabuↄ kía káauo, ↄ̃ à aà bùsu sìwà e Aanↄ swai. 27A yã́ mɛ́ tò kɛɛↄ ì mɛ: À mↄ Ɛsɛbↄ̃, wà Siↄ̃ wɛ̃́lɛpi kɛkɛ kálɛ! 28Tɛ́ bↄ̀ Ɛsɛbↄ̃ yãa, zĩgↄ̃ↄ bↄ̀ Siↄ̃ wɛ̃́lɛpiu, aa Mↄabu bùsu mɛɛwia Aa kàalɛ ń Aanↄ mi sĩ̀sĩ gbɛ̃́ↄ. 29Waiyoo Mↄabuↄ! Kɛmↄsi gbàgbanaↄ, a kaalɛɛ! Kɛmↄsi tò á gↄ̃ɛↄ fã̀aa, à á nↄɛↄ kpà Amↄleↄ kí Siↄ̃wa zĩ̀zↄↄ ũ. 30Ɔ̃ wa ń pã́lɛ, wa ń dɛdɛ za Ɛsɛbↄ̃ e Dibↄ̃. Wa ń dɛdɛ e Nↄfa ń Mɛdebao. 31Màa Isailiↄ zↄ̃̀lɛ Amↄle bùsuu. 32Mↄizi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Yazɛɛ asiigwai, ↄ̃ Isailiↄ sì ń a zↄ̃ɛwiaↄ píi, aa Amↄle pↄ́ kú weↄ yà. 33Ɔ̃ Isailiↄ lìlɛ aa Basana zɛ́ sɛ̀. Ɔ̃ Basana kí Ogu gɛ̀má ń a zĩgↄ̃ↄ píi, aa zĩkàńnↄ Ɛdɛlɛi. 34Dii ò Mↄiziɛ: Ńsu vĩakɛɛ̀o, asa ma aà kpàmaɛ ń aà gbɛ̃́ↄ ń aà bùsuo píi. Kɛɛ̀ lá ń kɛ̀ Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ kía blè Ɛsɛbↄ̃ɛwa. 35Ɔ̃ aa Ogu dɛ̀ ń aà nɛ́ↄ ń aà gbɛ̃́ↄ píi, baa gbɛ̃́ mɛ̀ndo i bↄo, ↄ̃ aa aà bùsupi sì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\