Naokɛa 22

1Isailiↄ dàzɛu, ↄ̃ aa bòokpà Mↄabu bùsu sɛ̃u Yuudɛ̃ baale bↄaa ń Yelikoo. 2Zipoo nɛ́ Balaki, Mↄabuↄ kía è lá Isailiↄ kɛ̀ Amↄleↄnɛ, 3ↄ̃ sↄ̃ kɛ̃̀ Mↄabuↄgu, vĩa ń kṹ Isailiↄ dasi yã́i. 4Ɔ̃ Mↄabuↄ ò Madiã gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ: Bílaɛ a pↄ́ pↄ́ liaawáziↄ ble píiɛ lán zù sɛ̃soawa. 5Ɔ̃ Balaki gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũwa Petoo, Uflata saɛ a bɛ bùsuu. À mɛ̀ aa aà sísi, aai oɛ̀: Buie bↄ̀ Egipi, aa lìgua píi, aa zↄ̃̀lɛ ma saɛ. 6N yã́ na! Mↄ láaizĩmámɛɛ, asa an gbãa dɛmalaɛ. Wìliↄ dↄ̃o tó beewa má e zĩblemá mà ń yá bùsuu la. Má dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ n samaa'òɛ̀, iↄ dɛ ɛ̀fãaide ũɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ n savãi'òɛ̀ sↄ̃, iↄ dɛ láaipↄ ũɛ. 7Mↄabu ń Madiã gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dàzɛu, aa màsokɛgba pↄ́ aa da Balaaũɛ kũa. Kɛ́ aa kà aà kĩ́i, aa yã́ pↄ́ Balaki ń zĩ́o òɛ̀. 8A ònɛ́: À i la, mí yã́ pↄ́ Dii a omɛɛ oɛ́. Ɔ̃ Mↄabu kíapiↄ ì Balaaũ bɛ. 9Ɔ̃ Lua bↄ̀ mↄ̀ Balaaũwa à aà là à mɛ̀: Deↄn gbɛ̃́ pↄ́ aa kunnↄɛ beeↄ ũi? 10A wèwà à mɛ̀: Zipoo nɛ́ Balaki, Mↄabuↄ kía mɛ́ ń zĩ́a. Aa mɛ̀ 11buie bↄ̀ Egipi, aa lìgua píi. Ɔ̃ à mɛ̀ mà mↄ láaizĩɛmá, kɛ́ à e zĩblemá à ń yá. 12Ɔ̃ Lua òɛ̀: Ńsu gɛ́ńnↄo. Ńsu savãi'onɛ́o, asa ma báaadàńguɛ. 13Kɛ́ Balaaũ fɛ̀lɛ kↄↄ, a ò Balaki kíaↄnɛ: À ta á bùsuu, asa Dii gì mà gɛ́ánↄɛ. 14Ɔ̃ Mↄabu kíapiↄ fɛ̀lɛ tà Balakiwa aa mɛ̀: Balaaũ gì mↄ́iwanↄɛ. 15Balaki ɛ̀a kía pãleↄ zĩ̀ lↄ, an dasi ń ń gawio dɛ gbɛ̃́ káauↄla. 16Kɛ́ aa kà Balaaũ kĩ́i aa mɛ̀: Zipoo nɛ́ Balaki mɛ̀ ńsu to pↄe kpanɛ mↄa a kĩ́iɛo, 17asa a n kpɛla maamaaɛ. Lá ń òɛ̀ píi, a kɛ. N yã́ na! Mↄ láaizĩɛ̀ gbɛ̃́piↄwa. 18Ɔ̃ Balaaũ ò Balaki zĩnapiↄnɛ à mɛ̀: Baa tó Balaki ã́nusu ń vua pↄ́ kú a bɛo kpàa píi, má fↄ̃ bↄ Dii ma Lua yã́ kpɛo, baa yↄↄ. 19À i la gwã́a e mà ma lↄ yã́ pↄ́ Dii a kã́fĩmɛɛ. 20Lua bↄ̀ mↄ̀wà gwã́ à mɛ̀: Lá gbɛ̃́ɛↄ mↄ̀ n sísiiɛ, fɛlɛ gɛ́ńnↄ, ãma yã́ pↄ́ má o kɛ ado. 21Balaaũ fɛ̀lɛ kↄↄ, à káoyè a zàa'ĩnaɛ, ↄ̃ à gɛ̀ ń Mↄabu kíapiↄ. 22Lua pↄ pà kɛ́ à gɛ̀ yã́i, ↄ̃ Dii Malaika zɛzↄ̃̀ɛ̀. Balaaũ di zàa'ĩna kpɛ, aà zĩkɛna plaaↄ kuaànↄ. 23Kɛ́ zàa'ĩnapi è Dii Malaika zɛa zɛ́ guu à fɛ̃nda wò a kũa, ↄ̃ à lìlɛ sɛ̃u. Balaaũ aà lɛ̀, ↄ̃ à ɛ̀a dàzɛu. 24Dii Malaika gɛ̀ zɛ̀ zɛ́wɛwɛnau vɛ̃ɛbu pↄ́ gbɛ̀ kaa liaaiↄ zãnguo. 25Kɛ́ zàa'ĩnapi Dii Malaika è, à nà gbɛwa, à Balaaũ gbá lↄ̀wà. Ɔ̃ Balaaũ ɛ̀a à aà lɛ̀ lↄ. 26Dii Malaika ɛ̀a gɛ̀ aɛ lↄ, à zɛ̀ gukpaoloona pↄ́ liaakĩi vĩou. 27Kɛ́ zàa'ĩnapi Dii Malaikapi è, à kùlɛ ń Balaaũo. Ɔ̃ Balaaũ pↄ pà, à aà lɛ̀ ń goo. 28Ɔ̃ Dii zàa'ĩnapi gbà lɛ́, à yã'ò Balaaũɛ à mɛ̀: Bↄ́ má kɛ̀ n ma lɛ gɛ̃n àaↄ̃ kↄ̀i? 29Balaaũ wèwà à mɛ̀: Kɛ́ n kↄ̃̀ↄ'òmanↄ yã́iɛ. Tó má fɛ̃na kũa, dↄ̃ ma n dɛ gↄ̃̀ↄ. 30Ɔ̃ zàa'ĩnapi òɛ̀: N zàa'ĩna pↄ́ niↄ dikpɛ gↄↄpii e gbãn ma ũo lò? Má kɛ̀nɛ màa yãae? À mɛ̀: Aawo. 31Ɔ̃ Dii Balaaũ wɛ́ kɛ̃̀ɛ̀, à aà Malaika è zɛa zɛ́u à fɛ̃nda wò a kũa. Ɔ̃ à mipɛ̀lɛ tↄↄlɛ à kùlɛɛ̀. 32Dii Malaika aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi n n zàa'ĩna lɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃i? Ma mↄ zɛzↄ̃inɛɛ, asa ń wãmɛɛɛ. 33Kɛ́ zàa'ĩnapi ma e gɛ̃n àaↄ̃, ↄ̃ à lìlɛmɛɛ píi. Tó i lilɛmɛɛ yãao, dↄ̃ ma n dɛ, ma aà tò. 34Balaaũ ò Dii Malaikapiɛ: Ma duunakɛ̀, asa mi dↄ̃ kɛ́ n zɛzↄ̃̀mɛɛo. Lá ma gɛa kɛ̀nɛ ĩ́iɛ, má ɛa taɛ sa. 35Ɔ̃ Dii Malaika ò Balaaũɛ: Gɛ́ ń gbɛ̃́piↄ, ní yã́ pↄ́ má danɛ o ado. Ɔ̃ Balaaũ gɛ̀ ń Balaki kíapiↄ. 36Kɛ́ Balaki mà Balaaũ lɛ́ mↄ́, ↄ̃ à gɛ̀ daiaàlɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Aanↄ baa, Mↄabu bùsu zↄ̃lɛu. 37Ɔ̃ a ò Balaaũɛ: Kɛ́ ma gbɛ̃́ↄ zĩ̀ n sísii yãa, bↄ́yãi ni mↄo ni? Má fↄ̃ mà n kpɛla noa? 38Balaaũ wèwà à mɛ̀: Ma mↄ sa, ãma má yã́pii oa zɛ́ vĩo. Yã́ pↄ́ Lua a damɛɛ ↄ̃ má o. 39Ɔ̃ Balaki gɛ̀ ń Balaaũo Kilia'uzo. 40À sa'ò ń zuↄ ń sãↄ, à a nↄ̀ↄ kpà Balaaũwa ń kía pↄ́ aa ku sãnuↄ. 41Kɛ́ gu dↄ̀, à Balaaũ sɛ̀ gɛ̀aànↄ Bamↄti Baali. Wekĩi Balaaũ Isailiↄ bòo lɛ́ èu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\