Naokɛa 23

1Balaaũ ò Balakiɛ: Gbagbakĩi bomɛɛ la mɛ̀n sopla, ní mↄmɛɛ ń gáaeↄ mɛ̀n sopla ń sãsaↄ mɛ̀n sopla. 2Balaki kɛ̀ lá Balaaũ òɛwa, ↄ̃ aa sa'ò ń gáaeↄ ń sãsaↄ gbagbakĩipiↄwa píi. 3Ɔ̃ Balaaũ òɛ̀: Zɛ n sa'obↄi. Má gɛ́ mà gwa tó Dii a mↄ yã'omɛɛ, mí yã́ pↄ́ a omɛɛ onɛ. Ɔ̃ à gɛ̀ zɛ̀ gbɛ̀ misonawa. 4Lua mↄ̀ aà lè, ↄ̃ Balaaũ òɛ̀: Ma gbagbakĩi bò mɛ̀n sopla, ↄ̃ ma sa'òmá píi ń gáaeↄ ń sãsaↄ. 5Dii yãdàɛ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Ɛa gɛ ǹ Balaki le, ní oɛ̀ màa. 6Kɛ́ à ɛ̀a gɛ̀ aà lè zɛa a sa'obↄi ń Mↄabu kíaↄ píi, 7ↄ̃ à yã́ pↄ́ á è ònɛ́ à mɛ̀: Mↄabuↄ kí Balaki ma sisi Sili bùsuu, ↄ̃ ma bↄ gukpɛ gbɛ̀sĩsĩↄ musu ma mↄ. À mɛ̀ mà bↄɛ Isailiↄ kpɛ, mà mↄ savãi'oɛ Yakↄbu buipiↄnɛ. 8Kpelewa má gbɛ̃́ pↄ́ Lua i ń káoↄ kai? Kpelewa má bↄ gbɛ̃́ pↄ́ Dii i bↄ ń kpɛoↄ kpɛi? 9Za gbɛ̀ misonaa málɛ ń e, za gbɛ̀sĩsĩ musu málɛ wɛsińlɛ. Gbɛ̃́piↄ kua ńdoa, aa dodoa kↄ̃ɛ ń buipãleↄɛ. 10Yakↄbu buiↄ dasi lán ũfãawa, wa fↄ̃ Isailiↄ nao wà ń lɛ́ dↄ̃o. Lua to mà ga a gbɛ̃́ↄ gaawa, mà láa an láaawa. 11Ɔ̃ Balaki òɛ̀: Ń kɛ̀mɛɛ kpelewan wei? Ma mↄnnↄ ǹ ma ibɛɛↄ kamɛɛ, ↄ̃ sa maa ń ònɛ́a? 12A wèwà à mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dàmɛɛ ma lɛ́u ↄ̃ má oo lò? 13Balaki òɛ̀: Mↄ wà gɛ́ gupãlei, gu pↄ́ ńyↄ̃ ń eu, ní ń kámɛɛ we, asa an kpɛdo ń è, ni ń e píio. 14Ɔ̃ à gɛ̀aànↄ gudↄ̃anaↄ bua Pisiga gbɛ musu. À gbagbakĩi bò mɛ̀n sopla, ↄ̃ à sa'òmá píi ń gáaeo ń sãsao. 15Ɔ̃ Balaaũ òɛ̀: Zɛ n sa'obↄi la, mí gɛ Dii le we mà gwa. 16Ɔ̃ Dii mↄ̀ à yãdàɛ̀, ↄ̃ a òɛ̀: Ɛa gɛ ǹ Balaki le, ní oɛ̀ màa. 17Ɔ̃ à ɛ̀a gɛ̀ à aà lè zɛa a sa'obↄi ń Mↄabu kíaↄ. Balaki aà là à mɛ̀: Dii mɛ̀ kpelewa ni? 18Ɔ̃ à yã́ pↄ́ á è ònɛ́ à mɛ̀: Zipoo nɛ́ Balaki, swã́kpa ǹ ma yãma! 19Lua á gbɛ̃nazĩnaɛ kɛ́ aà gbasa ɛɛtoo, ìli lɛlilɛ lán gbɛ̃nazĩnawao. Ìli yã́ pↄ́ á ò kɛo lé? Ìli zĩkɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀wao lé? 20A òmɛɛ mà samaa'onɛ́ɛ. À báaadàńguɛ, má fↄ̃ gio. 21Mi yã'ĩae e Yakↄbu buiↄwao, mi yã'ↄ̃mae e Isailiↄwao. Dii an Lua kúńnↄ, Kía kúkua dↄ ń guu. 22Lua ń bↄ́lɛ Egipi, aa gbãa vĩ lán zùsɛ̃lɛwa. 23Wa fↄ̃ pↄda Yakↄbu buiↄwao, wa fↄ̃ àsi bɛ̃̀ɛ kpaaĩ ń Isailiↄo. Za gbã waↄ o ń yã́ musu, yã́ pↄ́ Lua kɛ̀n we. 24Buipi ì fɛlɛ lán nↄ̀ↄmusuwa, ì azĩa sɛ lán gbɛaanawa. Ìli wúlɛo e à gɛ pↄ́ kũ soò, e à gɛ pↄ́ pↄ́ a dɛ̀ↄ au miò. 25Balaki òɛ̀: Ńsu ǹ ń káo. Ńsu samaa'onɛ́ sↄ̃o. 26Balaaũ òɛ̀: Mi onɛ yã́ pↄ́ Dii dàmɛɛ ↄ̃ má oo lé? 27Balaki ò Balaaũɛ: Mↄ, má gɛ́nnↄ gupãleiɛ sa. Wìliↄ dↄ̃o tó a maa Luaɛ ǹ gbɛ̃́piↄ kamɛɛ we sa. 28Ɔ̃ Balaki gɛ̀aànↄ Peoo gbɛ musu bↄaa ń guwaiwaio. 29Balaaũ òɛ̀: Gbagbakĩi bomɛɛ la mɛ̀n sopla, ní mↄmɛɛ ń gáaeↄ mɛ̀n sopla ń sãsaↄ mɛ̀n sopla. 30Balaki kɛ̀ lá a òɛwa, à sa'òmá ń gáaepiↄ ń sãsapiↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\