Naokɛa 25

1Isailiↄ ku Sitiũ, ↄ̃ aa nà gbãsĩkɛawa ń Mↄabu nↄɛↄ. 2Aa Isailiↄ sìsi ń tã́a sa'o guu, ↄ̃ aa pↄblè aa kùlɛ ń tã́aↄnɛ. 3Màa Isailiↄ nàkↄ̃wa ń Baali Peooo, ↄ̃ Dii pↄ pàńzi. 4A ò Mↄiziɛ: Isaili kíaↄ kãaa píi, ní ń loo ma aɛ ĩatɛ̃ gbãai, kɛ́ ma pↄ e wee Isailiↄwa. 5Mↄizi ò Isaili dↄaanaↄnɛ: Á baade a gbɛ̃́ pↄ́ aa nàkↄ̃wa ń Baali Peoooↄ dɛdɛ. 6Isailie Madiã nↄɛ sɛ̀ mↄ̀ò a bɛ Mↄizi ń Isailiↄ píi wáa, gↄↄ pↄ́ aalɛ ↄ́ↄlↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ. 7Kɛ́ Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi, Aalona tↄũna è màa, à fɛ̀lɛ ń guu à sↄ̃na sɛ̀, 8à gɛ̃̀ gↄ̃ɛpizi a kpɛ́u, ↄ̃ à Isaili gↄ̃ɛpi zↄ̃̀ à ń naaa ń pla ḿpii, gↄ̃ɛpi ń nↄɛpio, ↄ̃ gagyã pↄ́ kà Isailiↄgu zɛ̀. 9Gbɛ̃́ pↄ́ gàga ń gyãpioↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo mɛ̀ndosaiɛ. (24.000) 10Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 11Finɛasi mɛ́ tò ma pↄ wèe Isailiↄwa. À zɛ̀ gì ma yã́ musu, ↄ̃ a tò ma pↄ wèemá. A yã́i mi Isailiↄ midɛ ma pↄfɛ̃a guuo. 12A yã́i tò oɛ̀ ma bàa aↄ kuaànↄ, aà kua iↄ na. 13Aàpi ń a buiↄ aaↄ dɛ sa'onaↄ ũ gↄↄpiiɛ, kɛ́ à zɛ̀ gì ma yã́ musu yã́i, ↄ̃ bee tò ma Isailiↄ kɛ̃̀. 14Isaili pↄ́ wa dɛ̀ ń Madiã nↄɛopi tↄ́n Zimli, Simɛↄ buiↄ uabele Salu nɛ́ɛ. 15Madiã nↄɛ pↄ́ wa dɛ̀pi tↄ́n Kↄzɛbi, Madiãↄ uabele Zuu nɛ́ɛ. 16Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 17À fɛlɛ ń Madiãↄ, í ń dɛdɛ, 18asa aa íbɛlɛsɛ̀ánↄ ń kↄ̃nikɛaɛ́oɛ. Aa kↄ̃nikɛ̀ɛ́ Peoo yã́ musu, Madiãↄ kíae nɛnↄɛ Kↄzɛbi pↄ́ wa dɛ̀ gↄↄ pↄ́ gagyã kàágu Peoo yã́ musuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\