Naokɛa 26

1Gagyãpi gbɛa Dii yã'ò Mↄiziɛ ń sa'onkia Aalona nɛ́ Ɛleazaao à mɛ̀: 2À Isailiↄ nao ualɛ ń ualɛo píi, an gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛa aa kà zĩkaaↄ. 3Ɔ̃ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao yã'ò Isailiↄnɛ Mↄabu bùsu sɛ̃u, Yuudɛ̃ baale bↄaa ń Yelikoo aa mɛ̀: 4Wà gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ nao, lá Dii ò Mↄiziɛwa. Isaili pↄ́ bↄ̀ Egipiↄn kɛ: 5Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni buiↄn kɛ: Anↄki buiↄ ń Palu buiↄ 6ń Ɛzↄ̃nↄ buiↄ ń Kaami buiↄ. 7Lubɛni buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basoolokwioɛ (43.730). 8Palupi mɛ́ Ɛliabu ì, 9ↄ̃ Ɛliabu Nɛmuɛli ń Datanio ń Abilaũo ì. Datani ń Abilaũpio mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ wì ń gbɛa kãaauↄ ũ, ↄ̃ aa zↄadↄ̀ Mↄizi ń Aalonaowa. Aa ku Kole gbɛ̃́ pↄ́ aa zↄadↄ̀ Diiwaↄ guu lↄɛ. 10Ɔ̃ tↄↄlɛ wɛ̃̀aa à ń mↄmↄ ń Kolepio sãnu. Zĩbeezĩ ↄ̃ tɛ́ kũ̀ aà gbɛ̃́ↄwa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blakwio, aa gàga gbɛ̃́ kĩniↄ gbaa laai yã́iɛ. 11Ń beeo Kole buiↄ i midɛo. 12Simɛↄ buiↄn kɛ daɛdaɛ: Nɛmuɛli buiↄ, Yamini buiↄ, Yakɛ̃ buiↄ, 13Zela buiↄ ń Saulu buiↄ. 14Simɛↄ buiↄn we. Aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao ń ↄ̀aa dooɛ (22.200). 15Gada buiↄn kɛ daɛdaɛ: Zɛfↄ̃ buiↄ, Agi buiↄ, Suni buiↄ, 16Ɔzeni buiↄ, Eli buiↄ, 17Aloda buiↄ ń Aleli buiↄ. 18Gada buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (40.500). 19Yuda nɛ́ↄ Ɛɛ ń Onanio gàga yãa Kanaa bùsuuɛ. 20Yuda buiↄn kɛ daɛdaɛ: Sela buiↄ, Pɛlɛzi buiↄ ń Zela buiↄ. 21Pɛlɛzi buiↄn Ɛzↄ̃nↄ buiↄ ń Amulu buiↄ ũ. 22Yuda buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi ń sooloo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (76.500). 23Isakaa buiↄn kɛ daɛdaɛ: Tola buiↄ ń Pua buiↄ 24ń Yasubu buiↄ ń Simɛlↄni buiↄ. 25Isakaa buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa do ń basↄoo (64.300). 26Zabulↄni buiↄn kɛ daɛdaɛ: Sɛlɛdi buiↄn Eloni buiↄ ń Yalee buiↄ. 27Zabulↄni buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (60.500). 28Yosɛfu nɛ́ↄ Manase ń Ɛflaiũo buiↄn kɛ daɛdaɛ: 29Manase nɛ́ Makii buiↄ ń Makii nɛ́ Galada buiↄ. 30Galada buiↄn kɛ: Yɛzɛɛ buiↄ ń Elɛki buiↄ 31ń Asiɛli buiↄ ń Sikɛũ buiↄ 32ń Semida buiↄ ń Efɛɛ buiↄ. 33Efɛɛ nɛ́ Zelofada i nɛgↄ̃ɛ io, sema nɛnↄɛↄ. An tↄ́n kɛ: Mala, Nↄa, Ɔgɛla, Milika, Tiiza. 34Manase buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń plao ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (52.700). 35Ɛflaiũ buiↄn kɛ daɛdaɛ: Sutɛla buiↄ ń Bɛkɛɛ buiↄ ń Taani buiↄ 36ń Sutɛla nɛ́ Elani buiↄ. 37Ɛflaiũ buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (32.500). Yosɛfu buiↄn we daɛdaɛ. 38Bɛ̃yãmɛɛ buiↄn kɛ daɛdaɛ: Bɛla buiↄ ń Asebe buiↄ ń Ailaũ buiↄ 39ń Sufaũ buiↄ ń Ufaũ buiↄ. 40Bɛla buiↄn Aada buiↄ ń Naamani buiↄ ũ. 41Bɛ̃yãmɛɛ buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blasↄo ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (45.600). 42Dã buiↄn Suaũ buiↄ ũ. Dã buiↄ lɛ́n we. 43Suaũ buiↄ dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (64.400). 44Asɛɛ buiↄn kɛ daɛdaɛ: Imɛna buiↄ ń Isevi buiↄ ń Bɛlia buiↄ. 45Bɛlia buiↄn Ɛbɛɛ buiↄ ń Malakiɛ buiↄ ũ. 46Asɛɛ nɛnↄɛ vĩ lↄ, aà tↄ́n Sela. 47Asɛɛ buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (53.400). 48Nɛfatali buiↄn kɛ daɛdaɛ: Yazee buiↄ ń Guni buiↄ 49ń Yezɛɛ buiↄ ń Sileũ buiↄ. 50Nɛfatali buiↄn we. An dasi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blasↄo ń ↄ̀aa plaoɛ (45.400). 51Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń naoↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń mɛ̀ndoo ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basoolokwio (601.730). 52Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 53Wà bùsu kpaalɛ buipiↄnɛ ń pↄ́ ũ an dasilɛu. 54Bui pↄ́ a gbɛ̃́ↄ dasi tↄↄlɛ mɛ́ aↄ zↄ̃ↄ, bui pↄ́ a gbɛ̃́ↄ bílao tↄↄlɛ aↄ bílao. Bui píi a tↄↄlɛ e lá wà ń nao lɛ́uɛ. 55Sema wà bùsu kpaalɛnɛ́ ń gbɛlaao, an baade i kpaalɛ sɛ́ a dezi bui tↄ́wa. 56Ń gbɛlaao ↄ̃ wa bùsu kpaalɛnɛ́, aa dasi ge aa bílaon nò. 57Levii pↄ́ wà ń nao daɛdaɛↄn kɛ: Geesↄ̃ buiↄ ń Kɛata buiↄ ń Mɛlali buiↄ. 58Levii buiↄn kɛ lↄ: Libeni buiↄ ń Hɛblↄ̃ buiↄ ń Mali buiↄ ń Musi buiↄ ń Kole buiↄ. Kɛata mɛ́ Amlaũ ì. 59Amlaũ na tↄ́n Yokɛbɛdɛ, Levii buiɛ. Egipi wà aà ìu. Yokɛbɛdɛ mɛ́ Aalona ń Mↄizio ì ń Amlaũo. An dãen Miliaũ ũ. 60Aalona mɛ́ Nadabu ì ń Abiuo ń Ɛleazaao ń Itamaao. 61Nadabu ń Abiuo gàga gↄↄ pↄ́ aa mↄ̀ ń tɛ́ zĩ̀loo Dii aɛɛ. 62Levii nɛgↄ̃ɛ pↄ́ kà mↄ do ge a dɛa, kɛ́ wà ń nao píi, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń àaↄ̃oɛ (23.000). Wi ń da Isaili bui kĩniↄ nao guuo, asa aai e kpaalɛ sɛ̀ láńwao. 63Isaili pↄ́ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao ń nao Mↄabu bùsu sɛ̃u, Yuudɛ̃ baale bↄaa ń Yelikooↄn we. 64An gbɛ̃e ku gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń sa'onkia Aalonao ń nao Sinai guwaiwaiu yãaↄ guuo. 65Asa Dii ònɛ́ aa gaga guwaiwaiu weɛ. Mɛ́ i kɛ Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu ń Nuni nɛ́ Yozueeo bàasio, an gbɛ̃e i gↄ̃o, baa do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\