Naokɛa 27

1Manase bui Efɛɛ nɛ́ Zelofada nɛnↄɛↄ tↄ́n kɛ: Mala, Nↄa, Ɔgɛla, Milika, Tiiza. Galada tↄũnaↄnɛ, Makii sĩ́wɛnaↄnɛ, Manase sↄ̃kpaɛↄnɛ, Yosɛfu sĩsĩↄnɛ. Aamɛ aa mↄ̀ 2zɛ̀ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao ń kíaↄ ń bílao aɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ aa mɛ̀: 3Wá mae gà guwaiwaiuɛ. A ku Kole gbɛ̃́ pↄ́ aa kã̀aa aa bↄ̀ Dii yã́ kpɛ́ↄ guuo. À gà azĩa tàae yã́iɛ, a nɛgↄ̃ɛ vĩ sↄ̃o. 4A maa wá mae tↄ́ ga a buiↄ guu a nɛgↄ̃ɛ'isai yã́ie? Tↄↄlɛ kpáwá ń wá mae bɛdeↄ sãnu. 5Mↄizi ń yã́ sɛ̀ gɛ̀ò Dii kĩ́i. 6Ɔ̃ Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 7Zelofada nɛnↄɛↄ yã́ naɛ. Tↄↄlɛ kpámá ń pↄ́ ũ ń ń mae bɛdeↄ sãnu an mae kpaalɛ ũ. 8O Isailiↄnɛ ǹ mɛ tó gↄ̃ɛe gà nɛgↄ̃ɛ'isai, aà nɛnↄɛ mɛ́ ali aà túbible. 9Tó a nɛnↄɛ vĩ sↄ̃o, aà vĩ̀iↄ ń aà dãunaↄ mɛ́ aali ble. 10Tó a vĩ̀i ń dãunaↄ vĩ sↄ̃o, aà mae vĩ̀iↄ ń aà dãunaↄ mɛ́ aali ble. 11Tó aà mae vĩ̀i ge dãuna vĩo, aà daɛ fɛ̃̀ɛɛ mɛ́ ali ble. Bee aↄ dɛ ikoyã ũ Isailiↄnɛ, lá má ònɛwa. 12Dii ò Mↄiziɛ: Dɛdɛ Abaliũ gbɛɛ beewa, ní bùsu pↄ́ má kpà Isailiↄwa gwa. 13Tó n wɛsìɛ, ↄ̃ ńyↄ̃ ta n deziↄ kĩ́i lá n vĩ̀i Aalona tàwa. 14Asa a gi ma yãmai Zini guwaiwaiuɛ, gↄↄ pↄ́ Isailiↄ lɛkpaakɛ̀manↄ, i luakɛ dↄ̃mɛɛ ń aɛ Mɛliba í pↄ́ kú Kadɛsi, Zini guwaiwaiu yã́ musuo. 15Mↄizi yã'ò Diiɛ à mɛ̀: 16Dii Lua pↄ́ ì wɛ̃ni kpa pↄ́piiwa gbɛ̃́ dilɛ gbɛ̃́piↄnɛ, 17aàↄ ń yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́, aàↄ dↄaanɛ́ gɛa ń suao, kɛ́ ń gbɛ̃́ↄ su aaↄ dɛ lán sã pↄ́ dãna vĩoↄwao. 18Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Nuni nɛ́ Yozuee sɛ́, asa a ma Nisĩna vĩɛ, ní ↄnawà. 19Ǹ aà zɛ sa'onkia Ɛleazaa ń Isailiↄ píi aɛ, ní yãdilɛɛ̀ ń wáa. 20Ǹ n iko kpawà, kɛ́ Isailiↄ píi aaↄ aà yãma, 21ìli gɛ́ sa'onkia Ɛleazaa kĩ́i aà yã́ gbɛaɛ̀ ń Uliũo ń Tumiũo. Beewa Yozuee ń Isailiↄ píi aali gɛ́ aali su, lá Ɛleazaa ònɛ́wa. 22Mↄizi kɛ̀ lá Dii dàɛwa. À Yozuee sɛ zɛ̀ Ɛleazaa ń gbɛ̃́piio aɛ, 23ↄ̃ à ↄnàwà à yãdìlɛɛ̀ lá Dii òɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\