Naokɛa 28

1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Yã́ dilɛ Isailiↄnɛ aali ma gba blɛ pↄ́ a tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na a gↄↄwa. 3Onɛ́ sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũn kɛ: Lá gu lɛ́ dↄ aaliↄ mↄmɛɛ ń sãnɛbↄlↄ wɛ̃dona sãasaio mɛ̀n pla sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ũ. 4Aali sa'o ń a mɛ̀ndoo kↄↄ, mɛ̀ndo oosiɛlɛ 5ń pↄ́wɛntio kiloo do yãalɛa ń nísi íwa wásawasao litili do. 6Lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na, má dìlɛ Sinai gbɛ musun we. 7Aali vɛ̃ɛ ka sãpiwa litili do zwã̀akpɛu ma imia ũ. 8Aali a plaade o oosiɛlɛ ń pↄ́wɛnti gbao ń vɛ̃ɛ gbao lán kↄↄ pↄ́waɛ. Sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ nan we. 9Kã́mabogↄↄzĩ àli sa'o ń sãsa wɛ̃dona sãasaio mɛ̀n plapla ń pↄ́wɛntio kiloo pla yãalɛa ń nísio ń a vɛ̃ɛo. 10Kã́mabogↄↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄn we, lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń a vɛ̃ɛo bàasi. 11Mↄ gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ píi àli mↄmɛɛ ń gáaenao pla ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ sãasaiↄ ũ. 12Íli pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio kpa gáaena píi miwa, sãsakao pↄ́wɛnti kiloo plapla, 13sãnɛbↄlↄ sↄ̃ kiloo dodo. Iↄ dɛ sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. 14Íli vɛ̃ɛ kpa gáaena píi miwa litili plapla, sãsakao litili dodo ń kĩnio, sãnɛbↄlↄ sↄ̃ litili dodo. Sa pↄ́ wàli a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ mↄ gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́n we mↄ ń mↄo píi. 15Bee gbɛa àli sa'o ń blesanao mɛ̀ndodo duun awakpabↄ ũ, lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì o ń a vɛ̃ɛo bàasi. 16Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ àli Gɛ̃amusu sã dɛmɛɛ. 17Mↄpi gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ líↄ dɛ dikpɛ ũ. Àliↄ kàa so e gↄↄ sopla. 18Dikpɛpi gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli kãaa à ma sísi. Ásuli zĩe kɛ zĩbeezĩo. 19Àli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń gáaenao pla ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla, apii iↄ dɛ pↄ́ sãasaiↄ ũ. 20Íli pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio kpa gáaena píi miwa pↄ́wɛnti gba ũ, sãsakao pↄ́wɛnti kiloo plapla, 21sã mɛ̀n soplapiↄ sↄ̃ pↄ́wɛnti kiloo dodo. 22Íli sa'o ń blesanao mɛ̀ndo lↄ duun awakpabↄ ũ á duunakɛ̃awá yã́i. 23Íli sapiↄ o, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ lá gu lɛ́ dↄ oa bàasi. 24Íliↄ sa'o màa lá gu lɛ́ dↄ e gↄↄ sopla, iↄ dɛ sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. Àliↄ sapi o lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń a vɛ̃ɛo bàasi. 25Gↄↄ soplade zĩ́ àli kↄ̃ kãaa à ma sísi. Zĩ́ bee ásuli zĩe kɛo. 26Bua pↄ́ káauↄ dikpɛgↄↄzĩ, tó álɛ mↄmɛɛ ń pↄ́wɛn dafuo Pãteko dikpɛpi kɛbↄ ũ, àli kↄ̃ kãaa à ma sísi. Zĩbeezĩ ásuli zĩe kɛo. 27Íli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń gáaenao pla ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla. Apii iↄ dɛ pↄ́ sãasaiↄ ũ. 28Íli ma gba pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio gáaena píi miwa, sãsakao pↄ́ kiloo plapla, 29sã mɛ̀n soplapiↄ sↄ̃ kiloo dodo. 30Íli sa'o ń blesanao mɛ̀ndo lↄ á duunakɛ̃awá yã́i. 31Àliↄ sapiↄ o lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń a pↄ́wɛntio bàasi, íli o ń pↄtuo sãasaiↄ ń vɛ̃ɛ pↄ́ wì kpaoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\