Naokɛa 29

1Mↄ soplade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli kↄ̃ kãaa à ma sísi. Zĩbeezĩ ásuli zĩe kɛo. Iↄ dɛɛ́ kã̀aepɛgↄↄ ũ. 2Àli sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na o ń gáaenao do ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla. Apii iↄ dɛ pↄ́ sãasaiↄ ũ. 3Íli ma gba pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio gáaenapi pↄ́ ũ, sãsakao pↄ́ kiloo pla, 4sã mɛ̀n soplapiↄ sↄ̃ kiloo dodo. 5Íli mↄ́ ń blesanao mɛ̀ndo lↄ duun awakpabↄ ũ á duunakɛ̃awá yã́i. 6Àliↄ sapiↄ o mↄ dafu sa'oa ń a pↄ́wɛntio bàasi, lá gu lɛ́ dↄ sa'oa ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo lá wa dìlɛwa bàasi. 7Mↄ soplade gↄↄ kwide zĩ́ àli kↄ̃ kãaa à ma sísi, í lɛye. Zĩbeezĩ ásuli zĩe kɛo. 8Àli sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na o ń gáaenao do ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla. Apii iↄ dɛ pↄ́ sãasaiↄ ũ. 9Àliↄ ma gba pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃ yãalɛa ń nísio gáaenapi pↄ́ ũ, sãsakao pↄ́ kiloo pla, 10sã mɛ̀n soplapiↄ sↄ̃ kiloo dodo. 11Íli sa'o ń blesanao mɛ̀ndo lↄ duun awakpabↄ ũ, duun awakpabↄ pↄ́ ì á duuna kɛ̃́wá bàasi, lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo bàasi. 12Mↄ soplade gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ àli kↄ̃ kãaa à ma sísi. Zĩ́ bee ásuli zĩe kɛo. Àli dikpɛkɛmɛɛ e gↄↄ sopla. 13Íli sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na o ń gáaenao kuɛ'aaↄ̃ ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. Apii iↄ dɛ pↄ́ sãasaiↄ ũ. 14Íli ma gba pↄ́wɛnti kiloo àaↄ̃'aaↄ̃ yãalɛa ń nísio gáaena píi miwa, sãsakao pↄ́ kiloo plapla, 15sã mɛ̀n gɛ̃o mɛ̀ndosaipiↄ sↄ̃ kiloo dodo. 16Íli sa'o ń blesanao mɛ̀ndo lↄ duun awakpabↄ ũ, lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo bàasi. 17- 19Dikpɛ gↄↄ plaade zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao kuɛpla ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 20- 22Dikpɛ gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao kuɛdo ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 23- 25Dikpɛ gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao kwi ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 26- 28Dikpɛ gↄↄ sↄode zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao kɛ̃okwi ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 29- 31Dikpɛ gↄↄ soolode zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao swaaↄ̃ ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 32- 34Dikpɛ gↄↄ soplade zĩ́ àli sa'o màa ń gáaenao sopla ń sãsakaoo pla ń sãsa wɛ̃donao gɛ̃o mɛ̀ndosai. 35Dikpɛ gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ àli kↄ̃ kãaa. Zĩ́ bee ásuli zĩe kɛo. 36- 38Àli sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na o màa ń gáaenao do ń sãsakaoo do ń sãsa wɛ̃donao sopla. 39Sa pↄ́ áliↄ oa á dikpɛↄ guun we, á lɛ́gbãdↄa pↄ́ↄ ń á gbaↄ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo ń sáaukpasaↄ bàasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\