Naokɛa 32

1Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ pↄtuoↄ vĩ dasidasi. Kɛ́ aa è Yazɛɛ bùsu ń Galada bùsuo á dã́dãkɛkĩi maaɛ, 2ↄ̃ aa gɛ̀ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao ń Isaili dↄaanaↄ lè aa ònɛ́: 3Atalo ń Dibↄ̃o ń Yazɛɛo ń Nimɛlao ń Ɛsɛbↄ̃o ń Ɛlealeo ń Sebaũo ń Nɛboo ń Beona 4pↄ́ Dii zĩblèwàwɛ̃ɛↄ, wɛ̃́lɛpiↄ bùsu á dã́dãkɛkĩi maaɛ, mɛ́ wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, pↄdeↄn wá ũ. 5Aa ɛ̀a ò lↄ: Tó n wá wɛgwà, to bùsuɛ beepi àↄ dɛ wápiↄ n zↄ̀blenaↄ pↄ́ ũ. Ńsu to wà bua Yuudɛ̃wao. 6Ɔ̃ Mↄizi wè Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄwa à mɛ̀: Á gbɛ̃́ↄ gɛ́ zĩkai, ápiↄ í gↄ̃ laa? 7Bↄ́yãi álɛ á gbɛ̃́ↄ kúsu kwɛ́ buaa Yuudɛ̃wa gɛ̃a bùsu pↄ́ Dii kpàmáu yã́ musui? 8Màa á maeↄ kɛ̀ Kadɛsi Baanɛa gↄↄ pↄ́ ma ń zĩ bùsu gwagwai. 9Aa gɛ̀ e Ɛsikↄli guzulɛu aa bùsupi gwàgwa, ↄ̃ aa ń gbɛ̃́ↄ kúsu kwɛ̀ gɛ̃a bùsu pↄ́ Dii kpàmáupi yã́ musu. 10Zĩbeezĩ Dii pↄ fɛ̃̀ńzi, à ↄlɛ̀lɛnɛ́ à mɛ̀: 11Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Egipi aa kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ, an gbɛ̃e a bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ Ablahaũɛ ń Izaakio ń Yakↄbuo eo. Aa tɛmazi ń nↄ̀sɛmɛndooo, 12sema Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu, Kenazi bui ń Nuni nɛ́ Yozueeo bàasio, aamɛ tɛ́mazi ń nↄ̀sɛmɛndoo. 13Ɔ̃ Dii pↄ fɛ̃̀ Isailiↄzi, a tò aa lìaaliaa guwaiwaiu wɛ̃̀ bla e gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀ɛpiↄ gɛ̀ mìdɛò píi. 14Bui duunkɛnaↄ, a ɛa álɛ á maeↄ tàaaba, a ɛa álɛ Dii pↄfɛlɛa Isailiↄzi kã́fĩo lò? 15Tó a bↄ Dii kpɛɛ, a ɛa Isailiↄ to guwaiwaiu píiɛ, aai kaalɛ we á yã́i. 16Ɔ̃ aa sↄ̃̀ Mↄizizi aa mɛ̀: Wá ye wà kaa da wá pↄtuoↄnɛ la, wí wɛ̃́lɛↄ kɛkɛ kálɛ wá nɛ́fɛ̃nɛnaↄnɛ ń ń daↄ. 17Wápiↄ sↄ̃ wá wá gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ, wí zɛ́sɛ ń wá gbɛ̃́ kĩniↄ e wà gɛ káńnↄ ń zↄ̃lɛkĩi. Wá nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń ń daↄ iↄ ku wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guu la bùsupideↄ yã́i. 18Mɛ́ i kɛ wá gbɛ̃́ↄ ń bùsu è píi bàasio, wá su bɛo. 19Bee kpɛ wá baa aↄ kúńnↄ Yuudɛ̃ baale lↄo, asa wá wá pↄ́ e Yuudɛ̃ baa gukpɛ oi laɛ. 20Ɔ̃ Mↄizi ònɛ́: Tó á yã́pi kɛ, à á gↄ̃kɛbↄↄ sɛ à gɛ zĩkai Diiɛ, 21á zĩgↄ̃ↄ bua Yuudɛ̃wa Dii aɛ píi, íↄ ku we e Dii gɛ́ a ibɛɛↄ bùsu siomá píi. 22Tó Dii gbãamↄ̀ bùsupiɛ, í gbasa su, bùsuɛ bee i gↄ̃ á pↄ́ ũ ń Dii dↄ̃ao, áↄ tàae vĩ Diiɛ ge á gbɛ̃́ↄnɛ lↄo. 23Tó i su kɛ̀ màao, a duunakɛ̀ Diiɛɛ. Àↄ dↄ̃ kɛ́ á duunapi a wi á musuɛ. 24À wɛ̃́lɛↄ kɛkɛ kálɛ á nɛ́fɛ̃nɛnaↄnɛ ń ń daↄ, í kaa da á pↄtuoↄnɛ, í kɛ lá á ò ń ázĩa lɛ́owa. 25Ɔ̃ Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ ò Mↄiziɛ: Baa, wápiↄ n zↄ̀blenaↄ wá kɛ lá ń òwa. 26Wá nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń wá nↄɛↄ ń wá sãↄ ń wá zuↄ gↄ̃ Galada wɛ̃́lɛↄ guu la píiɛ. 27Baa, wápiↄ n zↄ̀blenaↄ wápii sↄ̃ wí bua Yuudɛ̃wa wà gɛ́ zĩkai Diiɛ ń wá gↄ̃kɛbↄↄ kũa lá ń òwa. 28Ɔ̃ Mↄizi yãdìlɛ sa'onkia Ɛleazaaɛ ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui dↄaanaↄ gbɛ̃́piↄ yã́ musu, 29a ònɛ́: Tó Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ bùaánↄ Yuudɛ̃wa Dii aɛ ń ń gↄ̃kɛbↄↄ kũa, mɛ́ a gbãamↄ̀ bùsupiɛ, à Galada bùsuɛ bee kpámá ń pↄ́ ũ. 30Tó aai ń gↄ̃kɛbↄↄ sɛ aa bùaánↄ sↄ̃o, Kanaa bùsu baa ↄ̃ aa bleánↄ. 31Ɔ̃ Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wá kɛ lá Dii òwaɛ. 32Wá wá gↄ̃kɛbↄↄ sɛ wà gɛ́ Kanaa bùsuu Dii aɛ, wá baa iↄ ku Yuudɛ̃ baalaɛ. 33Ɔ̃ Mↄizi Amↄleↄ kí Siↄ̃ bùsu ń kí Ogu bùsu pↄ́ wì mɛ Basanao kpà Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ ń Yosɛfu nɛ́ Manase bui kĩniↄwa, bùsupi ń a wɛ̃́lɛↄ ń a tↄↄlɛↄ. 34Gada buiↄ kɛ̀kɛ Dibↄ̃ kàlɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ide ũ ń Ataloo ń Aloeeo 35ń Atalosofão ń Yazɛɛo ń Yↄgbↄao 36ń Bɛnimɛlao ń Bɛtalanao. Aa kaa dà ń kpàsaↄi. 37Lubɛni buiↄ kɛ̀kɛ Ɛsɛbↄ̃ kàlɛ ń Ɛlealeo ń Kiliataiũo 38ń Nɛboo ń Baali Mɛonao ń Sibemao. Aa tↄ́ dafu kpà wɛ̃́lɛ pↄ́ aa kɛ̀kɛ kàlɛpiↄnɛ. 39Manase nɛ́ Makii buiↄ gɛ̀ lɛ̀lɛ Galada bùsuwa, aa sì aa Amↄle pↄ́ kú weↄ yà. 40Ɔ̃ Mↄizi Galada bùsupi kpà Manase nɛ́ Makii buiↄwa, aa zↄ̃̀lɛu. 41Manase bui Yaii gɛ̀ lɛ̀lɛ Amↄle kpàsaↄwa a sì, ↄ̃ aa kpàsapiↄ tↄ́ lìlɛ Avoyaii. 42Nↄba gɛ̀ lɛ̀lɛ Kenati ń a bualoũↄwa a sì, ↄ̃ à azĩa tↄ́ kpà wɛ̃́lɛpiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\