Naokɛa 33

1Gua pↄ́ Isailiↄ bòokpàkpau an bↄa Egipi gbɛaↄn kɛ: Aa táa'ò gãgã, Mↄizi ń Aalonao mɛ́ ń dↄaanaↄ ũ. 2Mↄizi ń bòokpakĩiↄ tↄ́ kà láu lá Dii òɛwa. Ɔ̃n kɛ: 3Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ Gɛ̃amusu dikpɛkɛa gbɛa Isailiↄ bↄ̀ Lamɛsɛ ń mio daa ía Egipiↄ wáa píi, 4gↄↄ pↄ́ aalɛ ń nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ vĩ, asa Dii yã́kpalɛkɛ̀ ń Egipi tã́aↄɛ, ↄ̃ à Egipi nɛ́piↄ dɛ̀dɛ. 5Bↄa Lamɛsɛ Isailiↄ gɛ̀ bòokpà Suko. 6Bↄa Suko aa gɛ̀ bòokpà Etani guwaiwai lɛ́wa. 7Bↄa Etani aa ɛ̀a gɛ̀ Pi'ailo, Baalizɛfↄ̃ gukpɛ oi, ↄ̃ aa gɛ̀ bòokpà Midoli saɛ. 8Bↄa Pi'ailo aa bùa ísiawa gugiiu, ↄ̃ aa sì guwaiwaiu. Kɛ́ aa táa'ò Etani guwaiwaipiu gↄↄ àaↄ̃, ↄ̃ aa bòokpà Mala. 9Bↄa Mala aa gɛ̀ bòokpà Eliũ. Wekĩi nibↄnaↄ kuu mɛ̀n kuɛpla ń daminaliↄ mɛ̀n bàaↄ̃kwi. 10Bↄa Eliũ aa gɛ̀ bòokpà Ísia Tɛ̃a saɛ. 11Bↄa Ísia Tɛ̃a saɛ, aa gɛ̀ bòokpà Sini guwaiwaiu. 12Bↄa Sini guwaiwaiu aa gɛ̀ bòokpà Dↄfɛka. 13Bↄa Dↄfɛka aa gɛ̀ bòokpà Alusu. 14Bↄa Alusu aa gɛ̀ bòokpà Lefidiũ. Wekĩi aa kùau íwa aa mi. 15Bↄa Lefidiũ aa gɛ̀ bòokpà Sinai guwaiwaiu. 16Bↄa Sinai guwaiwaiu aa gɛ̀ bòokpà Kibelo Ataava. 17Bↄa Kibelo Ataava aa gɛ̀ bòokpà Azelo. 18Bↄa Azelo aa gɛ̀ bòokpà Litema. 19Bↄa Litema aa gɛ̀ bòokpà Limↄ Pɛlɛzi. 20Bↄa Limↄ Pɛlɛzi aa gɛ̀ bòokpà Libena. 21Bↄa Libena aa gɛ̀ bòokpà Lisa. 22Bↄa Lisa aa gɛ̀ bòokpà Keelata. 23Bↄa Keelata aa gɛ̀ bòokpà Sɛfɛɛ gbɛzĩ. 24Bↄa Sɛfɛɛ gbɛ zĩ́ aa gɛ̀ bòokpà Alada. 25Bↄa Alada aa gɛ̀ bòokpà Makelo. 26Bↄa Makelo aa gɛ̀ bòokpà Taatu. 27Bↄa Taatu aa gɛ̀ bòokpà Tɛla. 28Bↄa Tɛla aa gɛ̀ bòokpà Miteka. 29Bↄa Miteka aa gɛ̀ bòokpà Asemↄna. 30Bↄa Asemↄna aa gɛ̀ bòokpà Mↄselo. 31Bↄa Mↄselo aa gɛ̀ bòokpà Bɛnɛyaakã. 32Bↄa Bɛnɛyaakã aa gɛ̀ bòokpà Oo Agigada. 33Bↄa Oo Agigada aa gɛ̀ bòokpà Yↄbata. 34Bↄa Yↄbata aa gɛ̀ bòokpà Ablona. 35Bↄa Ablona aa gɛ̀ bòokpà Ɛziↄ̃gɛbɛɛ. 36Bↄa Ɛziↄ̃gɛbɛɛ aa gɛ̀ bòokpà Kadɛsi, Zini guwaiwaiu. 37Bↄa Kadɛsi aa gɛ̀ bòokpà Oo gbɛ saɛ Ɛdↄũ bùsu lɛ́wa. 38Ɔ̃ sa'onkia Aalona dɛ̀dɛ Oo gbɛwa lá Dii òɛwa. We à gàu Isailiↄ bↄa Egipi wɛ̃̀ blade a mↄ sↄode gↄↄ sɛ̃́iazĩ. 39Aà wɛ̃̀ basoolo ń àaↄ̃ode guu ↄ̃ à gà. 40Alade pↄ́ kú Nɛgɛvɛ bùsuu kía pↄ́ dɛ Kanaa bui ũ mà Isailiↄ lɛ́ mↄ́. 41Bↄa Oo gbɛ zĩ́ aa gɛ̀ bòokpà Zalamↄna. 42Bↄa Zalamↄna aa gɛ̀ bòokpà Punↄ. 43Bↄa Punↄ aa gɛ̀ bòokpà Obo. 44Bↄa Obo aa gɛ̀ bòokpà Iye'abaliũ, Mↄabu bùsu lɛ́wa. 45Bↄa Iye'abaliũ aa gɛ̀ bòokpà Dibↄ̃ Gada. 46Bↄa Dibↄ̃ Gada aa gɛ̀ bòokpà Alemↄ Diblataiũ. 47Bↄa Alemↄ Diblataiũ aa gɛ̀ bòokpà Abaliũ bùsu sĩ̀sĩdeu Nɛbo saɛ. 48Bↄa Abaliũ bùsu sĩ̀sĩdeu aa gɛ̀ bòokpà Mↄabu bùsu sɛ̃u Yuudɛ̃ saɛ bↄaa ń Yelikoo. 49Aa bòokpà sɛ̃piu za Bɛyɛsimↄ e Abɛli Sitiũ. 50Dii yã'ò Mↄiziɛ Mↄabu bùsu sɛ̃piu à mɛ̀: 51O Isailiↄnɛ: Tó a bua Yuudɛ̃wa a gɛ̃ Kanaa bùsuu, 52à bùsupideↄ yá, í ń tã́a pↄ́ aa ã̀ↄ ń tã́a pↄ́ aa kàsaↄ wíwi, í ń gbagbakĩiↄ dɛɛlɛ. 53À bùsupi símá, í zↄ̃lɛu, asa má kpàwá á pↄ́ ũɛ. 54À bùsupi kpaalɛkↄ̃ɛ ń gbɛlaao daɛdaɛ. À tↄↄlɛ zↄ̃ↄ kpá á bui pↄ́ aa dasiↄwa, í tↄↄlɛ nɛ́na kpá á bui pↄ́ aa dasioↄwa. Tↄↄlɛ pↄ́ gbɛ̃́ sɛ̀ iↄ dɛ ń pↄ́ ũ. À kpaalɛkↄ̃ɛ daɛdaɛ. 55Tó i bùsupideↄ yao, gbɛ̃́ pↄ́ a ń tóↄ zu á wɛ́u lán kↄ̀ↄwaɛ, aai gↄ̃ lán lɛwa á saalou. Aa ĩadawá bùsu pↄ́ á zↄ̃lɛupiuɛ, 56mí kɛɛ́ lá ma zɛò mà kɛnɛ́wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\