Naokɛa 34

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2O Isailiↄnɛ ǹ mɛ, tó a gɛ̃ Kanaa bùsuu mɛ́ álɛ kpaalɛkↄ̃ɛ, bùsupi zↄ̃lɛↄn kɛ: 3Gɛↄmidↄkĩi oi, Zini guwaiwai pↄ pã̀ Ɛdↄũ bùsu lɛ́i mɛ́ á bùsu lɛ́ ũ. Sɛa za gukpɛ oi á bùsu lɛ́pi a daalɛ Ísida Wiside lɛ́waɛ, 4i pã Sóigbɛbↄlɛi ↄzɛɛi, i ta Zini guwaiwaiwa, i pãi Kadɛsi Baanɛa ↄzɛɛi, i gɛ̃ ń Azaa'adaao, i gɛ́ Azemↄ. 5Bↄa Azemↄ i pã Egipi zɛ́ swai e à gɛ pɛ ísiawa. 6Ísia zↄ̃ↄ pↄ́ kú bɛ'aɛ oi mɛ́ á bùsu lɛ́ ũ. Á bùsu lɛ́n we bɛ'aɛ oi. 7Lá á bùsu lɛ́ aↄ dɛ gugbãntoo oin kɛ: Bↄa za ísia zↄ̃ↄi, à a iada e Oo gbɛ saɛ. 8Bↄa Oo gbɛ saɛ, à a iada e Amata bↄlɛi, í gɛ́ò Zedada. 9Bùsupi lɛ́ a gɛ̃ ń Ziflonaoɛ, i gɛ pɛ Azaa'enanawa. Lá á bùsu lɛ́ aↄ dɛ gugbãntoo oin we. 10Gukpɛ oi à á bùsu lɛ́ iada bↄa Azaa'enana e Sefaũ. 11Bↄa Sefaũ i gɛ̃ Libla, Aini gukpɛ oi, i gɛ pã Gɛnɛzalɛti Ísida gbɛpↄlɛi gukpɛ oi. 12Bↄa we i pã Yuudɛ̃i, i gɛ pɛ Ísida Wisidewa. Lá á bùsu lɛ́ aↄ dɛn we. 13Ɔ̃ Mↄizi yã́pi dìlɛ Isailiↄnɛ à mɛ̀: À bùsupi kpaalɛkↄ̃ɛ ń gbɛlaao. Dii dìlɛ á bui lɛɛ kɛ̃okwi ń kĩnioↄ pↄ́ ũɛ, 14asa Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo ń baa è kↄ̀ ualɛ ń ualɛo. 15Bui lɛɛ pla ń kĩniopiↄ ń baa è Yuudɛ̃ baa gukpɛ oi bↄaa ń Yelikoo. 16Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 17Gbɛ̃́ pↄ́ aa bùsu kpaalɛɛ́ ń gbɛlaaoↄ tↄ́n kɛ: Sa'onkia Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo. 18Bee gbɛa í dↄaanaↄ sɛ bui ń buio guu mɛ̀ndodo aa dↄńlɛ bùsu kpaalɛapi guu. 19Gbɛ̃́ pↄ́ á ń sɛ́piↄ tↄ́n kɛ: Yuda buiↄ guu Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu. 20Simɛↄ buiↄ guu Amihudu nɛ́ Semuɛli. 21Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu Kiseloni nɛ́ Ɛlidada. 22Dã buiↄ guu Yↄgɛli nɛ́ Buki. 23Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu Efodu nɛ́ Aniɛli. 24Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ buiↄ guu Sifitã nɛ́ Kɛmuɛ. 25Zabulↄni buiↄ guu Paanaki nɛ́ Ɛlizafã. 26Isakaa buiↄ guu Azã nɛ́ Palɛtiɛ. 27Asɛɛ buiↄ guu Selomi nɛ́ Aihudu. 28Nɛfatali buiↄ guu Amihudu nɛ́ Pedaɛ. 29Gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń dílɛ aa Kanaa bùsu kpaalɛ Isailiↄnɛↄn we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\