Naokɛa 35

1Dii yã'ò Mↄiziɛ Mↄabu bùsu sɛ̃u Yuudɛ̃ baale bↄaa ń Yelikoo à mɛ̀: 2O Isailiↄnɛ aa bùsu pↄ́ aa a kpaalɛ sɛ́ wɛ̃́lɛeↄ kpa Levii buiↄwa, kɛ́ aa e wàↄ kú ń guu, aai tↄↄlɛ pↄ́ liaa wɛ̃́lɛpiↄi kpámá lↄ. 3Wɛ̃́lɛpiↄ iↄ dɛ ń zↄ̃lɛkĩi ũ, mɛ́ tↄↄlɛ pↄ́ kú wɛ̃́lɛpiↄ saɛↄ iↄ dɛ ń zuↄ ń ń sãↄ ń ń pↄtuo pãleↄ kúkĩi ũ píi. 4Tↄↄlɛ pↄ́ liaa wɛ̃́lɛpiↄi yàasa i ka gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo. 5À ba yↄ̃ wɛ̃́nkpɛ gukpɛ oi kiloo do, í yↄ̃ gɛↄmidↄkĩi oi kiloo do, í yↄ̃ bɛ'aɛ oi kiloo do, í yↄ̃ gugbãntoo oi kiloo do à pɛɛ píi, wɛ̃́lɛ iↄ ku guoguo, tↄↄlɛ pↄ́ liaai sↄ̃ iↄ dɛ wɛ̃́lɛdeↄ dã́dãkɛkĩi ũ. 6Wɛ̃́lɛ pↄ́ á kpá Levii buiↄwapiↄ guu, a mɛ̀n soolo iↄ dɛ misiwɛ̃lɛↄ ũ. Tó gbɛ̃́ gbɛ̃dɛ̀, ìli bàalɛ ta wɛ̃́lɛpiↄ dou. An wɛ̃́lɛ kĩniↄ iↄ bla ń plao. 7Wɛ̃́lɛ mɛ̀n blakwi plasai ↄ̃ á kpámá, wɛ̃́lɛ píi ń a tↄↄlɛo liaai. 8Lá á buiↄ tↄↄlɛ e lɛ́u, a guu ↄ̃ aa wɛ̃́lɛpiↄ kpa Levii buiↄwa. Bui pↄ́ wɛ̃́lɛ vĩ dasi aa kpa dasi, bui pↄ́ wɛ̃́lɛ vĩ bílao aa kpa bílao. 9Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 10O Isailiↄnɛ ǹ mɛ, tó a bua Yuudɛ̃wa a gɛ̃ Kanaa bùsuu, 11à wɛ̃́lɛeↄ dilɛ á misiwɛ̃lɛↄ ũ. Tó kai mɛ́ mↄ̀, ↄ̃ gbɛ̃́ gbɛ̃dɛ̀, ade lí bàalɛ ta we. 12Wɛ̃́lɛpi iↄ dɛɛ́ misiwɛ̃lɛↄ ũ, kɛ́ gbɛ̃dɛna e bàasi aà daɛ pↄ́ a tↄsiwàɛ à tau. Tó a kɛ̀ màa, a gao, sema wà yã́kpalɛkɛ̀aànↄ bàasio. 13Wɛ̃́lɛ mɛ̀n soolo pↄ́ á kpá Levii buiↄwa á misiwɛ̃lɛ ũↄ, 14mɛ̀n àaↄ̃ iↄ ku Yuudɛ̃ baala, mɛ̀n àaↄ̃ iↄ ku baale Kanaa bùsuu. 15Tó kai mɛ́ mↄ̀, ↄ̃ gbɛ̃́ gbɛ̃dɛ̀, ade lí bàalɛ tau. Wɛ̃́lɛ mɛ̀n soolopiↄ iↄ dɛ misikĩi ũ á Isailiↄnɛ ń bↄ̀mↄ ge nibↄ pↄ́ kúánↄↄ. 16Tó gbɛ̃́ gbɛ̃́ lɛ̀ ń mↄo a dɛ̀, ade á gbɛ̃dɛnaɛ. Sema wà ade dɛ sↄ̃. 17Tó gbɛ̃́ gbɛ kũa mɛ́ à gbɛ̃́ lɛ̀ò a dɛ̀, gbɛ̃dɛnan aà ũ, sema wà aà dɛ sↄ̃. 18Tó lí a kũa mɛ́ à gbɛ̃́ lɛ̀ò a dɛ̀, gbɛ̃dɛnan aà ũ, sema wà aà dɛ. 19Daɛ pↄ́ a tↄsiwà mɛ́ ali gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃dɛ̀pi dɛ, tó à kpàaũaànↄ. 20Tó gbɛ̃́ gbɛ̃́ kpàkpa, ↄ̃ à ↄzↄ̃̀aàzi, ge à aà pà ń pↄ́o, kɛ́ a zaaàgu yã́i, a dɛ̀, 21ge tó à aà lɛ̀ ń ↄkũo a dɛ̀ ĩ́i pↄ́ a sɛ̀aànↄ yã́i, gbɛ̃dɛnan aà ũ, sema wà aà dɛ. Daɛ pↄ́ a tↄsiwà mɛ́ a aà dɛ, tó à kpàaũaànↄ. 22Tó i aà kpákpa sↄ̃o, ↄ̃ à ↄzↄ̃̀aàzi, ge à aà pà ń pↄ́o kã́ndo ĩ́isɛaaànↄ sai, 23ge i aà eo, ↄ̃ gbɛ sìwà à gà, lá i íbɛlɛsɛaànↄoɛ, mɛ́ àlɛ wɛɛlɛ à aà kɛ'ĩao, 24wa yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃dɛnapi ń daɛ pↄ́ a tↄsiwàoɛ ikoyãɛ beeↄ musuɛ. 25Wi gbɛ̃dɛnapi si daɛ pↄ́ a tↄsiwàwa, aai aà gbaɛ misiwɛ̃lɛ pↄ́ à bàalɛ̀ tàu yãa guu, iↄ ku wɛ̃́lɛpiu e sa'onkia pↄ́ wa dìlɛ gɛ́ gaò. 26Tó gbɛ̃dɛnapi kɛ̀sɛ sù vĩ̀ wɛ̃́lɛpi lɛ́a, 27mɛ́ daɛ pↄ́ a tↄsiwàpi kpàaũaànↄ, a ku misiwɛ̃lɛpi guuo, aà aà dɛ, aↄ tàae vĩ aà dɛa guuo. 28Sema gbɛ̃dɛnapi aàↄ ku misiwɛ̃lɛpiu e sa'onkia gɛ gaò. Sa'onkiapi gaa gbɛa ↄ̃ a gbasa ta a bɛ. 29Gu pↄ́ á kúu píi e á buiwa, àↄ ikoyãpi kũa. 30Gbɛ̃dɛa yã́ guu, wa gbɛ̃dɛna dɛ gbɛ̃́ↄ seeladekɛ yã́ musu, ãma ásu gbɛ̃dɛ gbɛ̃́ mɛ̀ndo seeladekɛ yã́io. 31Ásu to gbɛ̃dɛna pↄ́ kũ̀ wà dɛ azĩa boo, sema wà aà dɛ. 32Tó sa'onkia i ga gĩao, ásu ↄ̃a sí gbɛ̃́ pↄ́ bàasi tà misiwɛ̃lɛuwa à aà gba zɛ́ aà ta a bɛo. 33Ásu to bùsu pↄ́ áↄ kuu gbãlɛo. Gbɛ̃dɛa mɛ́ ì bùsu gbãlɛ. Wa fↄ̃ gbãbↄ bùsu pↄ́ wà gbɛ̃dɛ̀uɛo, mɛ́ i kɛ wà gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃́pi dɛ̀ dɛ bàasio. 34Ásu to bùsu pↄ́ áↄ kuu, mɛ́ mapi sↄ̃ máↄ kuu gbãlɛo, asa má Dii má kú á Isailiↄ guuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\