Naokɛa 4

1Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 2Levii nɛ́ Kɛata buiↄ nao daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, 3gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaì mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ. 4Zĩ pↄ́ Kɛata buipiↄ lí kɛ kpaaũkpɛu á ma pↄ́ɛ ń a mìbao. 5Tó wàlɛ fɛlɛ bòou, Aalona lí mↄ́ ń a nɛ́ↄ, aali suuna zwãa polo aa ku ikoyã kpagoloa. 6Aali ayo báa kúa, aai gbasa zwãa pↄ́ wa kɛ̀ ń pↄ́lɛ búuna tɛ̃ɛtɛ̃ɛo kúa. Bee gbɛa aali kpagolo lipↄ̃ↄↄ sↄlↄu. 7Aali zwã̀a búuna kú táabũnu pↄ́ kú ma aɛa, aai tapɛlɛntiↄ kálɛwà ń toonaↄ ń imibↄↄ ń lo pↄ́ wì vɛ̃ɛ kauↄ, aai pɛ̃ɛ pↄ́ wìↄ kpaa gↄↄpii kálɛ we lↄ. 8Aali zwã̀a tɛ̃a ku pↄ́piↄla, aai ayo báa kúa. Bee gbɛa aali táabũnupi lipↄ̃ↄↄ sↄlↄu. 9Aali zwã̀a búuna sɛ ku daua ń a filiaↄ ń a dɛbↄↄ ń a túfukabↄↄ ń a nísikabↄↄ, 10aai daupi ye ayo báau ń a pↄkelepiↄ píi, aai ye a lipↄ̃ↄↄwa. 11Aali zwã̀a búuna kú tulaletikatɛakĩia, aai ayo báa kúa. Bee gbɛa aali a lipↄ̃ↄↄ sↄlↄu. 12Aali zĩkɛbↄ pↄ́ wàli zĩkɛò ma kúkĩiↄ sɛ́lɛ píi, aai ka zwã̀a búunau, aai ye ayo báau, aai gbasa ye a lipↄ̃ↄↄpiↄwa. 13Aali sa'okĩi túfu bↄlɛ, aai zwã̀a gàalulade ku sa'okĩipia, 14aai pↄkele pↄ́ wì zĩkɛoↄ ka sa'okĩipia, tɛ́sibↄↄ ń saaↄ ń pɛ́ɛluↄ ń au'ɛlɛbↄↄ ń sa'okĩi pↄkeleↄ píi, aai gbasa ye ayo báau, aai a lipↄ̃ↄↄ sↄlↄu. 15Tó Aalona ń a nɛ́ↄ pↄkù ma kpɛ́ pↄ́ↄ ń a pↄkeleↄla píi aa làa, tó wàlɛ fɛlɛ bòou, Kɛata buiↄ lí gbasa mↄ́ pↄ́piↄ sɛ́lɛ. Aasuli ↄkã ma kpɛ́ pↄewao, kɛ́ aasu gagao yã́i. Kɛata buiↄ mɛ́ aaliↄ kpaaũkpɛ pↄ́piↄ sɛa. 16Sa'onkia Aalona nɛ́ Ɛleazaa mɛ́ aliↄ wɛ́tɛ filia nísii ń tulaleti gĩnanao ń pↄ́wɛnti pↄ́ wìↄ mↄ ma gbai lá gu lɛ́ dↄo ń nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũo, ìli wɛ́tɛ zwã̀akpɛi lↄ ń a pↄ́ↄ ń a pↄkeleↄ píi. 17Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 18Ásu to Kɛata buiↄ midɛ Levii buiↄ guuo. 19Tó aa sↄ̃̀ ma kpɛ́ pↄ́piↄzi, Aalona ń a nɛ́ↄ mɛ́ aali dↄaa gɛ̃ zwã̀akpɛu, aai ń baade zĩ́ pↄ́ a kɛ ń aso pↄ́ a sɛo ↄlↄɛ̀, kɛ́ aasu gagao yã́i. 20Kɛata buipiↄ suli gɛ̃ wɛ́kpalɛi ma kpɛ́ pↄ́piↄzi gↄↄ pↄ́ wàlɛ zwãa kuao, kɛ́ aasu gagao yã́i. 21Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 22Geesↄ̃ buiↄ nao lↄ daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. 23Gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaiↄ mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ ↄ̃ ńyↄ̃ ń nao. 24Zĩ pↄ́ Geesↄ̃ buiↄ lí kɛ ń aso pↄ́ aali sɛ́on kɛ: 25Aali kpaaũkpɛzwãaↄ sɛ́ ń zwãa pↄ́ wì kuao ń ayo báa pↄ́ wì kuaↄ ń a kpɛɛlɛ zwãao 26ń kaa pↄ́ liaa zwã̀akpɛ ń sa'okĩiozi zwãaↄ ń a lɛ zwãao ń a baↄ ń a pↄkeleↄ píi. Aali zĩ pↄ́ wì kɛoↄ kɛ píi. 27Aalona ń a nɛ́ↄ mɛ́ aaↄ dɛ zĩ pↄ́ Geesↄ̃ buiↄ lí kɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, asosɛan nò, zĩ pãle kɛan nò. Ampiↄ mɛ́ aali aso pↄ́ aa sɛ ↄlↄnɛ́. 28Kpaaũkpɛ zĩ pↄ́ Geesↄ̃ buiↄ líↄ kɛn we. Sa'onkia Aalona nɛ́ Itamaa mɛ́ aliↄ wɛ́tɛ an zĩↄi. 29Mɛlali buiↄ nao daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. 30Gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaiↄ mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ ↄ̃ ńyↄ̃ ń nao. 31Kpaaũkpɛ zĩ pↄ́ aaliↄ kɛn kɛ: Aamɛ aaliↄ zwã̀akpɛ lipɛpɛɛↄ sɛa ń a lipↄ̃ↄↄ ń a lipɛlɛↄ ń lipɛlɛpiↄ zɛbↄↄ 32ń kaa pↄ́ liaai lipɛlɛↄ ń a zɛbↄↄ ń a kũbↄↄ ń a baↄ ń a pↄkele pↄ́ wì zĩkɛoↄ píi. Àli baade aso pↄ́ a sɛ ↄlↄɛ̀. 33Kpaaũkpɛ zĩ pↄ́ Mɛlali buiↄ lí kɛn we. Sa'onkia Aalona nɛ́ Itamaa mɛ́ aliↄ wɛ́tɛ an zĩↄi. 34Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao ń Isaili kíaↄ Kɛata buiↄ nào daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, 35sɛa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaiↄ mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ. 36Aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa kuɛ'aaↄ̃ ń basoplakwioɛ (2.750). 37Kɛata bui pↄ́ aaì zĩkɛ kpaaũkpɛuↄ dasilɛn we. Mↄizi ń Aalonao ń nao lá Dii ò Mↄiziɛwa. 38Ɔ̃ aa Geesↄ̃ buiↄ nào daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, 39sɛa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaiↄ mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ. 40Aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa kuɛ'aaↄ̃ ń baakwioɛ (2.630). 41Geesↄ̃ bui pↄ́ aaì zĩkɛ kpaaũkpɛuↄ dasilɛn we. Mↄizi ń Aalonao ń nao lá Dii òwa. 42Ɔ̃ aa Mɛlali buiↄ nào daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, 43sɛa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaiↄ mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛuↄ. 44Aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ (3.200). 45Mɛlali buiↄ dasilɛn we. Mↄizi ń Aalonao ń nao lá Dii ò Mↄiziɛwa. 46Màa Mↄizi ń Aalonao ń Isaili kíaↄ Levii buiↄ nào daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, 47sɛa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi e blakwi, aaì mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛu aaiↄ a aso sɛaↄ. 48Ampii an dasi fɛ̀lɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ swaaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃ baosaioɛ (8.580). 49Kɛ́ Dii yãdìlɛ Mↄiziɛ, a ò gbɛ̃́ↄnɛ, wà baade zĩ́ ↄ̀lↄɛ̀ ń aso pↄ́ a sɛo. Ɔ̃ wà ń nao màa lá Dii ò Mↄiziɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\