Naokɛa 5

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2O Isailiↄnɛ aa kusudeↄ ń kɛ̃nudeↄ ya bòou ń gbɛ̃́ pↄ́ kã̀ gɛwa aa gbãlɛ̀ↄ. 3À ń yá à ń kpá bòo kpɛ gↄ̃ɛ ń nↄɛo, kɛ́ aasu Isailiↄ bòo pↄ́ má kú a guu gbãlɛo yã́i. 4Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ màa, aa ń yá ń kpá bòo kpɛ, lá Dii ò Mↄiziɛwa. 5Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 6O Isailiↄnɛ, tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ duunakɛ̀ a gbɛ̃́ɛ à náaisaiyã kɛ̀ Diiɛ, à tàaekɛ̀n we. 7Sema ade duuna pↄ́ a kɛ̀pi o gupuau, i a fĩabo gbɛ̃́ pↄ́ à tàaekɛ̀ɛpiɛ, i a ↄ̃a sↄode nawà. 8Tó pↄde gà mɛ́ a daɛ fɛ̃̀ɛɛ vĩ wà fĩapi boɛ̀o, pↄ́pi a gↄ̃ ma pↄ́ ũɛ, wi kpa sa'onawa sãnu ń sãsakao pↄ́ wa lákaò aà duunapiao. 9Sa pↄ́ Isailiↄ lí oa aliↄ dɛ sa'ona pↄ́ wà mↄ̀oɛ̀ pↄ́ ũɛ. 10Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ kpà Diiwa ali gↄ̃ sa'ona pↄ́ wà nàɛ̀ a ↄzĩ pↄ́ ũɛ. 11Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 12O Isailiↄnɛ ǹ mɛ, tó gbɛ̃e nↄ pã̀zɛa à náaisaiyã kɛ̀ɛ̀, 13gↄ̃ɛ pãle wùlɛaànↄ, aà zã́ a yã́ dↄ̃o, tó nↄɛpi gbãsĩkɛ̀ màa mɛ́ gbɛ̃e i aà eo, seelade kuo, kɛ́ wi aà kũòo yã́i, 14tó gↄ̃ɛpi nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ, mɛ́ àlɛ seakɛ a nↄpi yã́wa, àlɛ e à gbãsĩkɛ̀ yã̀, ge i gbãsĩkɛoa, 15gↄ̃ɛpi i gɛ́ ń a napio sa'ona kĩ́i ń pↄ́wɛnti kiloo plao gba pↄ́ nↄɛpi a mↄò ũ. Asu nísikawào, mɛ́ asu tulaleti fã́wào, kɛ́ nↄ̀sɛfɛlɛgbaɛ yã́i. A dɛ dↄ̃́akpaagba pↄ́ ì to wà dↄ̃ tó wà tàaekɛ̀ sĩanaɛ ũɛ. 16Sa'ona i mↄ́ ń nↄɛpio, i aà zɛ ma aɛ. 17Sa'ona i ma kpɛ́ í dã ka oo nɛ́nau, i zwã̀akpɛ bùsu dã à zua. 18I nↄɛpi falana go, i dↄ̃́akpaagba pↄ́ wì da nↄ̀sɛfɛlɛa yã́i na nↄɛpiɛ a ↄzĩ. Sa'onapi iↄ í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi kũa. 19Sa'onapi i to nↄɛpi dↄ̃́akpa, i oɛ̀ à mɛ: Tó gↄ̃ɛe i wúlɛnnↄo, tó ni pã n zã́ ikoyãa n gbãsĩkɛ̀o, í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi a yãe inɛo. 20Ãma tó n pã n zã́ ikoyãa, n gɛ n wulɛ ń gↄ̃ɛ pãleo n gbãsĩkɛ̀ɛ sↄ̃, 21Dii a to n gbalaↄ ibaba, n gbɛɛ i sɛ́, n gbɛ̃́ↄ i láaizĩma, aai n ká. 22Í pↄ́ ì láaizĩmáɛ beepi a taalɛ n mɛuɛ, i n gbɛɛ sɛ́, n gbalaↄ i ibaba. Nↄɛpi i gbasa mɛ: Ãmi! Aà kɛ màa! 23Sa'ona i láai yã́piↄ kɛ̃ láwa, i pípi ń í pãsĩpio, 24i í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi kpa nↄɛpiwa aà mi, i taalɛ aà mɛu à yãpãsĩ iɛ̀. 25Ãma sa'ona lí nↄ̀sɛfɛlɛpↄwɛntipi si nↄɛpi ↄzĩ gĩa, i mↄ Diiɛ, i gbasa gɛ́ò sa'okĩi. 26Sa'onapi i pↄ́wɛntipi dã ↄkũ do yãdↄa Diigu gba ũ, i kpasa sa'okĩiwa, i gbasa ípi kpa nↄɛpiwa aà mi sa. 27Tó nↄɛpi gbãsĩkɛ̀ à náaisaiyã kɛ̀ a zã́ɛɛ, gↄↄ pↄ́ à í pↄ́ ì láaizĩmápi mì, a taalɛ aà mɛuɛ, i yã'iɛ̀, aà gbɛɛ i sɛ́, aà gbalaↄ i ibaba, nↄɛpi i gↄ̃ láaipↄ ũ a gbɛ̃́ↄ guu. 28Ãma tó nↄɛpi i gbãsĩkɛo mɛ́ a ku tàaesai, a bↄ aafiaɛ, iↄ nɛ'i. 29Ikoyã pↄ́ má dìlɛ nↄ̀sɛfɛlɛa yã́ musun we. Tó nↄɛ pã̀ a zã́ baa à náaisaiyã kɛ̀ɛ̀, 30ge tó gↄ̃ɛ nↄ̀sɛ mɛ́ fɛ̀lɛ, àlɛ seakɛ a nↄ yã́wa, a kɛkɛan we. Sa'ona lí mↄ́ ń nↄɛpio, i aà zɛ ma aɛ, i gbasa ikoyãpi kɛɛ̀ píi. 31Aà gↄ̃pi aↄ tàae vĩ a guuo, ãma nↄɛpi duunapi a wi aàzĩa musuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\