Naokɛa 8

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2O Aalonaɛ, tó à filia mɛ̀n soplaↄ nà, aà to aali gupu dau aɛ. 3Ɔ̃ Aalona kɛ̀ màa, à filiaↄ nà, aa gupù dau aɛ lá Dii ò Mↄiziɛwa. 4Wà daupi pì ń vua pↄ́ wa gbɛ̃̀gbɛ̃ maannↄ za a zĩ́lɛ e à gɛ̀ pɛ̀ò a vúↄwaɛ. Wà daupi pì lá Dii a taa ↄ̀lↄ Mↄiziɛwaɛ. 5Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 6Levii buiↄ sɛ Isaili kĩniↄ guu, ní gbãbↄnɛ́. 7Lá ńyↄ̃ ń gbãbↄnɛ́n kɛ: Duunwolo'i fã́fãmá, aai ń mɛkã bo píi, aai gbasa ń pↄkasaↄ pí. Aa gbãbↄ̀ ńzĩaɛn we. 8Aai zugaaena sɛ́ ń pɛ̃ɛti yãalɛa ń nísio a pↄ́wɛnti gba ũ ń zugaaena plaade pↄ́ ńyↄ̃ si duun awakpabↄ ũo. 9Mↄ́ ń Levii buiↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ní Isailiↄ kãaa píi, 10ní mↄ́ ń Levii buiↄ ma aɛ, Isailiↄ i ↄnamá. 11Aalona i Levii buiↄ mↄmɛɛ gba pↄ́ Isailiↄ mↄ̀mɛɛ ũ, kɛ́ aaↄ dɛ ma zĩkɛnaↄ ũ. 12Levii buiↄ i ↄna gáaenapiↄ miwa. Sa'o ń zupiↄ mɛ̀ndoo duun awakpabↄ ũ, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń adoo duunakɛ̃a Levii buiↄwa yã́i. 13To Levii buiↄ zɛ Aalona ń a nɛ́ↄ aɛ, ní ń mↄmɛɛ. 14Màa ńyↄ̃ Levii buiↄ bↄ Isailiↄ guu ńdoa, aaiↄ dɛ ma pↄ́ ũ. 15Bee gbɛa tó n gbãbↄ̀ Levii buiↄnɛ, mɛ́ n ń mↄmɛɛ, aali mↄ zĩkɛ kpaaũkpɛu. 16Isaili pↄ́ wa kpàaↄn ń ũ. Ma ń dílɛ ma pↄ́ ũ Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ gbɛuɛ. 17Asa Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ ń ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄá ma pↄ́ɛ. Ma ń dílɛ ma pↄ́ ũ za gↄↄ pↄ́ ma nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ Egipiɛ, 18ↄ̃ ma Levii buiↄ dìlɛ Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ gbɛu. 19Ma Levii buiↄ bↄ̀ Isailiↄ guu, ↄ̃ ma ń kpá Aalona ń a nɛ́ↄwa, kɛ́ aaↄ kpaaũkpɛ zĩ kɛ Isailiↄnɛ. Aali láka Isailiↄ duunaa, kɛ́ gↄↄ pↄ́ aalɛ sↄ̃ ma kúkĩizi, gagyã su ń leo yã́i. 20Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao ń Isailiↄ píi kɛ̀ Levii buiↄnɛ lá Dii ò Mↄiziɛ ń yã́ musuwa. 21Levii buiↄ gbãbↄ̀ ńzĩaɛ aa ń pↄkasaↄ pì. Ɔ̃ Aalona ń mↄ́ Diiɛ, à ń duuna kɛ̃̀má à gbãbↄ̀nɛ́. 22Ɔ̃ Levii buiↄ nà ń zĩwa kpaaũkpɛu ń Aalonao ń a nɛ́ↄ dↄ̃ao. Màa wa kɛ̀ Levii buiↄnɛ lá Dii ò Mↄiziɛ ń yã́ musuwa. 23Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 24Levii buiↄ yã́n kɛ lↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ baasↄo ge a dɛa lí mↄ́ kpaaũkpɛ zĩ kɛi. 25Tó à kà wɛ̃̀ blakwi, ili kã́mabo, asuli zĩpi kɛ lↄo. 26Aàliↄ dↄ a gbɛ̃́ↄlɛ, iliↄ wɛ́tɛ kpaaũkpɛ zĩↄi, ãma asuli zĩpi kɛo. Dilɛ Levii buiↄnɛ màa ń zĩ yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\