Filipi 1

1Ma Pↄlu ń Timↄteeo, wá Kilisi Yesu zↄ̀blenaↄ wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ kú Filipi naa Kilisi Yesuwaↄnɛ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄnlɛdeↄ. 2Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 3Gↄↄ pↄ́ á yã́ dↄ̀magu píi, miↄ ma Lua sáaukpaɛ. 4Ma wabikɛa guu píi miↄ wabikɛɛ́ ápii ń pↄnao, 5kɛ́ á ↄ kumanↄ baonakpaa guu za gↄↄ pↄ́ á mà e ń a gbão yã́i. 6Má dↄ̃ sã́asã, lá Lua zĩ maa dàalɛ á guu, aↄ kɛ, i a midɛ Kilisi Yesu mↄ́zĩ. 7A maa kɛ́ máↄ á yã́ kũa ápii màa, asa á yã́ dↄ ma sↄ̃wa. Ma daakpɛun nò, ma zɛa ń baonapio a sĩana bↄa yã́in nò, ápii á ↄ ku zĩ pↄ́ Lua dàmɛɛ a gbɛ̃kɛu guu. 8Málɛ á bɛɛkɛ ápii, lá má kú Kilisi Yesu sↄ̃ guuwa. Lua mɛ́ ma seelade ũ. 9Mi wabikɛɛ́ á yeakↄ̃i àↄ kã́fĩ àↄ gɛ́ dↄ̃a ń wɛ́kɛ̃a wásawasao guu, 10kɛ́ à e yã́ pↄ́ maa àↄ kɛ dↄ̃, íↄ ku nↄ̀sɛdoũdeↄ ũ tàaesai Kilisi mↄ́zĩ. 11Beewa maakɛa pↄ́ Yesu Kilisi ì mↄònɛ́ a liála, wi Lua tↄbↄ, wi aà sáaukpa. 12Gbɛ̃́ↄ, má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ ma le tɛkpà baona gɛa aɛuɛ, 13ↄ̃ sosa kibɛdↄ̃anaↄ píi ń gbɛ̃́ kĩniↄ dↄ̃̀ kɛ́ Kilisi yã́i wà ma dai kpɛ́u. 14Ma daakpɛu yã́i wá gbɛ̃́ dasideↄ Dii náaikɛ̀ dɛ yãala, ↄ̃ an sↄ̃dilɛa kã̀fĩ, aalɛ Lua yã́ o gbɛ̃́ↄnɛ vĩasai. 15Sĩanaɛ, an gbɛ̃eↄ ì Kilisi yã́ waasokɛ dɛnla ń wɛdↄakↄ̃ɛo yã́iɛ, gbɛ̃eↄ sↄ̃ ń nↄ̀sɛmaao. 16Gbɛ̃́ beeↄ ì kɛ ń yeamazioɛ, asa aa dↄ̃ kɛ́ zɛa ń Yesu baokpaao yã́i ma yeò kpɛ́u la. 17Wɛdↄnɛdepiↄ sↄ̃ aaì Kilisi yã́ waasokɛ dɛnlawɛɛlɛa yã́iɛ, i kɛ ń nↄ̀sɛpuao no. Aalɛ e wàlɛ ma kua kpɛ́u taasi kã́fĩmɛɛɛ. 18Yãe yã̀? Mↄafili guun nò, sĩana guun nò, apii lé, wàlɛ Kilisi yã́ waasokɛɛ. Ma pↄ na ń beeo, mɛ́ ma pↄ a ɛa kɛ na lↄ, 19asa má dↄ̃ kɛ́ wabi pↄ́ álɛ kɛmɛɛ ń Yesu Kilisi Nisĩna dↄnlɛo a to mà bↄ. 20Ma wɛ́ dↄi mɛ́ má a náai vĩ maamaa, kɛ́ wí a ma kũ yãe guuo. Asa máↄ Kilisi tↄbↄ ma kuau ń sↄ̃o dilɛa gↄↄpiiɛ, atɛ̃sa tia, má kún nò, ma gan nò. 21Asa Kilisi yã́i má kúi, mɛ́ ga dɛmɛɛ ài ũ. 22Ãma tó má kú wɛ̃ni guu, bee dɛmɛɛ zĩ àide ũ. Má dↄ̃ lá má sɛ́o, 23má kú plaplaɛ. Má ye ta màↄ kú ń Kilisio, we maamɛɛ dɛ lakĩia zã̀zã. 24Ãma à kũ̀ màↄ ku wɛ̃ni guu á yã́iɛ. 25Bee fɛ̃a vĩo. Má dↄ̃ kɛ́ má gↄ̃ màↄ kúánↄ ápii, kɛ́ à e gɛ́ aɛ ń pↄnao luanaaikɛa guu. 26Beewa gↄↄ pↄ́ má ɛa mↄ á gwai, á á naa Kilisi Yesuwa ĩ́andãa zɛ́ e maamaa ma yã́i. 27Apii lé, tó ma mↄ á gwai ge mi mↄon nò, à tó á kua kpaaĩ ń Kilisi baona yã́o, kɛ́ tó málɛ á bao ma, mà ma á zɛa gíũgiũ ń lɛdoũo, álɛ dɛ̃ɛka ń nↄ̀sɛmɛndoo baonapi zɛ́ yã́i. 28Ásu tó á ibɛɛↄ yãe iwãa ká á pↄao. Bee aↄ dɛnɛ́ seela ũ kɛ́ aa mipɛ̀ kaalɛwa, ápiↄ sↄ̃ bↄa maa. Bee bↄ̀ Lua kĩ́iɛ. 29Asa Lua á gbá zɛ́ à taasikɛ Kilisiɛ, i kɛ aà náaikɛa ado no. 30Dɛ̃ɛ pↄ́ á è málɛ ká yãa mɛ́ á mà málɛ ká e tia, á kú dɛ̃ɛ doũpi guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\