Filipi 3

1Ma gbɛ̃́ↄ, yã́ pↄ́ gↄ̃̀n kɛ: À tó á pↄ àↄ na Diiwa. Yã doũ ɛa oaɛ́ zĩ'ũmanↄo, mɛ́ a dɛ á aafia ũ. 2À laaika gbɛ̃nazĩn àwalɛwanaↄzi. À laaika vãikɛna pↄ́ aaì ń taitaipiↄzi! 3Wá gbɛ̃́ pↄ́ wi Lua sísi ń aà Nisĩna gbãao, wi ĩ́anadã Kilisi Yesu guu, mɛ́ wiliↄ wázĩa yã́ náai vĩoↄ, wámɛ wá tↄ̃̀zↄ̃n sĩandeↄ ũ. 4Mapi, má zɛ́ vĩ màↄ mazĩa náaikɛ. Tó gbɛ̃́ lɛ́ e á azĩa náai vĩ, má vĩ dɛaàla. 5Ma tↄ̃zↄ̃̀ ma gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ɛ. Isailin ma ũ ia guu, Bɛ̃yãmɛɛ bui, Ɛbɛlu bui zálala. Mↄizi ikoyã musu má kú Falisiↄ gãli guu. 6Má ãia vĩ, ma ĩadà Yesudeↄwa. Yãkɛa a zɛ́wa Mↄizi ikoyã guu gbɛ̃e i fↄ̃ ma tàae èo. 7Ãma yã́ pↄ́ má kũa ài ũ yãa beeↄ gↄ̃̀mɛɛ yã́ àisai ũ tia Kilisi yã́i. 8Azaiasa ma yã́pii dìlɛ àisai ma Dii Kilisi Yesu dↄ̃a pↄ́ dɛ a píia yã́i. Kilisipi yã́i ma ↄkpà yã́piizi bìsa ũ, kɛ́ màↄ aà vĩ, 9míↄ naawà, mà e màↄ na ń Luao Kilisipi náaikɛa yã́i. Asa Lua lí tó yã́ bↄńnↄ na ikoyãdaa yã́i no, ì to yã́ bↄńnↄ na Kilisi náaikɛa yã́iɛ. 10Yã́ pↄ́ má yei mɛ́ dɛ mà Kilisi dↄ̃ ń gbãa pↄ́ à bↄ̀ò gauo, mí taasikɛaànↄ, mí gↄ̃ láaàwa aà ga guu 11mí gbasa gↄ̃ gàbↄ ũ. 12I kɛ má lè má kũ̀ à pɛ̀ɛa no, málɛ yáɛ kɛ́ mà yã́ pↄ́ Kilisi Yesu ma si a pↄ́ ũ yã́i sí ma pↄ́ ũ. 13Gbɛ̃́ↄ, mi e má sì gĩao. Yã́ mɛ̀ndo málɛ kɛ, mi nↄnↄ pↄ́ pↄ́ kú ma aɛↄi, pↄ́ pↄ́ kú ma kpɛↄ làasookɛsai. 14Málɛ pↄ́ pↄ́ ma wɛ́ dↄi ya mà ài pↄ́ Lua wá sisiwà musu e naa Kilisi Yesuwa guu. 15Wá gbɛ̃́ kàsaaↄ wàↄ làasoo bee vĩ. Tó á làasoo pãle vĩ, Lua a á wɛ́ kɛ̃́ɛ́ yã́ bee musu. 16Apii lé, lá wá kua kà a lɛ́u, wà gɛ́ aɛ zɛ́ doũpi guu. 17Gbɛ̃́ↄ, à ma kɛa kɛ lá wa a taa kɛ̀ɛ́, í wɛ́tɛ gbɛ̃́ pↄ́ an kua kpàaĩòↄzi. 18Miↄ oɛ́ yãa mↄ̀ↄmↄↄ, mɛ́ ma ɛa málɛ oɛ́ tia lↄ ń wɛ́'io, gbɛ̃́ↄ ku dasi, an yãkɛa tò aa dɛ Kilisi gaa líwa ibɛɛↄ ũ. 19Aa mipɛ̀ kaalɛwa, an gbɛɛ mɛ́ ń dii ũ, wíyã mɛ́ ń ĩ́andãbↄ ũ, dṹnia yã́ an làasoo ìↄ kuwà. 20Wápiↄ sↄ̃, luabɛ gbɛ̃́ↄn wá ũ, wá wɛ́ dↄ Suabana pↄ́ a bↄ wezi, ↄ̃n Dii Yesu Kilisi ũ. 21A wá mɛ̀ gbãasaiↄ li lá a mɛ̀ gawidewa ń a gbãa pↄ́ a fↄ̃ to pↄ́pii misiilɛɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\