Filipi 4

1A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ yenzideↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ málɛ á bɛɛkɛ á dɛ ma ĩ́andãbↄ pↄ́ mi pↄnakɛò ũↄ, àↄ zɛa gíũgiũ naa Diiwa guu màa. 2Ma awakpà Ɛvↄdiɛ ń Sɛntisio aaↄ lɛdoũ vĩ naa Diiwa guu. 3Mpi sↄ̃ ma zĩkɛndee náaide, ma wabikɛ̀ma, dↄ nↄɛpiↄlɛ, asa aa taasikɛ̀manↄ baonakpaa guu ń Kelemaao ń ma zĩkɛndeeↄ. An tↄ́ kú àizãna taalau. 4À tó á pↄ àↄ na Diiwa gↄↄpii. Má òɛ́ lↄ, à tó á pↄ àↄ nawà. 5À ázĩa busa gbɛ̃́piiɛ. Dii kãi. 6Ásuli yãe kã̀akɛo. Yã́pii guu à wabikɛ Luawa, í yãgbɛawà, í aà sáaukpa, í á yã'ↄ̃maↄ oɛ̀, 7Lua i á nↄ̀sɛ ń á làasooo daɛ́ doũ naa Kilisi Yesuwa guu. Nↄ̀sɛdaadoũpi kɛ̀ zài, a dɛ gbɛ̃nazĩna dↄ̃aa. 8Gbɛ̃́ↄ, yã́ pↄ́ gↄ̃̀ɛ́n kɛ: Yã́ pↄ́ sĩana vĩ mɛ́ a gbia, yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ mɛ́ a gbãsĩ vĩo, yã́ pↄ́ na mɛ́ a báaa vĩ, yã́ pↄ́ maa mɛ́ wì a sáaukpa, àli làasookɛ yã́ beeↄwa. 9Yã́ pↄ́ má dàdaɛ́ á sì, yã́ pↄ́ á màa mɛ́ á èa, à yã́ beeↄ kɛ, Lua Aafiade iↄ kúánↄ. 10Ma pↄ na Diiwa à kɛ̀ zài, asa á làasoo ɛ̀a sùa sa. Á ma yãdaa yãa fá, zɛ́ i eo. 11Mi o màa kɛ́ málɛ taasikɛ yã́i no, asa má dàda baa lá a dɛ píi, ma kua kamaguɛ. 12Má taasi dↄ̃ mɛ́ má nama dↄ̃. Gↄↄpii gupiiu kãa ge nↄana, pↄdinzi ge pↄ́kɛ̃sãma, a yãe vĩmɛɛ lↄo. 13Má yã́pii fↄ̃ naa Kilisi pↄ́ ì ma gba gbãawa. 14Ń beeo kɛ́ á bàa kú ń ma taasikɛao, a yãmaakɛ̀. 15Filipideↄ, á dↄ̃ ázĩawa, ma baonakpaaɛ́ káau guu ma bↄa á Masedoni bùsuu, Yesu gãlie ↄ kú ń dↄamalɛoo, á bàasio. 16Baa gↄↄ pↄ́ má kú Tɛsaloni, a pↄ́ pↄ́ málɛ a nidɛↄ kpã̀sãmɛɛ dɛ gɛ̃n doa. 17I kɛ gba málɛ wɛɛlɛo, á ài kã́fĩa Lua kĩ́i málɛ wɛɛlɛ. 18Ma pↄ́ pↄ́ á kpã̀sãmɛɛ è, à pà e à dìa. Ɛpafↄdi á gbaↄ kpàa, pↄ́ mↄ̀a sa. A dɛ sa'obↄ pↄ́ a gĩ na Luaɛ ì kaaàgu à si ũ. 19Ma Lua a pↄ́ pↄ́ á a ni vĩ kpáwá píi naa Kilisi Yesuwa guu a àizɛɛ gawide lɛ́u. 20Wàↄ wá Lua wá Mae tↄbↄ gↄↄpii! Ãmi. 21À fↄkpa Lua gbɛ̃́ↄwa píi naa Kilisi Yesuwa. Ma Yesude dee pↄ́ wá sãnuↄ fↄkpàwá. 22Lua gbɛ̃́ↄ fↄkpàwá ḿpii, atɛ̃sa an gbɛ̃́ pↄ́ kú Sezaa bɛↄ. 23Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́ á nisĩnau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\