Yáasiↄ 1

1Yáasi pↄ́ Davidi nɛ́ Salomↄↄ, Isailiↄ kía kɛ̀, 2kɛ́ gbɛ̃́ↄ e ↄ̃nↄkũ, aaↄ laai vĩ, aai dↄ̃ayã dada, 3aai gↄ̃ wɛzɛ̃n làasoodeↄ ũ, maakɛa ń yã́zɛdeo ń náaio yã́ musu. 4Yáasipiↄ ì nↄ̀sɛdoũde gba laai, ì to ɛ̀waaso àↄ ku a dↄ̀ↄwa ń dↄ̃ao. 5Laaide i ma, aà yãdadaa i gɛ́ aɛ, nↄ̀sɛde i lɛdama e a guu, 6i yáasi ń yãlɛɛũanɛo mi dↄ̃ ń ↄ̃nↄdeↄ yã'oao ń ń faai yã́ↄ. 7Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ dↄ̃a zĩ́na ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì saka ↄ̃nↄ ń yãdadaaoguá sↄũɛ. 8Ma nɛ́, nìli n mae yã'onɛ ma, ńsu pãkpa n da lɛdamaio. 9Aↄ dɛ fùa kɛfɛna ũ n miwa, aↄ dɛ yàbaa ũ n nↄɛ. 10Tó duunkɛnaↄ lɛ́ kↄ̃nikɛnɛ, ńsu weio, ma nɛ́. 11Aaì mɛ: Mↄ wà gɛ gbɛ̃́ↄ dã́dã wà ń dɛdɛ, wà yãesaideↄ kpákpa wà ń kṹkũ. 12Wà ń mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ lá mia ì kɛwa, wà ń mↄ́ ĩ́i lá bɛda ì kɛwa, 13wí pↄ́ ↄde bui píi e, wá kpɛ́ↄ i pa ń pↄ́ pↄ́ wá nàaapiↄ. 14Mↄ wà wá baa daaa, wápii, wá mↄkpɛ iↄ doũ. 15Ma nɛ́, ńsu gɛ́ńnↄo, ńsu zɛ́sɛńnↄo. 16Asa an kɛ̀sɛ lɛɛũ ń vãikɛaoɛ, aa wãa ń gbɛ̃dɛao. 17Bakpaa bãↄ wáaá pãɛ. 18Aalɛ baikpá ńzĩaɛɛ, an tòe mɛ́ a ń pui. 19Ɔvãi'enaↄ zian we ḿpii, an luaa pↄ́i mɛ́ ì ń wɛ̃ni bↄ. 20Ɔ̃nↄ lɛ́ wiilɛ gãaɛ, aà lɛ́ dↄ zɛau. 21Ì lɛzu zɛ́ pↄ́ wìli láauo miwa, ì kpàwakɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄ guu à mɛ: 22Ɔ̃nↄsaideↄ, áↄ kú ń ↄ̃nↄsaio e bↄɛ ni? Ma láanikɛnaↄ, á zɛ ma láanikɛaɛ bↄɛ ni? Sↄũↄ, áↄ za dↄ̃agu e bↄɛɛ? 23Tó a ma lɛdama mà yãa, dↄ̃ ma a nisĩna pìsiwá, mí tó àↄ ma làasoo vĩ. 24Lá ma á sisi, a gi swã́kpai, ma ↄ pòoɛ́, á gbɛ̃e laai i kawào, 25lá a ma lɛdama kpà swã́a píi, i we laai pↄ́ ma á gbáio, 26tó músi á lé, má á yáalↄɛ, tó yã́ á lé, má á láanikɛɛ, 27baa tó yã́ á lé lán zàa'ĩanawa, mɛ́ músi á lé lán zàalolowa, mɛ́ taasi ń yã'ↄ̃mao gɛ̃̀ázi. 28Gↄↄ bee á gbasa lɛzumazi, kási má weo, á ma kĩ́i wɛɛlɛ, kási á ma eo. 29Asa á za dↄ̃auɛ, mɛ́ i zɛ ń vĩakɛa Diiɛoo. 30I we ma lɛdamaio, a sakà laai pↄ́ ma á gbáuɛ. 31Á á dàa gbɛ'e, yãvãi pↄ́ a zɛò a wi á musu. 32Gia ↄ̃nↄi ì ↄ̃nↄsaideↄ dɛdɛ, làasoosai ì sↄũↄ tↄ̀lↄzↄ̃. 33Gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ kũa sↄ̃ aↄ dↄdↄa, aↄ ku niɛ musu vãi kã̀akɛsaiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\