Yáasiↄ 11

1Dii za pↄ́yↄ̃a ń mↄafiliogu, kiloolɛa a zɛ́wa ì kaaàgu. 2Zĩa sɛa lɛsĩ ì mↄ́ ń wío, zĩabusaa mɛ́ ↄ̃nↄyã ũ. 3Gbɛ̃maa nↄ̀sɛpua ì aà dazɛwa, náaisaide nↄ̀sɛ bɛ̃̀ɛ ì aà ↄ̃̀ↄkpa. 4Àizɛɛ ài vĩ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩo, yãkɛa a zɛ́wa mɛ́ ì ń sí gawa. 5Tàaesaide maakɛa ì zɛpooɛ̀, vãikɛna yãvãikɛa ì aà nɛ́. 6Nↄ̀sɛpuade maakɛa ì aà bↄ, náaisaide pↄnidɛa ì aà kṹ. 7Tó gbɛ̃vãi gà, aà tãmaa ì midɛ, pↄ́ pↄ́ à wɛdↄ̀i a wɛ̃nigↄↄ ì láa. 8Gbɛ̃maa ì bↄ taasiu, ↄ̃ gbɛ̃vãi ì gɛ̃u aà gɛ̃ɛ ũ. 9Luayãdansai lɛ́ ì aà gbɛ̃́dee ↄ̃̀ↄkpa, ãma dↄ̃a ì gbɛ̃maa bↄu. 10Tó gbɛ̃maaↄ ku namau, wɛ̃́lɛ ìↄ naɛ, tó gbɛ̃vãiↄ gàga, wì gulakɛ. 11Wɛ̃́lɛ ì kã́fĩ nↄ̀sɛpuadeↄ sabai, gbɛ̃vãiↄ lɛ́ ì wɛ̃́lɛ dɛ. 12Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade ì saka a gbɛ̃́deegu, laaide ì a lɛ́ fↄ̃́. 13Gbɛ̃pena ì bↄ ń dãↄ asiio gupuau, gbɛ̃́ náaide ì pↄ́ kúlɛwà. 14Dↄaanasaikɛ ì to gbɛ̃́ↄ fu, yãkɛkɛn dasiↄ ì to wà zĩble. 15Tó n gbɛ̃pãle fĩa dì ń miwa, taasi n kaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ mibↄ̀lɛu ì gↄ̃ a laaiwa. 16Gbãamↄnɛde ìↄ àizɛɛ vĩ, ãma nↄɛ nↄ̀sɛmaade ìↄ gbianɛ́. 17Sùuude ì maa i azĩaɛ, gbɛ̃́ pãsĩ ì azĩa kpa ĩai. 18Gbɛ̃vãi zĩ ài líↄ báaa vĩo, yãmaatↄ̃na ì ài sĩana e. 19Kua maa sĩana ì ń ká wɛ̃niwa, tɛ́a vãizi ì mↄ́ ń gao. 20Dii ye nↄ̀sɛvãide gĩyãio, tàaesaide yã́ ì kaaàgu. 21Sĩana guu gbɛ̃vãiↄ bↄ pão, gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa bↄ aafia. 22Lá vua tãana dɛ sàwakusana níu, màa nↄ kɛfɛn ↄ̃nↄsaide dɛ. 23Gbɛ̃maaↄ pↄeã ì ń ká namawa, gbɛ̃vãiↄ tãmaa ì ń nɛ́. 24Gbɛ̃́ pↄ́ ↄ pòo ì kã́fĩa e dɛ a zia, gbɛ̃́ pↄ́ gì pↄ́ pↄ́ dɛ à kpa kpái, pↄ́ ì kɛ̃́sãwà. 25Gbɛ̃nazĩn báaade àↄ ku namau, gbɛ̃́ pↄ́ ì ń gba niɛ a niɛ e sↄ̃. 26Wì gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́wɛna ↄ̃a na dã kaɛ, wì sa na o gbɛ̃́ pↄ́ ì yíamáɛ. 27Gbɛ̃́ pↄ́ ì maa wɛɛlɛ aↄ na ń gbɛ̃́ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ ì vãi wɛɛlɛ, vãi a aà le. 28Gbɛ̃́ pↄ́ ì a àizɛɛ náaikɛ a lɛ́lɛ, gbɛ̃maa a bↄlↄbↄ lán lí láwa. 29Gbɛ̃́ pↄ́ yã'ì a uaɛ a gↄ̃ gii, sↄũ a gↄ̃ ↄ̃nↄna zↄ ũ. 30Gbɛ̃maa yãkɛa gbɛá lí wɛ̃nideɛ, ↄ̃nↄna ì gbɛ̃́ e. 31Lá Lua ì fĩabo gbɛ̃maaɛ dṹniau, wa vãikɛna ń duunkɛnao pↄ́ o lↄe?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\